Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a városi önkormányzat által végrehajtott ellenőrzésekről

Účinnos: 15.3.1995


Rimaszombat város 27/1995 számú
általános érvényű rendelete a városi önkormányzat
által végrehajtott ellenőrzésekről

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a és 11. §-ának 3. bekezdése g/ pontja értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában, kiadja ezt az általános érvényű rendeletet a városi önkormányzat által végrehajtott ellenőrzések elveinek egységesítése érdekében.

1. cikkely

Alapvető rendelkezések

1) Rimaszombat város hatáskörében az ellenőrzést ennek a rendeletnek
értelmében végrehajtják:

a/ a Városi Képviselőtestület Rimaszombatban, annak szervei és bizottságai,
b/ a város polgármestere, a polgármester helyettese,
c/ a városi tanács,
d/ a városi képviselőtestület ellenőrző bizottsága,
e/ a város főellenőre,
f/ a város dolgozói.

2) Az ellenőrzés alá ezen rendelet értelmében nem tartoznak az állami
szervek törvényesen kiadott határozatai.

2. cikkely

A városi képviselőtestület

1) A városi képviselőtestület ellenőrzése alá tartozik:

a/ a város tevékenységéből adódó minden városi feladat teljesítése,
b/ a város eszközeivel, a város tulajdonával való gazdálkodás hatásossága,
célszerűsége és törvényessége, ugyanúgy az olyan állami tulajdonnal való
gazdálkodás, amely ideiglenesen a város igazgatása alá tartozik,
c/ a panaszok, észrevételek, javaslatok és petíciók intézése,
d/ a város általános érvényű rendeleteinek teljesítése.

2) A városi képviselőtestület ellenőrző hatásköre a város, mint területi önkormányzati egység, minden tevékenységére vonatkozik.3) Az ellenőrzést a fenti előírások értelmében a városi képviselőtestület az
ellenőrző bizottság, a városi tanács, a főellenőr, valamint a város polgármestere által hajtja végre, akik az ellenőrzést a városi képviselőtestület részére tevékenységük keretén belül hajtják végre a városi képviselőtestület határozata alapján vagy a városi rendelet értelmében.

4) A városi képviselőtestület képviselői jogosultak részt venni az
ellenőrzéseken, felülvizsgálatokon, a panaszok, észrevételek és petíciók intézésénél, amelyeket a városi képviselőtestület és a város polgármestere hajtanak végre1/.

5) A bizottságok és a városi képviselőtestület egyéb szervei2/ olyan
területeken hajtják végre az ellenőrzést, amelyeket a városi képviselőtestület alapított vagy annak hatáskörébe tartoznak. Az ellenőrzés eredményéről értesítik a városi képviselőtestületet írásos határozat benyújtása formájában, amelyet ezen rendelet alapján kidolgozott ellenőrzési rendszabály értelmében készítettek el.

6) A városi képviselőtestület megtárgyalja az ellenőrzési tevékenységről
benyújtott jelentést és az észlelt rendellenességek eltávolítására vonatkozó intézkedéseket.

7) Ha az ellenőrzési észrevételek a város lakosságával kapcsolatosak,
akkor a városi képviselőtestület határoz az információk nyilvánosságra hozásának módjáról.

3. cikkely

A város polgármestere

1) A város polgármestere olyan tevékenységet ellenőriz, amely törvény által,
szervezési szabályzat vagy a város statútumának értelmében hatáskörébe tartozik.

2) A fenti bekezdés értelmében végrehajtott ellenőrzés hozzá tartozik a város
polgármesterének irányító tevékenységéhez. Az ellenőrzés eredményéről a polgármester nem dolgoz ki jelentést sem jegyzőkönyvet, ha ezt az ellenőrzött tények vagy az észlelt rendellenességek jellege nem kívánja meg. A rendellenesség eltávolítására vonatkozó intézkedést a város polgármestere hatáskörének keretén belül határozza meg.


______________________
1/ a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 25. §-a, 3.
bekezdése,
2/ a Tgy. 369/1990 számú törvénye, 25. §-ának e/ pontja,

4. cikkely

A városi tanács

1) A városi tanács a városi képviselőtestület határozatából adódó feladatok
teljesítését ellenőrzi. A feladatok teljesítéséről jelentésben számol be a városi
képviselőtestületnek. Rendellenességek észlelése estén a határozatok teljesítése érdekében javaslatot tesz azok eltávolítására vonatkozóan.

2) Az ellenőrző tevékenység teljesítése alatt a városi tanácsra ezen
rendelet ellenőrzési rendszabályának határozatai vonatkoznak.

5. cikkely

A városi képviselőtestület ellenőrző bizottsága

1) A városi képviselőtestület ellenőrző bizottsága3/ ellenőrzi a város
feladatainak teljesítését, főleg:
a/ a pénztári műveleteket és a város könyvelését,
b/ a város tulajdonának kezelését,
c/ további feladatokat, amelyek a rendeletekből vagy a városi képviselőtestület
határozataiból adódnak.

2) Az ellenőrző tevékenység teljesítése alatt a bizottságra ezen rendelet
ellenőrzési rendszabályának határozatai vonatkoznak.

6. cikkely

A főellenőr

1) A főellenőr a város feladatainak teljesítését ellenőrzi, főleg:
a/ a pénztári műveleteket és a város könyvelését,
b/ a város tulajdonának kezelését gazdaságosság és célszerűség szempontjából.

2) A főellenőr továbbá ellenőrzi:
a/ olyan üzemek és egyéb jogi személyek pénztári műveleteit és könyvelését,
akiknek alapítója vagy szervezője a város, vagy akik tevékenységéhez a város
pénzbeli támogatással hozzájárul,
b/ az állam pénzeszközeivel és olyan állami tulajdonnal kapcsolatos műveleteket,
amelyek a városnak lettek átadva vagy a városra lettek bízva,
c/ az üzemek dolgozói és egyéb jogi személyek által benyújtott panaszok,

_________________________
3/ a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 25. §-a, 3.
bekezdése,észrevételek és javaslatok megalapozottságát, akiknek a város alapítója vagy
szervezője,
d/ egyéb tényeket, amelyek a Városi Képviselőtestület határozataiból és a városi
rendeletekből adódnak.

3) A főellenőr hatáskörébe tartoznak továbbá:

a/ szakvélemény kidolgozása a költségvetési javaslatokhoz és a város
zárójelentéséhez azok jóváhagyása előtt a Városi Képviselőtestületben,
b/ az ellenőrzések egyeztetése és szakszerű irányítása az üzemekben és olyan jogi
személyeknél, akik alapítója vagy szervezője a város, éspedig abban az esetben, ha
a pénzügyi eszközök vagy a város által nyújtott pénzbeli támogatás ellenőrzéséről
van szó,
c/ a város lakosságának a város tevékenységével kapcsolatos panaszainak,
észrevételeinek, javaslatainak és petícióinak intézése, felülvizsgálása és vezetése,
azok elintézésének ellenőrzése, továbbá intézni és felülvizsgálni a város
gazdálkodásával és a városi tulajdon kezelésével kapcsolatos panaszokat.

4) A főellenőr tevékenységének további jogkörei „A városi főellenőr és
annak referátuma tevékenységének alapelveiben” vannak összefoglalva.


7. cikkely

A város dolgozói


1) A város dolgozói kötelesek és jogosultak ellenőrző tevékenységet folytatni
olyan terjedelemben és módszerrel, amely munkatöltetükben fel van tüntetve. Érvényes ez úgy a városi hivatal elöljárója és a funkciójukból adódó osztályvezetők szintjén, mint az önálló szakemberek szintjén (jogi- és fizikai személyek adatai, jelentései és beismerései helyességének ellenőrzése az illetékes jogi előírások alapján).

2) A városi szervekben és intézményekben a szervezet igazgatója felelős a
hatásos belső ellenőrzés kialakításáért vagy az intézmény vezetője, esetleg az a személy, aki felelősséggel van megbízva.

3) A vezető dolgozó köteles a rendes ellenőrzés teljesítésének érdekében
szervezeti, személyi és jogi feltételeket biztosítani.8. cikkely

Ellenőrzési rendszabály

1) Ez az ellenőrzési rendszabály olyan ellenőrzési tevékenységre vonatkozik,
amelyet végrehajthat:

a/ a város főellenőre,
b/ a városi képviselőtestület ellenőrző bizottsága
(a továbbiakban csak ellenőrző szervek) a városi önkormányzatban abban az
esetben, ha ez a rendelet esetleg más városi rendeletek nem határoznak meg
másképp.

2) Ennek a rendeletnek az értelmében ellenőrzött szubjektumoknak
tekintendők:

a/ a városi hivatal,
b/ a városi üzemek és más jogi személyek, akik létrehozója vagy szervezője a város,
c/ vállalkozási szubjektumok, akik a városi tulajdonnal vagy a város pénzbeli
támogatásával tevékenykednek,
d/ a város lakossága és minden további szubjektum, akinek ezt kötelessége
végrehajtani a törvény vagy a városi rendelet értelmében a várossal szemben.

3) Az ellenőrző tevékenységgel megállapítódik az ellenőrzött tények objektív
állapota, azok megegyezése az általános érvényű jogi előírásokkal és a városi rendeletekkel. Az ellenőrző szervek ellenőrző tevékenységük keretén belül a gazdaságosságra és a feladatok teljesítésére összpontosítják ellenőrző tevékenységüket.

Ellenőrző tevékenységük alkalmával megállapítják az észlelt rendellenességek okát és az ellenőrzött szubjektumok személyes felelősségét ezekért a rendellenességekért, valamint megállapítják az eltérést a valódi állapot és az elvárt állapot között.

9. cikkely

Az ellenőrző szervek jogai és kötelességei

1) Az ellenőrző szervek az ellenőrzési tevékenység alkalmával a
legszükségesebb terjedelemben jogosultak:

a/ az ellenőrzött szubjektumok épületeibe, létesítményeibe és üzemeibe, a területükre
és egyéb helyiségeibe lépni, ha az ellenőrzés tárgyával közvetlenül


összefüggésben vannak, a lakhely érintetlensége nem lehet ezen tevékenység
alkalmával megsértve4/,

b/ az ellenőrzött szubjektumokat felkérni, hogy meghatározott időpontban mutassák
fel azon okmányokat és irományokat, kijelentéseket és információkat, amelyek
szükségesek az ellenőrzés elvégzéséhez, továbbá az eredeti okmányokat, beleértve
azokat az okmányokat is, amelyek a valóságot tükrözik a gazdasági és szolgálati
titkok tárgyában és ha különös írásbeli felhatalmazással rendelkeznek, akkor
azokat az okmányokat is, amelyek állami titkok tárgyának tényeit tartalmazzák.
Olyan okmányok kérése esetén, amelyek állami gazdasági szolgálati titok tárgyát
és információit tartalmazzák, kötelező betartani a sajátos előírások által
megszabott eljárást5/,

c/ indokolt esetben lefoglalni olyan eredeti okmányokat a bizonyítékok megőrzése
érdekében, amelyek kiadása általános érvényű jogi előírásokkal nincsenek betiltva,
valamint írásos okmányokat és egyéb forrásanyagot és további nélkülözhetetlen
lépéseket tenni az ellenőrzéssel kapcsolatban,

d/ kötelezni az ellenőrzött szubjektumokat, azok alkalmazottait, úgymint az illetékes
állami szerveket az együttműködésre, amely szükséges az ellenőrzés
végrehajtásához. További személyektől csak akkor lehet megfelelő mértékű
együttműködést kérni, méghozzá csak azok beleegyezésével, ha az ellenőrzés
célját másképp nem lehet elérni. Nem lehet együttműködést kérni, ha azzal a
személyek élete és egészsége forogna veszélyben, vagy ha a törvény által
meghatározott hallgatási kötelezettség lenne megsértve, ha ez alól nem lettek
felmentve illetékes szervek által. Azok a személyek jogosultak visszautasítani az
együttműködést az ellenőrzésnél, akik az együttműködés teljesítésével saját
magukat vagy közelálló személyeket hoznának büntető eljárás veszélyébe6/.

e/ kötelezni az ellenőrzött szubjektumokat, hogy meghatározott időpontban távolítsák
el az ellenőrzéskor észlelt rendellenességeket és meghatározott időn belül
terjesszenek elő írásbeli jelentést azokról az intézkedésekről, amelyeket a
rendellenességek eltávolítása érdekében tettek.


_________________________
4/ az Alapvető jogok és szabadság okmányának 11. cikkelye, 1. és 3. bekezdése
(a Tgy. 23/1991 számú Alkotmányi törvénye)
5/ a Tgy. 102/1992 számú az állami titoktartás védelméről szóló törvénye a későbbi 383/1990 számú törvény hangzásában, a Tgy. 148/1971 számú törvénye a CSSZSZK kormányrendelete a gazdasági és szolgálati titoktartás védelméről a későbbi CSSZFK kormányrendelete a Tgy. 420/1990 számú törvénye hangzásában,
6/ a Tgy. 47/1992 számú törvénye 116. §-a (Polgári Törvénykönyv)


2) Az ellenőrző személyek az ellenőrzés alkalmával kötelesek

a/ az ellenőrzött szubjektumokkal illetve azok alkalmazottaival előre tudatni az
ellenőrzés tárgyát és célját és felmutatni felhatalmazásukat az ellenőrzés
elvégzésére. Ha az ellenőrzés előtt megtett értesítés veszélyeztetné az ellenőrzés
célját, akkor legkésőbb az ellenőrzés kezdetének pillanatában kell ezt megtenni.

b/ az ellenőrzött szubjektumnak igazolást adni a lefoglalt eredeti okmányokról,
irományokról, mintákról és egyéb anyagokról, és biztosítani azok biztonságos
védelmét elvesztés, megsemmisítés, megrongálás és visszaélés ellen. Ha ezek a
dolgok nem szükségesek az ellenőrzés véghezviteléhez vagy egyéb sajátos
előírásokkal megszabott tevékenységhez, akkor kötelesek visszaadni annak, akitől
lefoglalták.

c/ jelenteni a büntetőeljárás szerveinek a bűntény gyanúját, az illetékes szerveknek
pedig egyéb tényeket a sajátos előírások értelmében7/.

d/ az ellenőrzés észrevételeinek jelentése után a felelős személyektől meghatározott
időn belül írásbeli felvilágosítást kérni az olyan tényekhez, amelyek jogi
felelősségre vonást indokolnak.

e/ megtárgyalni a jegyzőkönyvben összefoglalt ellenőrzési eredményeket az
ellenőrzött szubjektumokkal, annak vezető dolgozóival és azokkal a dolgozókkal,
akiket az ellenőrzés észrevételei közvetlenül érintenek, felülvizsgálni az
ellenvetések helyénvalóságát az ellenőrzési észrevételek ellen és súlyos esetekben
az ellenőrzés eredményeiről értesíteni a felettes szerveket.

10. cikkely

Az ellenőrzött szubjektumok jogai és kötelességei

1) Az ellenőrzött szubjektumok kötelesek lehetőségeikhez mérten anyagi és
technikai feltételeket teremteni az ellenőrzés lefolyása érdekében és együttműködést tanúsítani az ellenőrzött szervek jogaihoz mérten.

2) Az ellenőrzött szubjektumok és azok alkalmazottai, akiket az ellenőrzés észrevételei érintenek, kötelesek meghatározott időpontban az ellenőrzés eredményeinek megtárgyalásán részt venni.

___________________________
7/ például a SZNT törvénye, a Tgy. 372/1990 számú a kihágásokról szóló törvénye a későbbi előírások hangzásában


2) Az ellenőrzött szubjektumok és azok alkalmazottai jogosultak
meghatározott időben írásbeli hozzáállásukat kifejezni az ellenőrzés észrevételeihez.

3) Az ellenőrzött szubjektumok kötelesek, ha az ellenőrző szervek erre
felkérik, meghatározott időben eltávolítani az ellenőrzés alkalmával megállapított rendellenességeket és meghatározott időben írásbeli jelentést benyújtani azokról az intézkedésekről, amelyekkel a 8. cikkely 1. bekezdése e/ pontja értelmében a rendellenességek el lettek távolítva.


11. cikkely

Jegyzőkönyv az ellenőrzésről


1) Az ellenőrző szervek az ellenőrzés eredményéről jegyzőkönyvet
készítenek, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzött szubjektum megnevezését, az ellenőrzés helyét és idejét, az ellenőrzés tárgyát, ki hajtotta végre az ellenőrzést, a bizonyított ellenőrzési észrevételeket, a jegyzőkönyv elkészítésének időpontját, az ellenőrző személyek saját kezű aláírását, az ellenőrzött szubjektumok esetleg azok felelős alkalmazottainak állásfoglalását az ellenőrzés eredményeihez, valamint további iratokat és anyagokat.

2) Az ellenőrző szervek kötelesek a jegyzőkönyv tartalmát ismertetni az
ellenőrzött szubjektum vezető alkalmazottaival. Az ellenőrzött szubjektum dolgozóit az ellenőrző szervek kötelesek ismertetni a jegyzőkönyv azon részeivel, amelyek őket közvetlenül érintenek.

3) A jegyzőkönyv megtárgyalásáról írásbeli jelentés készül. A jelentésben az
ellenőrzött szubjektumot felszólítják arra, hogy meghatározott időben intézkedéseket kell tennie az ellenőrzés alkalmával észlelt rendellenességek eltávolítása érdekében és jelentést kell tennie azok teljesítéséről, esetleg javaslatot tenni a jogi felelősségre vonásra, fel kell tüntetni a jegyzőkönyv megtárgyalásának időpontját, a jelenlevők nevét és azok saját kezű aláírását. Az ellenőrzés a jegyzőkönyv megtárgyalásával lezárul. A jegyzőkönyv megtárgyaltnak tekintendő akkor is, ha valamelyik az ellenőrzött szubjektumok közül visszautasítja a jegyzőkönyv aláírását.

4) Ha az ellenőrzés nem állapít meg jogi vagy egyéb előírások megszegését,
akkor csak jelentés készül az ellenőrzésről. Annak kidolgozásánál az 1. bekezdés illetékes határozatait kel használni.
12. cikkely

Záró rendelkezések

1) Ez az általános érvényű rendelet megszünteti a 3/1992 számú városi
rendeletben ”A főellenőr tevékenységének alapszabályiban” az 5. cikkely 4. bekezdésében a főellenőr kötelességét az ellenőrzés által észlelt rendellenességek eltávolításával kapcsolatban intézkedéseket javasolni.

2) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi
Képviselőtestületet 1995. február 28.-án hagyta jóvá.

3) Az általános érvényű rendelet hatályba lépésének időpontja 1995.
március 15.-e.

Ing. Pavel Brndiar s.k.
a város polgármestere
Verzia pre tlač vzn27m.pdf vzn27m.pdf (50.1 kB)

ma 2019.04.23 van

ma Vojtech névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal