Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a kutyák tartásának néhány feltételéről

Účinnos: 11.7.2003


Rimaszombat város 64/2003 számú
általános érvényű rendelete
a kutyák tartásának néhány feltételéről


A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 4. §-a 3. bekezdésének g/ pontja és 6. §-a értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és összhangban a T.gy. 282/2002 számú törvény határozataival, amely a kutyák tartásának néhány feltétlét határozza meg, határozatot hozott erről az általános érvényű rendeletről:

1. §

A módosítás tárgya

1) Ez a rendelet módosítja a kutyák nyilvántartásának és vezetésének néhány
feltételét, továbbá néhány részletet a közterületek szennyezéséről, az életfeltételek valamint Rimaszombat város polgárai életmódjának kialakulása és védelme szempontjából.
2) Ezen rendelet határozatai nem vonatkoznak a szolgálati kutyákra,
amelyeket sajátos előírások értelmében használnak ki.1/

2. §

A fogalmak meghatározása

Ezen rendelet céljaira a következő fogalmak vonatkoznak:
1) nyilvános – közterületek - ide tartozik minden hely, helyiség és terület,
amelyek közhasználatra szolgálnak,
2) szolgálati kutya - ezekre a kutyákra sajátos előírások vonatkoznak,
3) sajátos kutya - olyan kutya amely magánjellegű biztonsági szolgálatnál,
hegyi szolgálatnál, mentő-, helyfeltáró- és elhárító munkáknál használnak ki a civilvédelem feladatainak teljesítése keretén belül, vadászkutya, juhászkutya, vakvezető kutya, kiképzésnél alkalmazott kutya és nemzetközi vagy hazai vizsgarend alapján kihirdetett versenyen részt vevő kutya,
4) veszélyes kutya - minden olyan kutya, amely embert harapott meg vagy
sebesített meg anélkül, hogy maga a kutya meg lett volna támadva vagy ki lett volna provokálva, ha a támadás nem volt alkalmazva végszükség vagy kényszerű önvédelem esetében,
5) a kutya szabad mozgása - a kutya póráz nélküli mozgása a tenyésztési
terület vagy a tenyésztésre szolgáló létesítményen kívül. Nem tekintendő szabad mozgásnak a sajátos kutya póráz nélküli megjelenése a tenyésztési terület vagy a
________________________________________________________________
1/ pl. a T.gy. 171/1993 számú, a Rendőrségről szóló törvénye, a Tgy. 564/1991 számú, a Közrendészetről szóló törvénye a későbbi előírások hangzásában, stb.
tenyésztésre szolgáló létesítményen kívül, ha kiképzés alapján uralkodik felette az a személy, aki kíséretében van.

3. §

A kutyák nyilvántartása

1) Minden kutya, amely 90 naptól hosszabb ideig van Rimaszombat városában
elhelyezve, nyilvántartás kötelezettsége alá tartozik.
2) A nyilvántartást a rimaszombati Városi Hivatal pénzügyi osztálya vezeti.
3) A kutya tulajdonosa köteles 30 napon belül - a 90 nap eltelte után –
bejelenteni a kutyát a nyilvántartásba.
4) A nyilvántartásban feltüntetik azokat az adatokat, amelyek a kutya
bejelentési lapján és a kutya nyilvántartási lapján szerepelnek. Bejelentéskor a jelentési lapokhoz csatolni kell a kutya oltási igazolványát és a szomszédok jóváhagyását, ha az a 38/1997 számú, az állatok tenyésztéséről és tartásáról szóló általános érvényű renddelet ezt megköveteli (többlakásos épületek, az előírt távolság be nem tartása, stb.).
5) A kutya tulajdonosa köteles valóságosan és teljes egészében feltüntetni a
kutya nyilvántartásához szükséges adatokat.
6) A valóság és az adatok minden változását, amelyek fel vannak tüntetve a
nyilvántartásban, köteles a kutya tulajdonosa jelenteni a VH életkörülmények osztályán legkésőbb 30 napon belül a változás időpontjától számítva. A kutya elpusztulását állatorvosi igazolással vagy becsületbeli kijelentéssel kell igazolni.
7) A VH pénzügyi osztálya a nyilvántartásba bevezetett kutya tulajdonosának
(tartójának) nyilvántartási érmét ad ki.
8) A kutya tulajdonosa köteles a nyilvántartási érme ellopását,
megsemmisülését vagy elvesztését a VH pénzügyi osztályán 14 napon belül jelenteni a valóság megállapítása után.
9) A lakótömbök gondnokai az illető év március 31.-éig átadják a lakótömbben
tartott kutyák jegyzékét a VH pénzügyi osztályával kötött egyezség alapján.

4. §

A kutyák vezetése

1) Kutyát a tenyésztési területen vagy a tenyésztési létesítményen kívül csak
olyan személy vezethet, aki testileg és lelkileg alkalmas és képes uralkodni minden helyzetben a kutya felett, miközben köteles megakadályozni, hogy a kutya megtámadjon vagy más módon veszélyeztessen embereket és más állatokat és meg tudja akadályozni, hogy kárt okozhasson tulajdonban , természetben és az életkörülményekben.
2) Veszélyes kutyát a tenyésztési területen vagy a tenyésztési létesítményen
kívül csak olyan személy vezethet, aki jogi szempontból erre tökéletesen alkalmas. Közterületen a veszélyes kutyát csak szájkosárral lehet vezetni.
3) A kutyáért mindig a kutya tulajdonosa (tartója) felelős vagy az a személy,
aki a kutyát vezeti vagy gondjára van bízva a kutya.


4) Kutyát csak pórázon lehet vezetni, amely szilárdan hozzá van erősítve a
nyakörvhöz vagy a mellkantárhoz. A póráz szilárdságának és hosszának meg kell felelni a kutya fajtájának, hogy a kutya felett minden helyzetben uralkodni lehessen.
5) A kutya tulajdonosa vagy aki a kutyát vezeti, köteles bejelenteni nevét,
vezetéknevét és állandó lakhelyének címét annak a személynek, akit a kutya megharapott, az a személy, aki a kutyát vezeti köteles annak a személynek, akit a kutya megharapott, bejelenteni a kutya tulajdonosának nevét, vezetéknevét és állandó lakhelyének címét is. Továbbá köteles jelenteni a Városi Rendőrségnek (tovább csak VR) vagy a Városi Hivatal osztályán, ahol a kutya nyilván van tartva, azt a tényt, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy megtámadták vagy provokálták volna, ha a kutya nem kényszerű önvédelemből vagy végszükség esetén cselekedett, legkésőbb 15 napon belül.
6) A nyilvántartási érmét láthatóan a nyakörvre kell erősíteni és nem
alkalmazható más kutyára.
7) A kutya tulajdonosa vagy aki a kutyát vezeti köteles felmutatni a
nyilvántartási érmét az illetékes szervek felszólítására ezen rendelet 8. §-a értelmében.
8) Tilos a kutyát a közterületeken hagyni. A kutya szabad mozgása csak a
tulajdonos ingatlan tulajdonán belül engedélyezett, ha a tulajdon úgy be van kerítve, hogy a kutya nem szökhet ki és 50 m távolságban a lakóházaktól a közterületeken a kutya tulajdonosának vagy az általa kijelölt személy jelenlétében, de be kell tartani a feltételeket, hogy a kutya nem veszélyezteti emberek és állatok egészségét és életét, nem okoz kárt más tulajdonában, stb.
9) Tilos a veszélyes kutyát szabadon engedni, elhagyni őt, még akkor is, ha
meg van kötve.
10) A kutya fürdetése csak olyan vízforrásokban engedélyezett, ahol tilos az
emberek fürdése és a halászat. A szökőkutakban tilos a kutya fürdése.
11) Kutyával tilos belépni: gyermekhomokozókba, olyan területekre, amelyek a
gyerekek általános játszására és a lakosság mindennapos rövid pihenésére vannak fenntartva, az emlékhelyekre, gyermek- és sport játszóterekre, fürdőhelyekre, óvodai és iskolai intézményekbe. Ott, ahol a kutya bevitele tilos, az épület, intézmény vagy ingatlan tulajdonosa teszi ki a feliratot vagy a figyelmeztető jelzőtáblát látható helyre. A tilalom nem vonatkozik a vakvezető kutyákra.

5. §

Közterületek beszennyezése

1) A város területén tilos a közterületeket kutyák váladékaival beszennyezni.
Az okozott károkért az a felelős, aki a kutyát vezeti vagy a kutya tulajdonosa és köteles a kárt megtéríteni.

2) Ha a kutya bepiszkítja a lakótömbök közös helyiségeit, a zöldövezetet, a
közlekedési eszközöket, a szilárd építményeket vagy bármilyen nyilvános területet, akkor az, aki a kutyát vezeti, köteles a piszkot azonnal eltávolítani és azt a hulladéktárolóba , az utcai szemétládába, esetleg ha van a közelben kimondottan a kutya váladékaira szolgáló tartályok, oda bedobni.


6. §

A kutyák befogása

1) Rimaszombat városában a szabadon mozgó kutyák befogását a Városi
Rendőrség (VR) hajtja végre, illetve az a jogi vagy fizikai személy. aki erre a tevékenységre jogosult a polgármester felhatalmazása alapján.
2) A befogott kutyákról a VR nyilvántartást vezet.
3) Be lehet fogni minden kutyát, amelyik kóborol, nincs megjelölve nyilvántartási
érmével vagy szabadom mozog az erre kijelölt térségen kívül.
4) A kutya tulajdonosa bejelentheti a kutya elveszését a VR-en vagy a VH
életkörülmények osztályán. Abban az esetben, ha a kutya be lett fogva, a tulajdonos átveheti a kutyáját, de meg kell térítenie a befogással és a gondoskodással összefüggő kiadásokat.
5) Ha a kutya tulajdonosa 14 napon belül nem jelentkezik, a kutyát fel lehet kínálni
eladásra vagy az érvényes eléírások értelmében fognak vele eljárni.

7. §

Kihágások

1) Kihágást követ el és 500.- Sk-ig terjedő büntetést lehet kiróni annak a
személynek, aki a kutyát vezeti, ha:
- nyilvántartási érmével nem igazolja a kutya azonosságát,
- nem veszi figyelembe a kutya belépésének vagy a kutya szabad mozgásának tilalmát.
2) Kihágást követ el és 5 000.- Sk-ig terjedő büntetést lehet kiróni a kutya
tulajdonosának, aki:
- nem jelenti be kutyáját a nyilvántartásba,
- lehetővé teszi, hogy a kutyát olyan személy vezesse, aki nem felel meg ezen rendelet 4. §-a 1. és 2. bekezdései feltételének,
- nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy megtámadták vagy kiprovokálták volna, ha a kutya nem cselekedett szükséges védelem vagy végszükség esetében,
- nem jelenti be a nyilvántartási érme ellopását, megsemmisülését vagy elvesztését.

3) Kihágást követ el és 5 000.- Sk-ig terjedő büntetést lehet kiróni annak a
személynek, aki a kutyát vezeti, ha:
- nem közli nevét, családnevét és állandó lakóhelyének címét vagy a kutya tulajdonosának a nevét, családnevét és állandó lakóhelyének címét annak a személynek, akit a kutya megharapott,
- nem gátolja meg a kutyát abban, hogy megtámadjon vagy bármilyen más módon veszélyeztessen embert vagy állatokat,
- nem jelenti be, hogy a kutya embert harapott meg anélkül, hogy megtámadták vagy kiprovokálták volna, ha a kutya nem cselekedett szükséges védelem vagy végszükség esetében.
4) Kihágást követ el és 1 000.- Sk-ig terjedő büntetést lehet kiszabni a kutya
tulajdonosának vagy annak a személynek, aki a kutyát vezeti, ha a közterület kutya általi bepiszkítása után nem teljesíti kötelességét és nem távolítja el azonnal a kutya piszkát a közterületről.
5) A kihágásért járó büntetést ki lehet szabni 1 éven belül attól az időponttól
számítva, amikor a kihágást megállapították, de legkésőbb 3 évig attól a naptól számítva, amikor a kihágásra sor került.
6) A büntetésekből származó összeg Rimaszombat város költségvetésének
bevételi tételét alkotja.
7) A kiszabott büntetésekről a VH pénzügyi osztálya vezet nyilvántartást ezen
rendelet 7. §-ának 1., 2. és 3. pontjai alapján és a 7. § 4. pontja értelmében nyilvántartást vezet a VR is, amely rendszeresen havonta átadja a VH pénzügyi osztályának a kiszabott büntetések jegyzékét. Ezek a bejegyzések a kutya nyilvántartási lapjának részét fogják képezni.
8) Ezen rendelet 7. §-ának 1., 2. és 3. pontjai alapján kiszabott büntetésekre a
T.gy. 282/2002 számú, az általános jogi előírásokról szóló törvényének 7. §-a 3. bekezdése vonatkozik.
9) Ezen rendelet 7. §-ának 4. pontja alapján kiszabott büntetésekre a Tgy.
372/1990 számú, a kihágásokról szóló törvény, a későbbi előírások hangzásában vonatkozik. A büntetés a VR róhatja ki szelvénybüntetés keretén belül.
10) A büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni a szabályellenes cselekvés
súlyosságát és következményeit.
11) Ha a kutya tulajdonosa vagy az a személy, aki a kutyát vezeti, ismételten
kihágást követ el, akkor annak ezen rendelet 7. §-a 1., 2. és 3. pontjai értelmében megszabott büntetés kétszeresét lehet kiszabni.
12) Ezen rendelet határozatainak megszegéséért a város további büntetéseket
szabhat ki a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény és a Tgy. 372/1990 számú, a kihágásokról szóló törvény értelmében, a későbbi előírások hangzásában.

8. §

Ellenőrző tevékenység

Ezen rendelet határozatai betartásának ellenőrzését a közrend és biztonság bebiztosítására kidolgozott munkafolyamatok alapján és a polgárok panaszai alapján elvégezhetik:
a/ a rimaszombati Városi Rendőrség
b/ a rimaszombati Városi Hivatal életkörülmények osztálya
c/ a rimaszombati Városi Képviselőtestület főellenőri hivatala
e/ Rimaszombat város polgármestere által megbízott személy.

9. §

Záró rendelkezések

1) Ezen általános érvényű rendelet határozatai nincsenek ellentétben a Tgy.
544/1990 számú, a helyi illetékekről szóló törvénnyel, a későbbi előírások hangzásában és az 1/1991 számú, a helyi illetékekről szóló általános érvényű rendelettel, a későbbi kiegészítések hangzásában.
2) Ezen általános érvényű rendelet nincs ellentétben az általános érvényű jogi
előírásokkal és Rimaszombat város .../2003 számú általános érvényű rendeletével, főleg a 38/1997 számú, az állatok tenyésztéséről és tartásáról szóló általános érvényű rendelettel, a későbbi kiegészítések hangzásában.
3) Ezen rendelet határozatai azokra a kutyákra is vonatkoznak, amelyeket a
rendelet hatályba lépése előtt tenyésztettek. Ha a kutyák tartásának feltételei nem felelnek meg ezen rendelet előírásainak, akkor a kutya tulajdonosa köteles azokat ezen rendelettel összhangba hozni.
4) Ezt az általános érvényű rendeletet a Városi Képviselőtestület a 70/2003
számú határozatával 2003. június 24.-i hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja 2003. július 11.-e.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestereVerzia pre tlač vzn64m.pdf vzn64m.pdf (46.5 kB)

ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal