Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a város lakásügyeinek menetéről, ahogy a Városi Képviselőtestület által jóvahagyott változásokból és kiegészítésekből következik

Účinnos: 1.1.1993


Rimaszombat város 8/1992 számú általános érvényű
rendeletének teljes szövege
a város lakásügyeinek menetéről, ahogy a
Városi Képviselőtestület által jóváhagyott
változásokból és kiegészítésekből következik

a 36/1996. számú határozattal, érvénybelépésének időpontja 1996. július 15.-e
a 47/1997 számú határozattal, érvénybe lépésének időpontja 1997. július 15.-e
a 28/1998 számú határozattal, érvénybe lépésének időpontja 1998. május 14.-e
a 41/1998 számú határozattal, érvénybe lépésének időpontja 1998. július 15.-e
a 63/1999 számú határozattal, érvénybe lépésének időpontja 1999. október 1.-je

Rimaszombat város Városi Képviselőtestülete a SZNT rendelete, a Tgy. 189/1992 sz. a lakásbérléssel és a lakáshelyettesítéssel összefüggő némely viszonyok módisításáról szóló törvénye értelmében, figyelembe véve a SZNT rendeletét, a Tgy. 369/1990 sz. a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-át, annak későbbi változásai és kiegészítései hangzásában k i a d j a Rimaszombat város részére
ezt az általános érvényű rendeletet.

I. rész

Bevezető rendelkezések

1. §

1) Ez az általános érvényű rendelet azokra a lakásokra vonatkozik, amelyek a város
tulajdonát képezik és nem kerülnek eladásra, amelyek a történelmi emlékzónában vannak és azokra a lakásokra is, amelyek más jogi személy tulajdonában vannak, de Rimaszombat város nagyobb mértékű tulajdonjogi részvételével.

2) Ennek az általános érvényű rendeletnek az a célja, hogy meghatározza ennek a
rendeletnek az 1. bekezdésében felsorolt lakások kiutalási folyamatát a lakásigénylők bérletébe, összhangban a város és lakosságának érdekeivel és hogy meghatározza a lakások kiutalásának módját.

II. rész

Lakásigénylők

2. §

1) Rimaszombat városában minden polgár igényelhet lakást, aki az alábbi feltételeket teljesíti:- beadta írásbeli kérvényét lakás bérlésére Rimaszombat városában,
- betöltötte 18. életévét, olyan személyek kivételével, akik 18 éves koruk előtt házasságot kötöttek,
- állandó lakóhelye Rimaszombatban van, vagy munkaviszonya Rimaszombathoz köti,
- nincs tulajdonában lakás, családi ház, szövetkezeti lakás,
- egészségi szempontból nem megfelelő lakásban lakik.

2) A lakásigénylők jegyzékét Rimaszombatban a Városi Hivatal vezeti, amely a
lakásigénylőnek a kérvény beadásától számított 15 napon belül elküldi „az igénylő besorolásáról vagy a jegyzékbe be nem sorolásáról szóló értesítést”. Be nem sorolás esetén az igénylő ellenvetést tehet, amiről a város polgármestere határoz.

2.a §

A kérvényező kitörlése az igénylők jegyzékéből

1) A Városi Hivatal az igénylők jegyzékéből a kérvényt kizárhatja, ha a kérvényező:
a/ megszűnt Rimaszombat polgára lenni vagy munkaviszonya nem köti Rimaszombat
városához,
b/ lakás, családi ház tulajdonosa, illetve lakás bérlője vagy közös bérlője lett,
c/ lakás bérlője volt és a bérbeadó bírósági határozattal felmondta a lakás bérletét a
Polgári Törvénykönyv 710. §-a a 711 § 1. bekezdése c/, d/, g/, h/ és j/ pontjai
értelmében,
d/ jogtalanul foglalta el a lakást,
e/ önként lép vissza az igénylők jegyzékébe sorolástól.

2) A Városi Hivatal írásban értesíti a kérvényezőt a jegyzékből való kitörlésről és
feltünteti a kitörlés okát.

3) A kérvényező jogában áll a kitörlés ellen írásbeli ellenvetést tenni a határozat
átvételétől számított 15 napon belül. Az ellenvetésről a város polgármestere határoz.

III. rész

Határozatok a lakásügyekben
1. szakasz

Lakások bérbeadása

3.§


1) Bérbe lehet adni a város tulajdonában levő olyan lakásokat, amelyek nem képezik
az eladás tárgyát.2) A lakás bérbeadásának kiosztásáról a város polgármestere határoz, mielőtt kikérte
a lakásügyi bizottság véleményét a következő esetekben:

a) annak a polgárnak, aki a város vagy a región érdekében hasznos tevékenységet folytat
vagy hozzájárul azok további általános érdekű fejlődéséhez,

b) annak a polgárnak, aki kötelezi magát a lakásban vagy más helyiségben olyan változásokat végrehajtani, amelyek következtében a lakás vagy az egyéb helyiség lakhatóvá válik, illetve javul annak berendezése,

c) annak a polgárnak, aki kötelezi magát nagyobb terjedelmű lakás kicserélésére kisebb terjedelmű lakásra,

d) annak a polgárnak, akit szükségszerűen el kell helyezni lakásban vagy sajátos rendeltetésű otthonban (a Tgy. 189/1992 sz. törvényének 2. és 3. §-a),

e) annak a polgárnak, aki teljesít minden feltételt a lakásigénylési jegyzékbe való besoroláshoz, és aki önként átveszi a bérleti díj hátraléka formájában megjelenő adósságot a jelenlegi bérlő után, mialatt a jelenlegi bérlő lemond a nevezett lakásbérleti jogáról és a várostól nem követel más lakást vagy lakáshelyettesítést,

f) annak a polgárnak, aki olyan lakásban lakik, amelyet technikai okokból nem lehet tovább használni és ezek az okok csak a kiköltözés után lehetnek eltávolítva.


IV. rész

Lakáscsere

4. §

1) A lakások bérlői kölcsönösen megegyezhetnek a lakáscseréről, ha ezzel a
lakáskészlet célszerűbb kihasználását érik el.

2) A kérvényt és a lakáscseréről szóló megegyezést írásban kell beadni a városi
hivatalba.

3) A lakáscserét a város polgármestere hagyja jóvá.

Lakások bérbeadása

4.a §

1) Bérelt lakást vagy annak részét a bérlő más személynek meghatározott időre csak a város előzőleges hozzájárulásával adhatja albérletbe.

3) Az albérleti szerződést a város polgármestere hagyja jóvá.

V. rész

Átmeneti és záró rendelkezések

Megtorló intézkedések

5. §

Ezen általános érvényű rendelet megszegése szabálysértésnek minősül a Tgy. 372/1990 sz. a szabálysértésekről szóló törvénye értelmében a későbbi előírások hangzásában, hacsak nem bűncselekményről van szó a Büntetőtörvénykönyv értelmében.

6. §

1) Ezen általános érvényű rendelet változásait és kiegészítéseit a rimaszombati
Városi Képviselőtestület hagyja jóvá.

2) Ez az általános érvényű rendelet 1993. január 1.-jén lép érvénybe.

Ezen általános érvényű rendelet teljes szövege 2000. április 25.-én lett kiadva.


Ing. Ladislav Bartakovič s.k.
a város polgármestere

Verzia pre tlač vzn8m.pdf vzn8m.pdf (38.1 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal