Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a légkör védelméről és a légkör szennyezéséért járó illetékekről

Účinnos: 15.3.2000Rimaszombat város 49/2000 számú
általános érvényű rendelete
a légkör védelméről és
a légkör szennyezéséért járó illetékekről


Rimaszombat város, a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény 4. §-a 3. bekezdésének g/ pontjával és a 6. § értelmében, a kiegészítések és változások hangzásában és összhangban a Tgy. 134/1992 számú, a légkör védelmének állami igazgatásáról szóló törvénnyel, a kiegészítések és változások hangzásában, valamint a SZNT 401/1998 számú, a légkör szennyezéséért járó illetékről szóló törvényével, jóváhagyta ezt az általános érvényű rendeletet:

I. RÉSZ

1. §

A rendelet hatásköre

Ez a rendelet meghatározza a légkör védelmét a városban, megállapítja a város szerveinek jogait és kötelességeit és a jogi és fizikai személyek kötelességeit, akik kisméretű légköri szennyeződést okozó üzemeltetést vezetnek, a külső légkör védelménél a szennyező anyagokkal szemben.

2. §

Alapfogalmak

1) Szennyező anyagnak számítanak ebben az esetben azok a szilárd,
cseppfolyós és gáznemű anyagok, amelyek közvetlenül vagy a légkörben fizikai vagy kémiai változás után vagy más anyaggal együtthatva közvetve befolyásolják a légkört és ezzel veszélyeztetik az emberek vagy egyéb élőlények egészségét, megrongálják az életkörülményeket, nagymértékben azokat befolyásolják vagy megkárosítják a tulajdonukat.

2) Kisméretű szennyezés forrásai azok a technológiai egységek, amelyek
fűtőanyag égetésére alkalmas állandó jellegű berendezések 0,2 MW összteljesítménnyel, egyéb technológiai egységek, amelyek nem tartoznak a nagyméretű és közepes méretű szennyezési forrás kategóriájába, továbbá azok a területek, ahol olyan munkákat végeznek, amelyek légköri szennyeződést okoznak, tüzelőanyag, alapanyagok, termékek és hulladékok telepei és egyéb építkezések,
berendezések és tevékenységek, amelyek jelentősen szennyezik a légkört,
kivételt képeznek a lakótömbökben levő lakások és a személyes üdülést szolgáló épületek lokális fűtési egységei.

3) A kisméretű szennyezés forrásának üzemeltetője ezen rendelet értelmében
az a jogi és fizikai személy, aki jogosult esetleg lehetősége van ilyen forrás üzemeltetésére.

3. §

Intézkedések a város légkörének védelmére

1) A város belterületén tilos tárolni vagy égetni olyan anyagokat és tárgyakat,
amelyek kellemetlen szagot árasztanak, nagyméretű porzást idéznek elő, stb.

2) Tilos bárminemű tevékenységek folytatása, amelyek közvetlenül vagy
közvetve befolyásolják vagy befolyásolhatják a légkör minőségének romlását, az életkörülmények romlását vagy a tulajdon megkárosodását.

3) A város területén tilos olyan gépkocsikkal közlekedni, amelyek technikai
állapota nem felel meg a gépkocsi üzemeltetésének törvényes feltételeinek a közutakon. Tilos ok nélkül az álló gépkocsi motorját járatni.

4. §

A jogi és fizikai személyek kötelességei

A kisméretű szennyező forrás üzemeltetői, az egyéb kötelességek betartásán kívül, amelyeket a Tgy. 309/1991 számú, a légkör védelméről a szennyező anyagok ellen szóló törvény (a továbbiakban csak Légköri Törvény) és egyéb általános érvényű jogi előírások betartásán kívül, kötelesek:

1) Üzembe helyezni vagy üzemeltetni a szennyező forrású berendezéseket
összhangban a termelők által erre a célra meghatározott üzemeltetési feltételekkel és összhangban a légkör védelmi szervei által meghatározott feltételekkel.

2) A légkör védelmi szervei által elrendelt javító intézkedések értelmében
eljárni.

3) Üzemeltetési nyilvántartást vezetni a szennyező forrásról. A légkör
védelmi szervei dolgozóinak vagy ezen szervek által megbízott személyeknek
lehetővé tenni a hozzáférést a szennyező forráshoz a szennyező anyagok mennyiségének megállapítása céljából, a szennyezés forrásának ellenőrzése és annak üzemeltetésének ellenőrzése céljából és rendelkezésükre bocsátani az ellenőrzéshez szükséges okmányokat.

4) Minden évben február 15.-éig jelenteni a városnak, összhangban a vezetett
nyilvántartással, a fűtőanyagok és alapanyagok mennyiségét, fajtáit és minőségi mutatóit, amelyekből szennyező anyagok keletkeznek, továbbá a szennyező forrás üzemeltetési idejét, adatokat a forrás nagyságáról és további kellő adatokat minden üzemeltetési forrásról az eltelt kalendáriumi évben.

5) 15 napon belül jelenteni a városnak a kisméretű szennyező forrás
üzemeltetésének megszüntetését vagy az üzemeltetési feltételek változását, beleértve minden szükséges adatot az illeték összegének megállapítása céljából.6) A város elé terjeszteni a légkörhöz kapcsolódó javaslatokat, tervezeteket,
változásokat, intézkedéseket és kérvényeket, továbbá kérvényeket a kisméretű szennyező forrású építmények elhelyezésére és engedélyezésére (ha azok dokumentációja nem úgy volt jóváhagyva, mint alaptípus vagy mintatervezet). A kérvényeknek tartalmazniuk kell minden adatot, amelyet a Légköri Törvény 11. §-ának 2. bekezdése foglal magába.


5. §

A város

1) Ellenőrzi a kisméretű szennyező forrás üzemeltetői kötelességeinek
betartását.

2) Határozatot hoz a kisméretű szennyező forrás üzemeltetői által a légkör
szennyezéséért fizetendő illeték összegéről.

3) Állást foglal az üzemeltetők, befektetők, tervezők, termelők vagy
külföldről beszállítók kérvényeihez a kisméretű légköri szennyező források elhelyezésére.

4) A Légköri Törvény 12. §-ának 1. Bekezdése értelmében javító
intézkedéseket hoz a kisméretű szennyező forrás üzemeltetői részére, akik nem teljesítik kötelességeiket ezen törvény értelmében és a további általános érvényű jogi előírások értelmében.

5) Bírságot szab ki az előírások és kötelességek megszegéséért.

6) Meghatározza a kisméretű szennyező forrás üzemeltetésének feltételeit.

7) Elrendelheti a kisméretű szennyező forrás leállítását vagy üzemeltetésének
csökkentését esetleg duplázhatja a bírságot a Légköri Törvény 18. §-ának 10. bekezdése határozatainak értelmében.II. RÉSZ

Illetékek és bírságok a légkör szennyezéséért

6. §

Illetékek

1) Illetékfizetési kötelesség azokra a jogi és fizikai személyekre vonatkozik,
akik kisméretű szennyező forrást üzemeltetnek. Illetékfizetési kötelesség nem vonatkozik azokra a fizikai személyekre, akik 50 kW-ig terjedő hő termelő forrást üzemeltetnek, mialatt ez a forrás nincs állandóan kihasználva vállalkozási tevékenység végrehajtására.

2) Az illeték tarifájának táblázatát ezen általános érvényű rendelet melléklete
tartalmazza, tekintettel a hő telepre, a forrás hő teljesítésére, az elhasznált tüzelőanyag mennyiségére, a forrás technikai állapotára, a felhasznált anyag fajtájára, melyet alkalmaznak vagy tárolnak és a terjedelemre, amelyet ezek az anyagok károsítják vagy nagymértékben terhelik a környezetet.
Az illeték tarifája a felszerelt hő teljesítményű forrás illetékének és az évi felhasznált tüzelőanyag mennyiségének összege. Abban az esetben, ha a felhasznált anyag mennyiségét nem jelentik be, akkor az illeték úgy lesz kiszámítva, mint a hő teljesítő forrás dupla illetékének és a legkisebb mennyiségű felhasznált tüzelőanyag illetékének összege. Ugyanez érvényes, ha nem jelentik be a raktárkészletet, a technológiai forrásokat, stb.

3) A kisméretű szennyező forrás üzemeltetője köteles az illetéket legkésőbb
15 nap elteltével a határozat érvénybe lépésének napjától kifizetni.

4) A város kivételes esetekben fenntartja magának a jogot a konkrét esetek
felülvizsgálása után, hogy az illetéket ezen általános érvényű rendelet mellékletében található tarifatáblázatban feltüntetett adatoktól eltérően állapítsa meg vagy indokolt esetekben az illetéket ne szabja ki.


5) A mellékletben fel nem tüntetett esetekben vagy vitás esetekben az illeték
összegéről a város határoz.

6) Az illetékek a város bevételét képezik.

7. §

Bírságok

1) Ezen általános érvényű rendelet 4. §-a 1. és 2. bekezdései határozatának
megszegéséért 1 000,- Sk-tól 100 000,- Sk-ig terjedő bírság lehet kiszabva.

2) Ezen általános érvényű rendelet 4. §-a 3. bekezdése határozatának
megszegéséért 500,- Sk-tól 10 000,- Sk-ig terjedő bírság lehet kiszabva.

3) Ezen általános érvényű rendelet 4. §-a 4. bekezdésében feltüntetett
kötelességek és ezen általános érvényű rendeletben összefoglalt városi határozatok elhanyagolásáért a város 20 000,- Sk összegű bírságot szabhat ki.

4) A további előírások és kisméretű szennyező források üzemeltetőinek
kötelességei megszegéséért a város 20 000,- Sk összegű bírságot szabhat ki.

5) A város megduplázhatja a bírság összegét a Légköri Törvény 18. §-ának
10. bekezdése feltételeinek betartása mellett, illetve elrendelheti a kisméretű szennyező forrás megszüntetését vagy üzemeltetésének csökkentését.

6) A fenti bekezdések alapján bírságot kiszabni 1 év elteltéig lehet attól a
naptól számítva, amikor a város a kötelességek megszegéséről tudomást szerzett, legkésőbb 3 évig a kötelességek megszegésétől számítva.

7) Ha a kisméretű szennyező forrás üzemeltetője nem fizeti ki a bírságot ezen
rendelet által meghatározott időben, akkor köteles minden megkezdett héttel számítva a késéstől kezdve azon összeg 5%-os büntetését kifizetni, amelyet eredetileg volt köteles kifizetni.

8) Ezen általános érvényű rendelet határozatainak megszegéséért a fizikai
személyeknek a szelvénybüntetés keretén belül 500,- Sk-ig terjedő bírságot lehet kiszabni.

9) Ezen általános érvényű rendelet 3. §-a határozatainak megszegéséért a
város polgármestere jogi személyeknek 100 000,- Sk-ig terjedő bírságot szabhat ki, összhangban a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény értelmében, a későbbi előírások hangzásában.III. RÉSZ

Befejező rendelkezések

8. §

1) Az államigazgatást a kisméretű légköri szennyező forrásokért járó
illetékekért Rimaszombat város biztosítja a Városi Hivatal életkörülmények osztályán keresztül.

2) Ezen általános érvényű rendelet betartását ellenőrzik:
a/ a Városi Hivatal életkörülmények osztálya,
b/ a Városi Rendőrség.

3) A kisméretű szennyező forrás megszűnése esetében az üzemeltető köteles
a valóban eltelt év alapján kiszámított illetéken kívül kifizetni az illetéket azért a kalendáriumi évért is, amely alatt szennyezte a légkört, mielőtt a forrás meg lett szüntetve.

4) Ha az üzemeltető időben nem teljesíti jelentési kötelességét, akkor a szennyező forrás megszüntetésének napjaként a jelentés napja számít.
5) Abban az esetben, ha az üzemeltető egy objektumon belül több szennyező forrást üzemeltet, akkor az illeték megállapításánál a valódi szennyezés mutatója a határozó tényező.
6) Ha ez a rendelet és a további a légkör védelmét meghatározó általános érvényű jogi előírások nem határoznak másképp, akkor a légkör védelmével összefüggő eseteket a Tgy. 71/1967 számú, a hatósági eljárásokról szóló törvény értelmében kell megoldani.

9. §

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2000. február 29.-i ülésén a 12/2000-Msz számú határozatával hagyta jóvá és érvénybe lépésének időpontja 2000. március 15.-e.

Ezen általános érvényű rendelet érvénybe lépésének napjától hatálytalanná válik a 10/1992 számú, a légkör védelméért járó illetékekről szóló általános érvényű rendelet.


Ing. Ladislav Bartakovič s.k.
a város polgármestere
A LÉGKÖR SZENNYEZÉSÉÉRT JÁRÓ ILLETÉKRŐL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ RENDELET
MELLÉKLETE

A légkör szennyezéséért járó illeték árjegyzéke (Sk/év):

A. Illeték a rögzített égető berendezésekért

Illeték a forrás hő teljesítményéértIlleték az elhasznált üzemanyagért (Sk)
Gáz, fa, nafta, olaj, stb.

Az üzemanyag évi szükséglete Gáz Az üzemanyag évi szükséglete Fa Az üzemanyag évi szükséglete Olaj, nafta, stb.
0 - 10 000 50 0 - 5 100 0 - 3 200
10 001 - 20 000 100 5,1 - 10 200 3,1 - 5 400
20 001 - 30 000 150 10,1 - 15 300 5,1 - 7 700
30 001 - 40 000 200 15,1 - 20 400 7,1 - 10 1 000
40 001 és több 300 20,1 és több 600 10,1 és több 1 500


Illeték 1 t szén elégetéséért (Sk)
B. Illeték egyéb technológiai egységekért, amelyek nem tartoznak a nagy és középső forrású kategóriába:
- élelmiszeripari kistermelés (pl. pékségek, füstölők, vágóhidak, malmok, szárítók) - 1 000.- Sk-ig,
- mezőgazdasági kistermelés (pl. gazdasági állatok hizlaldái) - 1 500.- Sk-ig,
- ipari kistermelés (pl. beton, malter és egyéb építkezési anyagok gyártása)
- - 2 000.,- Sk-ig,
- lakkozók - évente 1 t festékanyag felhasználására tervezve - 1 000,- Sk-ig,
- fafeldolgozás - naponta 20 m3 fa felhasználására tervezve - 1 000,- Sk-ig,
- egyéb, fent nem említett kistermelés - 3 000,- Sk-ig.


C. Illeték a tárolókért, raktárakért (Sk)


Raktárterület
/m2/ Tüzelőanyag, hulladék,
stb. raktár Építkezési anyagok,
stb. raktára
0 - 100 500 200
101 - 250 1 200 400
251 - 500 2 500 800
501 és több 5 000 1 700


KŐOLAJTERMÉKEK KEZELÉSE
- a légszennyezés összes tényezője különféle megoldási kombinációk esetében:

1. Földalatti tartály szivattyús feltöltése selejtezés nélkül (a pára felfogása nélkül),
gépjárművek feltöltése selejtezés nélkül (a pára felfogása nélkül)…2,08 kg.m-3
átszámolva a szerves szén mennyiségére …..1,7 kg.m-3
2. Földalatti tartály felszín alatti feltöltése selejtezés nélkül (a pára felfogása nélkül),
gépjárművek feltöltése selejtezés nélkül (a pára felfogása nélkül)…1,69 kg.m-3
átszámolva a szerves szén mennyiségére …..1,38 kg.m-3
3. Földalatti tartály szivattyús feltöltése selejtezéssel (a pára felfogásával),
gépjárművek feltöltése selejtezés nélkül (a pára felfogása nélkül)…1,04 kg.m-3
átszámolva a szerves szén mennyiségére …..0,85 kg.m-3
4. Földalatti tartály szivattyús feltöltése selejtezéssel (a pára felfogásával),
gépjárművek feltöltése selejtezéssel (a pára felfogásával)…0,32 kg.m-3
átszámolva a szerves szén mennyiségére …..0,26 kg.m-3

Illeték 1 m3 mennyiségű gépjármű üzemanyag eladásáért (Sk)

Év 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Az 1. pont szerint
Benzin
Nafta 3,75
0, 40 4,10
0,40 4,45
0,45 5,00
0,50 5,45
0,55 5,80
0,60
A 2. pont szerint
Benzin
Nafta 3,05
0,30 3,30
0,35 3,60
0,35 4,00
0,40 4,45
0,45 4,70
0,45
A 3. pont szerint
Benzin
Nafta
1,85
0,20 2,05
0,20 2,20
0,20 2,50
0,25 2,70
0,25 2,90
0,30
A 4. pont szerint
Benzin
Nafta
0,55
0,05 0,60
0 ,05 0,70
0,05 0,75
0,10 0,85
0,10 0,90
0,10

A légkör védelméről és a légkör szennyezéséért
járó illetékről szóló, a 49/2000 számú általános érvényű rendelet
v á l t o z á s aA 2. § 2. bekezdésében a „…0,2 MW-os teljes hő teljesítménnyel…” szövegrész kihagyva és helyettesítve „…0,3 MW-os teljes hő teljesítménnyel…” szövegrésszel.


Az 5. §-ból a 4. bekezdés kihagyva és helyettesítve a következő szöveggel: Javító intézkedéseket ad feladatul a légkör kisméretű szennyeződését előidéző források tulajdonosainak, akik nem teljesítik az ebből az általános érvényű rendeletből és a légkör védelmére vonatkozó illetékes jogi előírásokból eredő kötelességüket.


Az 5. §-ból a 7. bekezdés kihagyva.


A 7. §-ból kihagyva a „… a légkörről szóló törvény 18. §-a 10. bekezdésében meghatározott feltételek mellett…” szövegrész és a mondat vége kiegészítődik: „…, ha a bírság kiszabásáról szóló határozat érvénybelépésének napjától számított egy éven belül ismét olyan kötelesség megszegése jön létre, amelyért a bírság ki volt szabva ennek az általános érvényű rendeletnek a 7. §-a értelmében és az üzemeltetők a meghatározott időben nem hajtották végre a kijelölt javító intézkedéseket”.


Ezt a változást a rimaszombati Városi Képviselőtestület a 14/2001 sz. határozatával hagyta jóvá 2001. március 7-én és érvénybelépésének időpontja 2001. március 22.-e.


Ing. Ladislav Bartakovič, s.k.

a város polgármestere

Rimaszombat város 49/2000 számú,
a légkör védelméről és a légkör szennyezéséért
járó illetékekről szóló általános érvényű rendeletének
kiegészítései és változásai


A bevezető mondatban ezt a mondatrészt „a SzNT 134/1992 számú törvénye 6. §-a a légkör védelmének állami igazgatása” a következő szavakkal kell helyettesíteni „az SzK NT törvénye, a T.gy. 478/2002 számú a légkör védelméről szóló törvénye”.

A 4. § bevezetőjében ezt a mondatrészt „a Tgy. 309/1991 számú, a légkör védelme szennyező anyagokkall” a következő szavakkal kell helyettesíteni „a T.gy. 478/2002 számú, a légkör védelméről”.

A 4. § 6. bekezdésében levő szövegrészt „a 11. § 2. bekezdése” a következő szavakkal kell helyettesíteni „a 22. §”.

A 7. § 1. bekezdésének hangzását „Ezen általános érvényű rendelet 4. §-ának 1. és 2. bekezdésének megszegéséért 1 000 Sk-tól 100 000 Sk-ig terjedő büntetést lehet kiszabni” a következő hangzásban kell helyettesíteni „Ezen általános érvényű rendelet 4. §-ának 1. és 2. bekezdésének megszegéséért 100 Sk-tól 100 000 Sk-ig terjedő büntetést lehet kiszabni”.

A 7. §-ból ki kell hagyni a 3. bekezdést. Az eddigi 4 - 9 bekezdések 3 - 8 bekezdésekkel helyettesítődnek.

A 7. § új 3. bekezdése a következő képen hangzik: „ A további előírások és kötelességek megszegéséért a kisméretű szennyeződés üzemeltetőjének a város 500 Sk-tól
10 000 Sk-ig terjedő büntetést szabhat ki”.

A 7. § új 4. bekezdése a következő képen hangzik: „A város a büntetés felső határának kétszeresét szabhatja ki a Környezet védelméről szóló törvény 38. §-ának 8. bekezdésében feltüntetett feltételek megszegéséért”.

A 7. § új 6. bekezdése a következő képen hangzik: „ Ha a kisméretű szennyeződés üzemeltetője nem fizeti ki ezen rendelet által meghatározott időben a büntetést, akkor köteles minden elmaradt napért 0,5%-át fizetni annak az összegnek, amelyet köteles volt kifizetni”.

Az általános érvényű városi rendeletet változásait és kiegészítéseit a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2003. február 11.-én a 20/2003 számú határozatával hagyta jóvá.

Ez az általános érvényű rendelet kiegészítései és változásai 2003. február 26.-án lépnek érvénybe.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH, s. k.
a város polgármestere

Verzia pre tlač vzn49m.pdf vzn49m.pdf (100.8 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal