Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amely meghatározza Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit - változások és kiegészítések

Účinnosť: 9.1.2004


Rimaszombat város 67/2003 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza
Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit
- változások és kiegészítések

Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésének és a 11. §-a 4. bekezdésének g/ betűje alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendről (Építkezési Törvény) szóló törvény 27. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet:

1. cikkely

1. A rendelet meghatározza Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező részeit – változások és kiegészítések. A javaslat térbeli meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza (Rimaszombat Város Területi tervének grafikai része – változások és kiegészítések).
2. A terület térbeli felosztásának alapelvei és a terület működési kihasználásának határai a terület kötelező működési és területi regulatíváiban vannak meghatározva és Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részét alkotják, a változások és kiegészítések részben és a 2. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. cikkely

Rimaszombat Város jóváhagyott Területi tervének – változásai és kiegészítései –
dokumentációja a rimaszombati Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2003. december 9.-én a 120/2003 számú határozatával hagyta jóvá.
Ez az általános érvényű rendelet 2003. december 10-én lett kifüggesztve a város
hivatalos tábláján.
Hatályba lépésének időpontja 2004. január 9-e.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere2. számú melléklet

Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező része –
változások és kiegészítések

1.1. A terület térbeli elhelyezésének és működési kihasználásának
alapelvei és regulatívái

A megoldandó terület egyes részeinek térségére és működésére – úgy, ahogyan fel
vannak osztva körzetekre-városrészekre – érvényben maradnak az alapszabályok és regulatívák Rimaszombat Város 25/1994 számú általános érvényű rendelete értelmében, amely a 8/2000 számú határozattal lett jóváhagyva és 2000. 3. 15-én lépett érvénybe. Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának átértékelése magába foglal minden változást és kiegészítést, amelyek keletkeztek vagy keletkezni fognak, illetve befolyással lesznek Rimaszombat Város területi fejlesztésére. Egyidejűleg tartalmi szempontból is fel lett dolgozva az SzK KVM hirdetménye, a T.t. 55/2001 számú, a területi tervek bizonylatairól és a területi tervdokumentációról szóló törvény 12. §-ának 6. bekezdése alapján, Rimaszombat Város Területi tervjavaslata átértékelésének változott és kiegészített részeiben.

A vízgazdálkodásra érvényes regulatívák

• a terület nem képes saját ivóvíz szükségletét fedezni – az ivóvíz forrása a Rimaszombati Társas Vízvezeték és a Felsőszkálosi Vízmű,
• az ivóvíz ellátását Rimaszombat Város közhasználatú vízvezetéke biztosítja, amely két nyomási övezetből tevődik össze,
• Rimaszombat Város közhasználatú vízvezetékének II. nyomású övezetéből lesznek ellátva Mezőtelkes és Dúsa városrészek is,
• Bakti városrész ivóvíz ellátását az a közhasználatú vízvezeték fogja biztosítani, amely Rimaszombat-Hanva társas vízvezetékre van rákötve,
• A Felső- és Alsópokorágy városrészek szennyvíz elvezetését a Felsőpokorágy-Alsópokorágy-Rimaszombati csatornarendszer biztosítja (Tormás magánlakás jellegű építkezési terület),
• Mezőtelkes és Dúsa városrészek szennyvíz elvezetését a Mezőtelkes-Dúsa-Zöld Víz üdülőközpont-Rimaszombat társas vízvezeték rendszer biztosítja (a városi szennyvíztisztító berendezés, a továbbiakban VSzB),
• A város és Felsőpokorágy, Alsópokorágy, Szabatka, Mezőtelkes, Dúsa, Zöld Víz üdülőközpont szennyvíz lefolyásának ártalmatlanná tételét a VSzB biztosítja,
• Bakti városrész szennyvizének elvezetését és ártalmatlanná tételét önálló csatornarendszer biztosítja szennyvíztisztító berendezéssel ellátva,
• nyilvános csatornarendszeren kívül eső szennyvíztermelők (Szőlő, Tormás, Szabópuszta, északi iparterület) egészségileg és ökológiailag megfelelő módon biztosítják be a szennyvíz ártalmatlanná tételét (szennyvíztisztító berendezés, vízhatlan emésztőgödrök),
• a használati vízellátás - a termelés jellegétől és technológiájától függően – nyilvános vízvezetékből és vízfolyamokból lesz biztosítva, főleg a Rima folyóból,

• a város belterületének védelmét a Rima áradatai ellen a folyó töltésének emelésével biztosítják és a szélsőséges csapadékvíz elvezetését pedig befogadó csatornák biztosítják, esetleg a vízlefolyás rendszerének megoldásával főleg a kisebb folyóknál (Tamási patak, Temető patak, Szodoma, Lukva, Mezőtelkesi patak),

A vízgazdálkodásra érvényes területi regulatívák

• területet fenntartani a Rimaszombati Társas Vízvezeték folyásának, a Rimaszomat - Hanvai ágat,
• figyelembe kell venni a meglevő vízgazdálkodási berendezések védelmi és manipulációs övezetét, a vonalas építkezéseknél minimálisan 5 m-re a vezeték mindkét oldalán, az objektumoknál a kerítéseket,
• figyelembe kell venni a vízfolyások mentén a manipulációs övezetet, védőgátak esetén a Rimánál be kell tartani a 6 m-es távolságú védőövezetet a gát sarkától számítva,
• a Lukva folyón be kell tartani a Zöld Víz tárolóra vonatkozó manipulációs előírásokat,
• a vízelvezetés viszonyait meg kell oldani a Lukva folyó gyűjtőterületén a Zöld Víz víztároló fölött a víztároló vize minőségének védelme biztosítása érdekében.

1.2. A megengedett, korlátozott vagy kizárólagos feltételek megállapítása az
egyes területek felhasználására és felhasználásuk intenzitására, az egyes
területek felhasználási regulációinak megállapítása

A javasolt megoldás a város területét polifunkciós és monofunkciós területekre tagolja. Az egyes polifunkciós területek és monofunkciós térségek a grafikai részben olyan színekkel és szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek megfelelnek a szövegrész jellemzésében:

6.2.1. Polifunkciós területek

• lakásfunkció
- városi lakás lakótömbökben – LT,
- városi lakás családi házakban - CsL,
- vidéki lakás – VL,

kevert funkció
- kevert központi – KK,
- kevert városi – KV,
- célirányú berendezés – CB

termelési funkció
- ipari termelés – IT,
- kisipari termelés – KT,
- mezőgazdasági termelés – MT,
- szeméttelepek – SzT


üdülési funkció
- sport üdülés – SÜ,
- városi üdülés – VÜ,
- gazdasági üdülési zöldövezet – GÜZ,

zöldövezet funkció
- nyilvános zöldövezet – NZ,
- temetők – T

6.2.2. Monofunkciós területek

- közlekedés és technikai berendezés – KT,
- polgári felszerelés – PF,
- mezőgazdasági földterület – MFT,
- erdészeti földterület – EFT.

6.2.3. Alapvető regulációs feltételek

• Városi lakások lakótömbökben – LT
Kizárólag városi lakásra lakótömbökben szolgál.

Megengedettek:
- lakótömbök, lakások nem lakási szolgáltatású objektumokban,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (40 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek, az egyházak céljait, a kultúra, sport, szociális és egészségügyi gondoskodás céljait szolgáló berendezések, az iskolai nevelés és közigazgatási intézmények – önálló vagy összevont építményekben,
- önálló vagy lakástömbökbe integrált garázsok.

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Városi lakások családi házakban – CsL
Kizárólag városi lakási célokra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (20 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.


Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Vidéki lakások – VL,
Kizárólag vidéki jellegű lakásra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak zöldséges kertekkel és háziállatok tenyésztésével,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (20 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek,
- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sportlétesítmények,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.

Korlátozottak:
- üdülésre felhasznált családi házak.

Tilosak:
- ipari termelést szolgáló berendezések.

• Kevert központi – KK
Városi és városon túli jellegű nyilvános és célirányú berendezések elhelyezésére szolgál.

Megengedettek a következő berendezések:
- közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és művelődési,
- nyilvános étkezdék, időszakos elszállásolás, idegenforgalom,
- egészségügyi és szociális szolgáltatások,
- parkolásra és autók leállítására szolgáló berendezések.

Korlátozottak:
- lakások nem lakási célokat szolgáló épületekben.

Tilosak az:
- ipari és mezőgazdasági termelést szolgáló berendezések,
- sport és üdülést szolgáló berendezések.

• Kevert városi – KV
Nagyrészt lakási célokra szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- lakási épületek,
- kereskedelem és szolgáltatások, nyilvános étkezdék és ideiglenes elszállásolás,

- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sport létesítmények,
- nem zavaró jellegű kisipari termelés berendezései,
- személyautók garázsolására és leállítására szolgáló berendezések,
- a megadott térség technikai és közlekedési szolgáltatásainak berendezései.

Tilosak:
- nagyüzemi termelés és raktárak berendezései.


• Ipari termelés – IT
A megadott térség kizárólagosan csak az ipari termelés berendezéseinek elhelyezésére
szolgál.

Megengedettek:
- ipari termelésre szolgáló objektumok és berendezések, melyeknek zavaró hatása van,
- ipari termelést biztosító technikai és közlekedési berendezések,
- az üzemek alkalmazottainak szükségleteit kielégítő berendezések,
- személyautók leállítására szolgáló berendezések,
- üzemanyagtöltő állomások.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakások lakótömbökben és családi házakban,
- városi és városon túli berendezések,
- sport és üdülési berendezések.


• Mezőgazdasági termelés – MT
A megadott térség kimondottan mezőgazdasági termelés berendezéseinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- mezőgazdasági termékek és mezőgazdasági technika termelésére és raktározására szolgáló objektumok,
- a térség közlekedési és technikai ellátását szolgáló berendezések.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakások lakótömbökben és családi házakban,
- városi és városon túli berendezések,
- sport és üdülési berendezések.
• Kisipari termelés – KT,
Kisipari termelés és üzemek, szolgáltatások és raktárak létesítményinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- nem zavaró jellegű termelés, raktárak, raktározási felületek, nyilvános üzemek és szolgáltatások létesítményei,
- kereskedelmi és irodahelyiségek objektumai és közigazgatási objektumok,
- üzemanyagtöltő állomások.
- állomáshelyek és garázsok, amelyek az elhelyezett létesítmények kielégítésére szolgálnak,
- a szükséges technikai felszerelés objektumai.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak olyan berendezések, amelyek:
- túl hangosak, több mint 60 dBA napközben és 40 dBA éjszaka,
- lakási objektumok.


• Hulladéktelepek – HT
A községi hulladék és egyéb nem veszélyes hulladékok feldolgozására és megsemmisítésére szolgál.

Megengedettek:
- a telep üzemeltetésével közvetlenül összefüggő építmények és létesítmények,
- a hulladék további feldolgozására szolgáló építmények és létesítmények,
- közigazgatási épületek és szociális létesítmények,
- közutak és parkolók,
- technikai létesítmények,
- védő- és elszigetelő zöldövezet.

Tilosak:
- minden fajta lakásobjektumok,
- üdülési létesítmények,
- polgári felszerelések létesítményei,
- termelési objektumok, kivéve a hulladékfelújító berendezéseket.

• Sport és üdülés – SÜ
Sport és üdülési létesítmények elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- ideiglenes tartózkodási és testedzési üdülési létesítmények,
- tanösvények gyalogosoknak, pihenőhelyek lócákkal, kondíciós létesítmények, étkezési helyek a természetben, botanikus és állatkerti állomásozó helyek,
- sport létesítmények és a hozzátartozó berendezések,
- szállás és étkezési létesítmények, amelyek a sporttal vagy üdüléssel kapcsolatosak,
- technikai és közlekedési berendezések, amelyek a sporttal vagy üdüléssel kapcsolatosak,
- parkosított zöldövezet.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai.

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei.

• Közlekedés és technikai berendezés területe – KT,
Közlekedés és nyilvános technikai berendezés létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- közúti építkezések és létesítményei, parkolóhelyek és garázsok,
- vasútépítkezés és létesítményei,
- vízgazdálkodás építményei és berendezései,
- energetikai berendezések – elektromos energia, gázvezeték, termékcsatornák.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- védő- és elszigetelő zöldövezet.

Tilosak:
- sport, üdülés és szolgáltatási létesítmények.

• Nyilvános zöldövezet – NZ,

Nyilvános zöldövezet és elszigetelő övezet részére szolgál, a területet nem szabad beépíteni.

Megengedettek:
- rendezett és gondozott növénycsoportok és füves területek, utakkal a gyalogosok részére és pihenőhelyekkel.
- rendezett parkok és kisméretű építmények.

Korlátozottak:
- játszóterek felnőttek részére,
- étkezést szolgáló kisméretű építkezések,
- a terület technikai létesítményeinek berendezései,
- utak a kerékpárosok részére.
Tilosak:
- termelésre és lakási célokra szolgáló mindennemű épületek,
- autóközlekedés minden fajtája, kivéve a közlekedési szolgáltatásokat.• Gazdasági-üdülési zöldövezet (kertészeti övezet) – GK
Zöldség és gyümölcs termesztésére szolgál, azok feldolgozására és raktározására, valamint pihenésre.

Megengedettek:
- kerti üdülőházak,
- a zöldség és gyümölcs feldolgozásához szükséges objektumok,
- technikai létesítmények objektumai,
- közlekedési területek és létesítmények.

Korlátozottak:
- sportlétesítmények.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

• Temetők – T
Temetkezési és kegyelettételi terület.

Megengedettek:
- sírhelyek, urnatemetők, szétszórási rétek,
- halottasházak, kápolnák, templomok, krematóriumok,
- a temetők gondozásához szükséges gazdasági objektumok,
- zöldövezet,
- gyalogutak, parkolók a személyautók részére.

Korlátozottak:
- technikai felszerelések létesítményei.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

• Célirányú berendezések területe – CB
Kereskedelmi és raktárközpontok, ideiglenes elszállásolás, a hadsereg, kiállítási létesítmények, speciális iskolák és sajátos sportlétesítmények részére kijelölt terület.

Megengedettek:
- üzletláncok és raktárközpontok objektumai,
- hotelok, panziók, autókempingek objektumai, a hozzájuk tartozó étkezési létesítményekkel,
- kiállítási létesítmények,
- specializált iskolák létesítményei,
- sajátos

- sportlétesítmények berendezései,
- nem káros hatású élelmiszeripari termelés létesítményei,
- a hadserek szükségleteit kielégítő létesítmények,
- üzemanyagtöltő állomások.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakási objektumok.

• Polgári felszerelés területe – PF
Városi és városon túli jelentőségű polgári felszerelés objektumainak és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

Megengedettek:
- középiskolák, kollégiumok, nevelőintézetek, polgári felszerelések objektumai és létesítményei,
- egészségügyi épületek: kórházak, poliklinikák, egészségügyi központok, egészségügyi állomások, gyógyintézetek,
- szociális gondoskodás épületei: nyugdíjasok otthona, intézetek és egyéb létesítmények testi és lelki betegek részére, rehabilitációs központok, menedékek hajléktalanok részére, charitatív jellegű létesítmények,
- autók garázsolására és leállítására kijelölt létesítmények,
- nyilvános és védett zöldövezet.

Korlátozottak:
- nélkülözhetetlen technikai berendezések,
- nélkülözhetetlen műhelyek és garázsok a karbantartás biztosítására.
- készültségi lakások az alkalmazottak részére.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

1.3. Alapszabályok és regulatívák a terület polgári felszerelése elhelyezéséhez
Városi és városon túli jelentőségű polgári felszerelés objektumainak és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

Megengedettek:
- középiskolák, kollégiumok, nevelőintézetek, polgári felszerelések objektumai és létesítményei,
- egészségügyi épületek: kórházak, poliklinikák, egészségügyi központok, egészségügyi állomások, gyógyintézetek,
- szociális gondoskodás épületei: nyugdíjasok otthona, intézetek és egyéb létesítmények testi és lelki betegek részére, rehabilitációs központok, menedékek hajléktalanok részére, charitatív jellegű létesítmények,- autók garázsolására és leállítására kijelölt létesítmények,
- nyilvános és védett zöldövezet.

Korlátozottak:
- nélkülözhetetlen technikai berendezések,
- nélkülözhetetlen műhelyek és garázsok a karbantartás biztosítására.
- készültségi lakások az alkalmazottak részére.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

1.4. Alapszabályok és regulatívák a terület nyilvános közlekedése és technikai felszerelése létesítményeinek elhelyezésére

6.4.1. Vasúti közlekedés

• Területileg változás nélkül marad

6.4.2. Közúti közlekedés

• A javasolt R2 gyorsközlekedésű útvonal védőövezetének fel kell tartani területet
• Az I/50 és II/531-es utak felújításához a javasolt kategóriába fel kell tartani területet,
• A II/531-es út keleti oldalról történő kerülőútnak fel kell tartani területet,
• A város közútvonalait ki kell javítani a javasolt működési osztályzás és kategorizálásnak megfelelően.
• A város közútvonalait parkolóhelyekkel kell ellátni és autók leállítására alkalmas területekkel a területi fejlesztési tervjavaslatnak megfelelően.
• Új közutak építéséhez és a meglevő utak felújításához szükséges területeket fel kell tartani.
• A Jánošík utcában, Szabatkán és a jövőben a Hostinský utcán tervezett körkereszteződések részére fel kell tartani területet.
• A főutakon a gyalogos közlekedők és a kerékpárosok részére elkülönített a gépjármű közlekedéstől elkülönített sávot kell kiépíteni.
• A Tormás lakótelepről vezető közutat a gyalogosok részére az I/50-es út kereszteződésénél kollíziómentes átjáróval kell kiépíteni.

A helyi tömegközlekedési járművek meghosszabbított útvonalain állomásokat kell kiépíteni az STN 736425 rendelet értelmében.

6.4.3. Vízgazdálkodás

Felső- és Alsópokorágy

• az ivóvíz ellátást nyilvános községi vízvezetékekből kell biztosítani a Bokor II víztárolóból,
• a víz begyűjtését mindkét városrész részére a már meglevő Asópokorágyi víztároló szélesítésével kell biztosítani, ezzel biztosítva lesz a szükséges nyomás a Felsőpokorágyi hálózat részére (min. 0,25 Mpa),


• Felsőpokorágy ellátását a már meglevő átvezető csatornán kell megvalósítani, amely közvetlenül rá van kapcsolva a már meglevő tároló csatornára (kikerülve így a már meglevő víztárolót),
• a meglevő helyi vízmű létesítményt meg kell hagyni, mint tartalékot,
• a szennyvizet csatornarendszeren kell elvezetni a város nyilvános csatornájának C gyűjtőjébe a Tormás lakótelepen,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani az elfolyó rendszerek javítását,

Bakti

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékből kell biztosítani összekötve Rimaszombat-Hanvai vezetékkel, annak realizálása után,
• a szennyvíz elvezetésére és megsemmisítésére községi csatornahálózatot kell kiépíteni tisztítóberendezéssel, a befogadó a Tamásfalvi patak,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani az elfolyó rendszerek javítását,

Dúsa, Mezőtelkes

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékekből kell biztosítani,
• meg kell hosszabbítani az elosztó vezetéket Kurincon, a merítő állomást, a kinyomó csatornát, a víztárolót mindkét városrész részére, az ellátó csatornát Dúsa és Mezőtelkes részére, az elosztó hálózatot Dúsán,
• a szennyvíz elvezetésére csatornahálózatot kiépíteni mindkét városrészben, elszívó központi gyűjtőtárolót Kurincon, merítő állomást, nyomásos csatornát kell kiépíteni, amely a kurinci szennyvíz gyűjtőállomáson végződik,
• a javasolt szennyvíz gyűjtőállomás elhelyezését Dúsa és Mezőtelkes részére úgy kell megoldani, hogy magukhoz vonják a szennyvizet a víkendházak területéről, amelyet nem lehet megvalósítani a kurinci csatornarendszerben,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani és a Lukva és Majomi patakot úgy megoldani, hogy az elvezetéssel védve legyen a Kurinci víztároló vizének minősége,

Kurinc

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékből kell biztosítani, amely a II. nyomásövezet nyilvános vezetékére van kötve,
• a víz begyűjtése a Kurinci víztárolóba, amely elosztó víztartályként szolgál Dúsa és Mezőtelkes részére,
• a szennyvizet csatornahálózaton kell elvezetni a szennyvízgyűjtő állomásra,
• a szennyvizet a tároló jobb partján lakóktól összegyűjteni vízhatlan emésztőkbe és szükségszerűen elszállítani a kurinci gyűjtőállomásra, illetve a város szennyvíztisztító berendezésébe,
• be kell tartani Kurinc Víztároló Működési Rendszabályait.Regulatívák a város körzetei és városrészei részére

O. körzet - a város központja, Rima lakótelep, Sportstadion

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezetéket és a csatornahálózatot és a Temető patak medrét, amely fedett kivitelezésű,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,

1. körzet - a vasútállomásnál, déli oldal

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezetéket és a csatornahálózatot és a Temető patak medrét, amely fedett kivitelezésű,

2. körzet - a dohánygyárnál, Szövetkezeti lakótelep

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezeték és csatornahálózatot,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,

3. körzet - Tamásfalva, Méhes

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezeték és csatornahálózatot,
• a II. Nyomásövezet elosztó hálózatát kibővíteni a Nyugat lakótelep fejlesztési területére,
• az egységes csatornahálózat D tárolóját ki kell építeni, amely a B gyűjtőállomásba fog torkollni,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját, fel kell újítani a Tamásfalai hidat,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,
• a külső területekről befolyó víz ellen védeni kell a körzetet (felfogó csatornák, földvédelmi intézkedések - PPF, az elfolyás csökkentése és lassítása).


4. körzet - Nyugat lakótelep, Szabatka

• az ivóvíz ellátását a II. nyomásövezetből biztosítani a már meglevő városi vízvezeték hálózatból és a Szabatkai vízvezetékből, a már meglevő beépítés terjedelmének megfelelően,
• a II. nyomásövezet ellátó csatornáját és vízvezeték hálózatóát kiépíteni a fejlődő Szabatkai magánlakási építkezési területre,
• a hulladékvíz elvezetését a város már meglevő csatornarendszerén kell elvezetni,
• ki kell építeni a B VII-es gyűjtőtartályt a fejlődő Szabatkai magánlakási építkezési területre,
• figyelembe kell venni a már meglévő vízvezeték és csatornahálózatot,
• fel kell újítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• védőgátat kell építeni a Rima folyón,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

5. körzet - Ipar, észak

• az ivóvíz ellátását a város nyilvános vízvezeték hálózatából kell biztosítani a már meglévő I. nyomásövezet kibővítésével, illetve önálló ellátó csatornát kell kiépíteni a körzet északi részének ellátására,
• a Samarjankai ÁB területének ellátását ivóvízzel a Szabatkai vízvezetékből kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését (Gemer Sörgyár, Gemercukor) a már meglévő városi A csatornán keresztül kell biztosítani,
• a többi területen a szennyvíz elvetetését és megsemmisítését szennyvíztisztítóval ellátott individuális csatornán kell biztosítani,
• a körzet többi részein, az I/50-es úttól északra, fel kell mérni a volt ZŤS szennyvíztisztító berendezésének kihasználását az egész terület részére,
• az esővíz és technológiailag felhasznált víz elvezetését individuálisan a 184/2002 számú, a vizekről szóló törvény betartásával kell megoldani,
• a Samarjanka ÁB területéről származó szennyvíz elvezetését a városi B csatornán keresztül kell biztosítani,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

6. körzet - a vasúton túl, Tormás, Akasztóhegy, temető

• az ivóvíz ellátását a város nyilvános vízvezetékéből kell biztosítani, a Tormás és az Akasztóhegy területét a II. nyomásövezetből,
• ki kell építeni a II. nyomásövezet önálló ellátó csatornáját az Akasztóhegy individuális lakásépítési terület részére, mint a már meglévő tormási vezeték meghosszabbítását,
• be kell szüntetni az Akasztóhegy individuális lakásépítési terület eddigi ellátását az AT állomáson keresztül,


• a szennyvíz elvezetését a már meglévő városi csatornahálózaton kell biztosítani (a C csatornán keresztül) kibővítve a területre csatornahálózat nélkül,
• fenn kell tartani területet a tervezett ellátó csatorna részére az Akasztóhegy magán lakásépítési területen.

7. körzet - Ipar, dél

• az ivóvíz ellátását a I. nyomásövezetű városi nyilvános vízvezetéken keresztül kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő városi csatornahálózaton kell biztosítani (az A,C csatornán keresztül),
• az esővíz és technológiailag felhasznált víz elvezetését individuálisan a 184/2002 számú, a vizekről szóló törvény betartásával kell megoldani,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

7a körzet - Szabópuszta

• az ivóvíz ellátását a I. nyomásövezetű városi nyilvános vízvezetéken keresztül kell biztosítani,
• a szennyvizet önálló szennyvíztisztító berendezéssel kell megsemmisíteni,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani.


6.4.4. Energetika és gázművek

Az energetikára és a gázművekre érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendeletben felsorolt alapszabályok és regulatívák.

1.5. A kultúrtörténeti emlékek megőrzésére, a természeti források védelmére és felhasználására, a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás megteremtésére és megtartására – beleértve a zöldövezeti területeket – vonatkozó alapszabályok és regulatívák

6.5.1. A történelmi zónára a következő alapszabályok és regulatívák érvényesek:

• a Fő tér és az utcahálózat az eredeti vonalaiban lesz megőrizve,
• az építkezési szint korlátozva lesz három földfelszinti emelet magasságra, a padlástér kihasználásának lehetőségével,
• csak kivételes esetekben lehet elhelyezni alkalmi és ideiglenes objektumokat,
• minden szándékot a Műemlékvédelmi Hivatalnak kell jóváhagyni,
• a kultúrtörténeti jegyzékbe besorolt objektumok az egész területen védettek.
6.5.2. Alapszabályok és regulatívák a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás megteremtésére és megtartására, beleértve a zöldövezet területeit

• Biztosítani a védett területek és további jelentős lelőhelyek és reprezentatív geológiai részek védelmét, ezek:
- Kurinci tölgyes,
- Pokorágyi tavacskák,
- A Rima negyedkori lerakódásai,
- Kurinci erdő területe,
- Mocsár patak,
- Sütőpuszta –Petrus területe.
• Régión felüli biocentrum: Kurinci tölgyes (meglevő)
- a közvetlen közeleső táj struktúrájának változtatásával meg kell erősíteni a tölgyest és magában a tölgyes ökológiai rendszerében újjáélesztő intézkedéseket kell megvalósítani.
• Regionális biokoridor – a Rima negyedkori lerakódásai
- az egyes meglévő és javasolt biocentrumok működőképes összekapcsolását kell megvalósítani, hogy támogassuk az élő organizmusok egyes fajtáinak vándorlását és a genetikai információik cseréjét,
- A Rima folyó folyammedrének regulációjával befolyásolt természetes fejlődést részben visszaállítani azzal, hogy a város területén a Rima folyammedre körül meg kell hagyni a zöldövezetet.
- A Feketeréti patakot a maga mellékfolyóival – Lukva patak, amely a Kurinci víztároló feltöltésének fő forrása - és a Mocsár patakot védeni kell, mint jelentős helyi biokoridorokat,
- A város területén ki kell jelölni területeket és biokoridorokat az Ökológiai stabilitás regionális tervezete és a Helyi területi rendszer ökológiai stabilitása előírásai értelmében.
- A biokoridorok éa a biocentrumok területét tilos beépíteni. Területükön nem szabad a kultúrát alacsonyabb rendű kultúrával kicserélni, sem más módon megzavarni a terület ökológiai funkcióját.
- A város területén kívül kijelölt biokoridorok és biocentrumok kihasználását pontosítani kell földtani rendezés javaslatával.
- A földi közlekedési vonalak mentén biztosítani kell a zöldövezetet (Közúti Törvény).
- A vízfolyások mentén bokor és faültetvényeket kell meghonosítani, amelyek elősegítik az élő szervezetek meghonosodását.

1.6. Az életkörülményekről való gondoskodás alapszabályai és regulatívái


6.6.1. A légkör érdekében

- új létesítmények építésénél, amelyek a légkör szennyező forrásai lehetnek, vagy a már meglévő létesítmények modernizálásánál, a legjobb hozzáférhető technológiát kell alkalmazni.
- A szennyező anyagok légkörbe való kiengedésénél a szivárgás megengedett határát be kell tartani.
- Nem szabad megengedni, hogy Rimaszombat város területén olyan üzemet létesítsenek, amely a megengedett határon felüli szennyeződést bocsát a légkörbe.

6.6.2. A vízkészlet érdekében

- nyilvános szennyvízcsatornát Dúsa és Mezőtelkes városrészekben, amely része lesz a Mezőtelkes – Dúsa – Kurinc – Rimaszombati társas csatornarendszernek,
- nyilvános szennyvízcsatornát Alsópokorágy és Felsőpokorágy városrészekben, amely része lesz a Alsópokorágy – Felsőpokorágy - Rimaszombati társas csatornarendszernek,
- nyilvános szennyvízcsatornát szennyvíztisztító berendezéssel Bakti városrészben,
- nem előírások szerint rendezett kisebb vízfolyások felújítása,
- földvédelmi intézkedések a Lukva folyó mentén elterülő mezőgazdasági területeken a természetvédelem és tájalakítás keretén belül,
- területek erdősítése, amelyek emelkedése 12o, főleg a Lukva folyó mentén.

6.6.3. A talaj érdekében

- A mezőgazdasági területen földvédelmi intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a víz és szél eróziójának negatív hatása mérséklődjön.
- a táj ökológiai stabilizációja érdekében földfelszinti, bokros és nem erdő jellegű ültetvényeket kell megvalósítani.

6.6.4. A hulladékokkal kapcsolatban

- Rimaszombat város katasztrális területén ki kell építeni községi hulladéktelepet, amely nem veszélyes jellegű.
- A városrészekben a hulladék begyűjtése érdekében gyűjtőhelyeket létesíteni.

1.7. A város beépített területének kijelölése

Rimaszombat város területén 8 beépített terület van. Ezek:
1. Rimaszombat város beépített területe,
2. Zöld Víz – Kurinc beépített területe,
3. Szőlő beépített területe,
4. Mezőtelkes beépített területe,
5. Dúsa beépített területe,
6. Bakti beépített területe,
7. Alsópokorágy beépített területe,
8. Felsőpokorágy beépített területe.
Beépített területek a megnevezett térségben találhatók még a Szabó pusztán és a Dúsai úton. Ezeknek a beépített területeknek nincsenek kijelölt határai.


A területi tervjavaslat megjelöli az új és kiegészíti a már meglévő beépített területek határait a következő képen:

• Rimaszombat város beépített területe kibővül
- a P. Hostinský utcától dél-keletre a vezetékek védőövezetének végéig,
- az Iskola utca végén,
• a Zöld Víz (Kurinc) beépített területe
- az üdülőközpont teljes terjedelmének kibővítése,
• a Szőlő beépített területe
- kiterjeszteni a kertes település egész területére,
• Mezőtelkes, Dúsa, Bakti, Alsópokorágy és Felsőpokorágy beépített területei változás nélkül maradnak,
• Szabó puszta területén és a Dúsai úti lakótelepen az új építkezési területeket a területi fejlesztési tervjavaslat jelöli ki.

1.8. A védőövezetek és védett területek kijelölése sajátos előírások alapján

Rimaszombat város területén a következő védőövezetek vannak sajátos előírások alapján kijelölve:

1. A felszíni és talajvíz sokoldalú védelme, beleértve a vízi ökológiai rendszereket – a
T.t.184/2002 számú, a vízről szóló törvény értelmében és néhány törvény változásai és kiegészítései hangzásában.

2. Az utak védőövezetei a T.t. 135/1961 számú, az utakról szóló törvénye alapján, annak
későbbi előírásai a következő képen hangzanak:

- az R2-es út 100 m a közlekedési sáv tengelyétől
- az I/50-es út külterület = 50 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
- a II/531-es út külterület = 25 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
- III. osztályú utak külterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 15 m a közlekedési sáv tengelyétől
- B2 osztályú közutak 15 m a közlekedési sávtól.

3. A külső környezet védelmét a nagyméretű motoros közlekedés zajának negatív
hatásától a SzNT határozata, a T.t. 272/94 számú, az emberek egészségéről szóló törvény biztosítja, a későbbi T.t. 514/2001 számú törvény hangzásában, valamint a SzNT határozata, a T.t. 10/2002 számú törvénye az emberek egészségének védelméről a zaj és vibráció ellen. A 3. számú táblázatban a közlekedésről fel vannak tüntetve azok az értékek, amelyeket a 40/2002 számú kormányrendelet betartása mellett megengedett kiszámított értéket jelentenek.

4. Az emberek egészségének védelme érdekében általános előírások vannak
megállapítva az egészséges életkörülmények és munkakörülmények biztosítására, ezt a SzNT


514/2001 számú törvénye írja elő, amellyel változi és kiegészítődik a SzNT 272/1994 számú, az emberek egészségének védelméről szóló törvény, a későbbi előírások hangzásában.

5. Az energetikai létesítmények védelme érdekében védőövezetek vannak kijelölve, a
SzNT 70/1998 számú, az energetikáról szóló törvénye alapján a következő képen:

Energetika – külső elektr. vezeték védőövezete a szélső vezetéktől mérve
- 10 m 1 kV-tól 35 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 15 m 35 kV-tól 110 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 20 m 110 kV-tól 220 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 25 m 220 kV-tól 400 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 35 m 400 kV-os feszültségen felül.

Gázművek – a gázvezeték védőövezete mérve a vezeték tengelyétől mindkét oldalra
- 4 m a 200 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 8 m a 500 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 12 m a 700 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a 700 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 1 m az alacsony és középnyomású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 8 m a technológiai objektumoktól (szabályozó állomások, biztonsági
csomópontok, stb.).

Gázművek – biztonsági övezet a gázvezeték tengelyétől mérve mindkét oldalra
- 10 m a középnyomású gázvezetékektől és csatlakozásoktól nyílt, be nem épített területeken,
- 20 m a magasfeszültségű 350 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a magasfeszültségű 350 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 150 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 100 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 300 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 150 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 500 mm erős felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 200 m a 40 MP magasfeszültségnél nagyobb és 500 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a propán és propán-bután töltőállomásoktól.

6. Hulladéktelepek kiépítésére, ahol nem különösen veszélyes jellegű hulladékot lehet
lerakni Rimaszombat város katasztrális területén, ki kell jelölni a védőövezetet a SzNT határozata, a T.t. 223/2001 számú, a hulladékokról szóló törvény értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és az ÉKM határozata, a T.t. 283/2001 számú, a hulladékokról szóló törvény némely határozatainak megvalósításáról.


7. Összhangban a SzNT határozata, a T.t. 49/2002 számú, a műemlékek védelméről
szóló törvény 29. §-ával Rimaszombat város történelmi központja a rimaszombati Járási Hivatal Hirdetménye értelmében – hatályba lépésének időpontja 1993. 12. 15.-e – műemlék zónának van kijelölve a műemlék zóna határaival együtt.
8. A természeti értékek védelmének és kihasználásának alapszabályait a T.t. 543/2002
számú, a természet és táj védelméről szóló törvény határozza meg. Az adott terület egészére vonatkozik az első fokú védelem, mint általános védelem az egész Szlovák Köztársaság területén (a 6. § 2. bekezdése).

• Az adott területen a következő kijelölt természeti értékek találhatók:
- Kurinci tölgyes – nemzeti természeti rezerváció – 1988-ban védetté nyilvánítva. Az adott terület délnyugati részében található Rimaszombat város katasztrális területén. Mivel védőövezete nem volt kijelölve, ezért a rezerváció határától kifelé 100 m-es övezetet tekintjük védőövezetnek és érvényes benne a harmadfokú védelem.
- Pokorágyi tavacskák – természeti rezerváció - 1986. július 11-én lett védetté nyilvánítva. Felsőpokorágy és Alsópokorágy katasztrális területének északi részében található. A védőövezet területén negyedfokú védelem érvényes. A védelem módjának javaslata pontosan ki van jelölve a TR hirdetményében.
Az említett törvény értelmében a természeti rezerváció és a nemzeti természeti rezerváció területén ötödfokú védelem érvényes.
A területi védelmen kívül a Kurinci tölgyes NTR és a Pokorágyi tavacskák TR területén a fajták védelme is érvényes. Találhatók itt általános érvényű rendeletekkel meghatározott védett növények, védett állatok és védett ásványok.

1.9. Határozat arról, hogy a város melyik részeihez kell beszerezni és jóváhagyni a zóna területi tervét

Rimaszombat város területi tervjavaslatának aprólékosan kidolgozott koncepciója érdekében szükséges beszerezni és jóváhagyni a zónák területi tervét a következő részekre és térségekre a városban:

• TTJ zóna - a város központja hozzákapcsolva a Rima lakótelepet,
• TTJ zóna - Tamásfalva,
• TTJ zóna – P. Hostinský utca, a terület délkeleti része,
• TTJ zóna – északi ipari terület, figyelembe véve az Ipari Park elhelyezésének szükségességét,
• TTJ zóna – Szőlő, lakásépítés lehetőségére megváltoztatott terület,
• TTJ zóna – a városrészek.

1.10. A közhasznú építkezések jegyzéke

A közhasznú építkezések jegyzéke Rimaszombat város 25/1994 számú általános érvényű
rendeletére alapozódik, amely teljes átértékelés után kiegészíti, változtatja és kirekeszti azokat az építményeket, amelyek jelentőségüket vesztették a kiegészítések és változtatások
koncepciója értelmében és megmaradnak azok az építmények, amelyek érvényessége beletartozik a javaslati időszakba. Összehasonlítás végett megmarad a megnevezés (számozás) a jóváhagyott általános érvényű rendelet alapján.

6.10.1. A közúti közlekedésnél

• az R2-es gyorshajtású út kiépítése - kiegészítés,
I/1 az I/50-es út felújítása,
I/2 a II/531-es út áthelyezése (dél-keleti kerülő),
I/3 felüljáró Szabó pusztánál a vasúti síneken,
• I/4 az I/50-es út szintfeletti kereszteződése – változás körkereszteződésre,
• I/5 – kihagyva,
• I/6 – kihagyva,
• I/7 az I/50-es és II/531-es utak szintfeletti kereszteződése Szabatkánál – változás körkereszteződésre,
I/8 a Körút és a L. Svoboda út kiszélesítése MZ 9/50-es összpontosított közlekedés méreteire,
I/9 a Cukorgyári és a Gorkij utcák felújítása,
• I/10 – kihagyva,
I/11 helyi közutak a Szabatkai beépített területen,
• I/12 – kihagyva,
I/13 – közút a J. Král utca összekapcsolásához a kaszárnya déli oldalán, a P. Hostinský utcán át a csoportos garázsterületig,
I/14 – a Dúsai út összekötése a mezőgazdasági szövetkezettel,
• I/15 a gázművekhez és a lövöldéhez vezető utak felújítása – kiegészítés „és a tervezett hulladéktelephez”,
• I/16 a Zöld Víz üdülőközpontot összekötni a II/531-es úttal – az útirány változása a Mocsár telepen keresztül (az összekötő út ezzel a változással már Rimaszombat város területén kívülre esik, ezért csak javasolni lehet a megvalósítást),
I/17 a Cserencsényi út felújítása,
I/18 utak a kerékpárosok részére – kiegészítés „és utak a gyalogosok részére”,
I/19 a város és a városrészek közútjainak felújítása,
I/20 nyilvános parkolóhelyek és parkoló garázsok,
• I/21 üzemanyagtöltő állomások területe – változás, javaslat a P. Hostinský utcán, a Kassai úton, a II/531-es úton Tiszolc irányába kétoldalú,
• I/22 kihagyva,
I/23 a Dúsa – Várgede irányába vezető út összekötése,
I/24 a Tamásfalvai út felújítása.

6.10.2. A technikai berendezéseknél

A tervjavaslat változásával a vízgazdaság és a vízgazdaság részére szükséges berendezések részleges megvalósítására javasolt eredeti közhasznú építkezések teljesen át lettek értékelve.


A javasolt aktuális jegyzékük:
• VG – 1 – a DN 220-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, l000 m, Szabatka fejlődő területén,
• VG – 2 – Szabatkai elosztóhálózat, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 3 - a DN 100-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, l700 m, az Akasztóhegyi magánlakás építkezési területen,
• VG – 4 - a DN 100-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, 200 m, az Nyugat fejlődő lakótelepen,
• VG – 5 – a Nyugat lakótelepi elosztóhálózat, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 6 – a vízvezeték hálózatot kiszélesíteni az Északi-ipari területre, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 7 – a már meglévő városi vízvezeték hálózatának felújítása,
• VG – 8 – az Alsópokorágyi víztároló kibővítése 100 m3 befogadóképességre,
• VG – 9 – Bakti vízvezeték, rékapcsolni a középnyomású vízvezetékre,
• VG – 10 – Dúsa – Mezőtelkes vízvezeték, csatornavezeték a Kurinc városrészről elvezetni, töltőállomás, 100 m3 befogadóképességű víztároló, Dúsán ellátó és elosztóhálózat,
• VG – 11 – a B VII-es (DN 300 típusú) szennyvízgyűjtő csatorna , 500 m hosszú, a Szabatkai fejlődő lakótelepen,
• VG – 12 – osztott csatornarendszer Szabatka fejlődő városrész területén, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 13 – Tamásfala városrész területén DN 600-1000 típusú D begyűjtőt, 2500 m hoszzúságban
• VG – 14 – a Nyugat fejlődő lakótelep részére pontosabban meg nem határozott csatornarendszert
• VG – 16 – a Felsőpokorágy – Alsópokorágy – Rimaszombat-i DN 300-as szennyvízcsatorna rendszerhez központi begyűjtőt, 3500 m hosszúságban
• VG – 17 – Felső- és Alsópokorágy részére szennyvízcsatorna hálózatot, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 18 – a Mezőtelkes – Dúsa – Kurinc-i DN 300-as szennyvízcsatornának központi begyűjtőt, 3300 m hosszúságban, merítőállomást a szennyvíznek, 800 m hosszúságú nyomásos csatornát
• VG – 19 – Mezőtelkes és Dúsa részére szennyvízcsatorna hálózatot, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 20 – a Kurinci üdülöházak területén szennyvízcsatorna hálózatot
• VG – 21 – Bakti városrész területén szennyvízcsatornát tisztítóberendezéssel
• VG – 22 – a 3a körzet területén külvíz levezető csatornákat, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 23 – a Rima folyó védőgátját magasítani és a Tamásfalai hidat felújítani

6.10.3. A polgári berendezésekért

Közjóléti építkezések a polgári berendezések részére érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendelet értelmében.
Változás csak a III/8-as pontot érinti ezek a Kurinci üdülőközpont sportlétesítményeire vonatkoznak.

A változás:
- „a Zöld Víz – Rimaszombat üdülőközpont jóváhagyott Területi Tervének alapján”.
Kiegészítés:
- a Nyugat lakótelepen Kirejevski utcán létesítmény a polgári berendezések részére.

6.10.4. A nyilvános és tájjellegű zöldövezetért

Közhasznú építkezések a nyilvános és tájjellegű zöldövezet részére érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendelet értelmében.Rimaszombat város 67/2003 számú
általános érvényű rendelete, amely meghatározza
Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részeit
- változások és kiegészítések

Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésének és a 11. §-a 4. bekezdésének g/ betűje alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendről (Építkezési Törvény) szóló törvény 27. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet:

1. cikkely

1. A rendelet meghatározza Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező részeit – változások és kiegészítések. A javaslat térbeli meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza (Rimaszombat Város Területi tervének grafikai része – változások és kiegészítések).
2. A terület térbeli felosztásának alapelvei és a terület működési kihasználásának határai a terület kötelező működési és területi regulatíváiban vannak meghatározva és Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részét alkotják, a változások és kiegészítések részben és a 2. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. cikkely

Rimaszombat Város jóváhagyott Területi tervének – változásai és kiegészítései –
dokumentációja a rimaszombati Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2003. december 9.-én a 120/2003 számú határozatával hagyta jóvá.
Ez az általános érvényű rendelet 2003. december 10-én lett kifüggesztve a város
hivatalos tábláján.
Hatályba lépésének időpontja 2004. január 9-e.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere2. számú melléklet

Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező része –
változások és kiegészítések

1.1. A terület térbeli elhelyezésének és működési kihasználásának
alapelvei és regulatívái

A megoldandó terület egyes részeinek térségére és működésére – úgy, ahogyan fel
vannak osztva körzetekre-városrészekre – érvényben maradnak az alapszabályok és regulatívák Rimaszombat Város 25/1994 számú általános érvényű rendelete értelmében, amely a 8/2000 számú határozattal lett jóváhagyva és 2000. 3. 15-én lépett érvénybe. Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának átértékelése magába foglal minden változást és kiegészítést, amelyek keletkeztek vagy keletkezni fognak, illetve befolyással lesznek Rimaszombat Város területi fejlesztésére. Egyidejűleg tartalmi szempontból is fel lett dolgozva az SzK KVM hirdetménye, a T.t. 55/2001 számú, a területi tervek bizonylatairól és a területi tervdokumentációról szóló törvény 12. §-ának 6. bekezdése alapján, Rimaszombat Város Területi tervjavaslata átértékelésének változott és kiegészített részeiben.

A vízgazdálkodásra érvényes regulatívák

• a terület nem képes saját ivóvíz szükségletét fedezni – az ivóvíz forrása a Rimaszombati Társas Vízvezeték és a Felsőszkálosi Vízmű,
• az ivóvíz ellátását Rimaszombat Város közhasználatú vízvezetéke biztosítja, amely két nyomási övezetből tevődik össze,
• Rimaszombat Város közhasználatú vízvezetékének II. nyomású övezetéből lesznek ellátva Mezőtelkes és Dúsa városrészek is,
• Bakti városrész ivóvíz ellátását az a közhasználatú vízvezeték fogja biztosítani, amely Rimaszombat-Hanva társas vízvezetékre van rákötve,
• A Felső- és Alsópokorágy városrészek szennyvíz elvezetését a Felsőpokorágy-Alsópokorágy-Rimaszombati csatornarendszer biztosítja (Tormás magánlakás jellegű építkezési terület),
• Mezőtelkes és Dúsa városrészek szennyvíz elvezetését a Mezőtelkes-Dúsa-Zöld Víz üdülőközpont-Rimaszombat társas vízvezeték rendszer biztosítja (a városi szennyvíztisztító berendezés, a továbbiakban VSzB),
• A város és Felsőpokorágy, Alsópokorágy, Szabatka, Mezőtelkes, Dúsa, Zöld Víz üdülőközpont szennyvíz lefolyásának ártalmatlanná tételét a VSzB biztosítja,
• Bakti városrész szennyvizének elvezetését és ártalmatlanná tételét önálló csatornarendszer biztosítja szennyvíztisztító berendezéssel ellátva,
• nyilvános csatornarendszeren kívül eső szennyvíztermelők (Szőlő, Tormás, Szabópuszta, északi iparterület) egészségileg és ökológiailag megfelelő módon biztosítják be a szennyvíz ártalmatlanná tételét (szennyvíztisztító berendezés, vízhatlan emésztőgödrök),
• a használati vízellátás - a termelés jellegétől és technológiájától függően – nyilvános vízvezetékből és vízfolyamokból lesz biztosítva, főleg a Rima folyóból,

• a város belterületének védelmét a Rima áradatai ellen a folyó töltésének emelésével biztosítják és a szélsőséges csapadékvíz elvezetését pedig befogadó csatornák biztosítják, esetleg a vízlefolyás rendszerének megoldásával főleg a kisebb folyóknál (Tamási patak, Temető patak, Szodoma, Lukva, Mezőtelkesi patak),

A vízgazdálkodásra érvényes területi regulatívák

• területet fenntartani a Rimaszombati Társas Vízvezeték folyásának, a Rimaszomat - Hanvai ágat,
• figyelembe kell venni a meglevő vízgazdálkodási berendezések védelmi és manipulációs övezetét, a vonalas építkezéseknél minimálisan 5 m-re a vezeték mindkét oldalán, az objektumoknál a kerítéseket,
• figyelembe kell venni a vízfolyások mentén a manipulációs övezetet, védőgátak esetén a Rimánál be kell tartani a 6 m-es távolságú védőövezetet a gát sarkától számítva,
• a Lukva folyón be kell tartani a Zöld Víz tárolóra vonatkozó manipulációs előírásokat,
• a vízelvezetés viszonyait meg kell oldani a Lukva folyó gyűjtőterületén a Zöld Víz víztároló fölött a víztároló vize minőségének védelme biztosítása érdekében.

1.2. A megengedett, korlátozott vagy kizárólagos feltételek megállapítása az
egyes területek felhasználására és felhasználásuk intenzitására, az egyes
területek felhasználási regulációinak megállapítása

A javasolt megoldás a város területét polifunkciós és monofunkciós területekre tagolja. Az egyes polifunkciós területek és monofunkciós térségek a grafikai részben olyan színekkel és szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek megfelelnek a szövegrész jellemzésében:

6.2.1. Polifunkciós területek

• lakásfunkció
- városi lakás lakótömbökben – LT,
- városi lakás családi házakban - CsL,
- vidéki lakás – VL,

kevert funkció
- kevert központi – KK,
- kevert városi – KV,
- célirányú berendezés – CB

termelési funkció
- ipari termelés – IT,
- kisipari termelés – KT,
- mezőgazdasági termelés – MT,
- szeméttelepek – SzT


üdülési funkció
- sport üdülés – SÜ,
- városi üdülés – VÜ,
- gazdasági üdülési zöldövezet – GÜZ,

zöldövezet funkció
- nyilvános zöldövezet – NZ,
- temetők – T

6.2.2. Monofunkciós területek

- közlekedés és technikai berendezés – KT,
- polgári felszerelés – PF,
- mezőgazdasági földterület – MFT,
- erdészeti földterület – EFT.

6.2.3. Alapvető regulációs feltételek

• Városi lakások lakótömbökben – LT
Kizárólag városi lakásra lakótömbökben szolgál.

Megengedettek:
- lakótömbök, lakások nem lakási szolgáltatású objektumokban,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (40 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek, az egyházak céljait, a kultúra, sport, szociális és egészségügyi gondoskodás céljait szolgáló berendezések, az iskolai nevelés és közigazgatási intézmények – önálló vagy összevont építményekben,
- önálló vagy lakástömbökbe integrált garázsok.

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Városi lakások családi házakban – CsL
Kizárólag városi lakási célokra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (20 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.


Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei,
- városon túli hatáskörű nyilvános, célirányú és technikai berendezések,
- városon túli hatáskörű sport és üdülési berendezések.

• Vidéki lakások – VL,
Kizárólag vidéki jellegű lakásra szolgál családi házakban.

Megengedettek:
- családi házak zöldséges kertekkel és háziállatok tenyésztésével,
- kiskereskedelmi berendezések, nyilvános étkezési berendezések, kisméretű elszállásolási építmények (20 férőhelyig),
- nem zavaró jellegű szolgáltatások és üzemek,
- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sportlétesítmények,
- garázsok a családi házakban vagy önállóan a saját családi ház területén felépítve.

Korlátozottak:
- üdülésre felhasznált családi házak.

Tilosak:
- ipari termelést szolgáló berendezések.

• Kevert központi – KK
Városi és városon túli jellegű nyilvános és célirányú berendezések elhelyezésére szolgál.

Megengedettek a következő berendezések:
- közigazgatási, kereskedelmi, pénzügyi, kulturális és művelődési,
- nyilvános étkezdék, időszakos elszállásolás, idegenforgalom,
- egészségügyi és szociális szolgáltatások,
- parkolásra és autók leállítására szolgáló berendezések.

Korlátozottak:
- lakások nem lakási célokat szolgáló épületekben.

Tilosak az:
- ipari és mezőgazdasági termelést szolgáló berendezések,
- sport és üdülést szolgáló berendezések.

• Kevert városi – KV
Nagyrészt lakási célokra szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- lakási épületek,
- kereskedelem és szolgáltatások, nyilvános étkezdék és ideiglenes elszállásolás,

- egyházi, kulturális, szociális, egészségügyi és sport létesítmények,
- nem zavaró jellegű kisipari termelés berendezései,
- személyautók garázsolására és leállítására szolgáló berendezések,
- a megadott térség technikai és közlekedési szolgáltatásainak berendezései.

Tilosak:
- nagyüzemi termelés és raktárak berendezései.


• Ipari termelés – IT
A megadott térség kizárólagosan csak az ipari termelés berendezéseinek elhelyezésére
szolgál.

Megengedettek:
- ipari termelésre szolgáló objektumok és berendezések, melyeknek zavaró hatása van,
- ipari termelést biztosító technikai és közlekedési berendezések,
- az üzemek alkalmazottainak szükségleteit kielégítő berendezések,
- személyautók leállítására szolgáló berendezések,
- üzemanyagtöltő állomások.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakások lakótömbökben és családi házakban,
- városi és városon túli berendezések,
- sport és üdülési berendezések.


• Mezőgazdasági termelés – MT
A megadott térség kimondottan mezőgazdasági termelés berendezéseinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- mezőgazdasági termékek és mezőgazdasági technika termelésére és raktározására szolgáló objektumok,
- a térség közlekedési és technikai ellátását szolgáló berendezések.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakások lakótömbökben és családi házakban,
- városi és városon túli berendezések,
- sport és üdülési berendezések.
• Kisipari termelés – KT,
Kisipari termelés és üzemek, szolgáltatások és raktárak létesítményinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- nem zavaró jellegű termelés, raktárak, raktározási felületek, nyilvános üzemek és szolgáltatások létesítményei,
- kereskedelmi és irodahelyiségek objektumai és közigazgatási objektumok,
- üzemanyagtöltő állomások.
- állomáshelyek és garázsok, amelyek az elhelyezett létesítmények kielégítésére szolgálnak,
- a szükséges technikai felszerelés objektumai.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak olyan berendezések, amelyek:
- túl hangosak, több mint 60 dBA napközben és 40 dBA éjszaka,
- lakási objektumok.


• Hulladéktelepek – HT
A községi hulladék és egyéb nem veszélyes hulladékok feldolgozására és megsemmisítésére szolgál.

Megengedettek:
- a telep üzemeltetésével közvetlenül összefüggő építmények és létesítmények,
- a hulladék további feldolgozására szolgáló építmények és létesítmények,
- közigazgatási épületek és szociális létesítmények,
- közutak és parkolók,
- technikai létesítmények,
- védő- és elszigetelő zöldövezet.

Tilosak:
- minden fajta lakásobjektumok,
- üdülési létesítmények,
- polgári felszerelések létesítményei,
- termelési objektumok, kivéve a hulladékfelújító berendezéseket.

• Sport és üdülés – SÜ
Sport és üdülési létesítmények elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- ideiglenes tartózkodási és testedzési üdülési létesítmények,
- tanösvények gyalogosoknak, pihenőhelyek lócákkal, kondíciós létesítmények, étkezési helyek a természetben, botanikus és állatkerti állomásozó helyek,
- sport létesítmények és a hozzátartozó berendezések,
- szállás és étkezési létesítmények, amelyek a sporttal vagy üdüléssel kapcsolatosak,
- technikai és közlekedési berendezések, amelyek a sporttal vagy üdüléssel kapcsolatosak,
- parkosított zöldövezet.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai.

Tilosak:
- ipari és mezőgazdasági termelés létesítményei.

• Közlekedés és technikai berendezés területe – KT,
Közlekedés és nyilvános technikai berendezés létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- közúti építkezések és létesítményei, parkolóhelyek és garázsok,
- vasútépítkezés és létesítményei,
- vízgazdálkodás építményei és berendezései,
- energetikai berendezések – elektromos energia, gázvezeték, termékcsatornák.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- védő- és elszigetelő zöldövezet.

Tilosak:
- sport, üdülés és szolgáltatási létesítmények.

• Nyilvános zöldövezet – NZ,

Nyilvános zöldövezet és elszigetelő övezet részére szolgál, a területet nem szabad beépíteni.

Megengedettek:
- rendezett és gondozott növénycsoportok és füves területek, utakkal a gyalogosok részére és pihenőhelyekkel.
- rendezett parkok és kisméretű építmények.

Korlátozottak:
- játszóterek felnőttek részére,
- étkezést szolgáló kisméretű építkezések,
- a terület technikai létesítményeinek berendezései,
- utak a kerékpárosok részére.
Tilosak:
- termelésre és lakási célokra szolgáló mindennemű épületek,
- autóközlekedés minden fajtája, kivéve a közlekedési szolgáltatásokat.• Gazdasági-üdülési zöldövezet (kertészeti övezet) – GK
Zöldség és gyümölcs termesztésére szolgál, azok feldolgozására és raktározására, valamint pihenésre.

Megengedettek:
- kerti üdülőházak,
- a zöldség és gyümölcs feldolgozásához szükséges objektumok,
- technikai létesítmények objektumai,
- közlekedési területek és létesítmények.

Korlátozottak:
- sportlétesítmények.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

• Temetők – T
Temetkezési és kegyelettételi terület.

Megengedettek:
- sírhelyek, urnatemetők, szétszórási rétek,
- halottasházak, kápolnák, templomok, krematóriumok,
- a temetők gondozásához szükséges gazdasági objektumok,
- zöldövezet,
- gyalogutak, parkolók a személyautók részére.

Korlátozottak:
- technikai felszerelések létesítményei.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

• Célirányú berendezések területe – CB
Kereskedelmi és raktárközpontok, ideiglenes elszállásolás, a hadsereg, kiállítási létesítmények, speciális iskolák és sajátos sportlétesítmények részére kijelölt terület.

Megengedettek:
- üzletláncok és raktárközpontok objektumai,
- hotelok, panziók, autókempingek objektumai, a hozzájuk tartozó étkezési létesítményekkel,
- kiállítási létesítmények,
- specializált iskolák létesítményei,
- sajátos

- sportlétesítmények berendezései,
- nem káros hatású élelmiszeripari termelés létesítményei,
- a hadserek szükségleteit kielégítő létesítmények,
- üzemanyagtöltő állomások.

Korlátozottak:
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak:
- lakási objektumok.

• Polgári felszerelés területe – PF
Városi és városon túli jelentőségű polgári felszerelés objektumainak és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

Megengedettek:
- középiskolák, kollégiumok, nevelőintézetek, polgári felszerelések objektumai és létesítményei,
- egészségügyi épületek: kórházak, poliklinikák, egészségügyi központok, egészségügyi állomások, gyógyintézetek,
- szociális gondoskodás épületei: nyugdíjasok otthona, intézetek és egyéb létesítmények testi és lelki betegek részére, rehabilitációs központok, menedékek hajléktalanok részére, charitatív jellegű létesítmények,
- autók garázsolására és leállítására kijelölt létesítmények,
- nyilvános és védett zöldövezet.

Korlátozottak:
- nélkülözhetetlen technikai berendezések,
- nélkülözhetetlen műhelyek és garázsok a karbantartás biztosítására.
- készültségi lakások az alkalmazottak részére.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

1.3. Alapszabályok és regulatívák a terület polgári felszerelése elhelyezéséhez
Városi és városon túli jelentőségű polgári felszerelés objektumainak és létesítményeinek elhelyezésére szolgáló terület.

Megengedettek:
- középiskolák, kollégiumok, nevelőintézetek, polgári felszerelések objektumai és létesítményei,
- egészségügyi épületek: kórházak, poliklinikák, egészségügyi központok, egészségügyi állomások, gyógyintézetek,
- szociális gondoskodás épületei: nyugdíjasok otthona, intézetek és egyéb létesítmények testi és lelki betegek részére, rehabilitációs központok, menedékek hajléktalanok részére, charitatív jellegű létesítmények,- autók garázsolására és leállítására kijelölt létesítmények,
- nyilvános és védett zöldövezet.

Korlátozottak:
- nélkülözhetetlen technikai berendezések,
- nélkülözhetetlen műhelyek és garázsok a karbantartás biztosítására.
- készültségi lakások az alkalmazottak részére.

Tilosak:
- mindennemű lakási, termelési, nyilvános étkezési és elszállásolási létesítmények.

1.4. Alapszabályok és regulatívák a terület nyilvános közlekedése és technikai felszerelése létesítményeinek elhelyezésére

6.4.1. Vasúti közlekedés

• Területileg változás nélkül marad

6.4.2. Közúti közlekedés

• A javasolt R2 gyorsközlekedésű útvonal védőövezetének fel kell tartani területet
• Az I/50 és II/531-es utak felújításához a javasolt kategóriába fel kell tartani területet,
• A II/531-es út keleti oldalról történő kerülőútnak fel kell tartani területet,
• A város közútvonalait ki kell javítani a javasolt működési osztályzás és kategorizálásnak megfelelően.
• A város közútvonalait parkolóhelyekkel kell ellátni és autók leállítására alkalmas területekkel a területi fejlesztési tervjavaslatnak megfelelően.
• Új közutak építéséhez és a meglevő utak felújításához szükséges területeket fel kell tartani.
• A Jánošík utcában, Szabatkán és a jövőben a Hostinský utcán tervezett körkereszteződések részére fel kell tartani területet.
• A főutakon a gyalogos közlekedők és a kerékpárosok részére elkülönített a gépjármű közlekedéstől elkülönített sávot kell kiépíteni.
• A Tormás lakótelepről vezető közutat a gyalogosok részére az I/50-es út kereszteződésénél kollíziómentes átjáróval kell kiépíteni.

A helyi tömegközlekedési járművek meghosszabbított útvonalain állomásokat kell kiépíteni az STN 736425 rendelet értelmében.

6.4.3. Vízgazdálkodás

Felső- és Alsópokorágy

• az ivóvíz ellátást nyilvános községi vízvezetékekből kell biztosítani a Bokor II víztárolóból,
• a víz begyűjtését mindkét városrész részére a már meglevő Asópokorágyi víztároló szélesítésével kell biztosítani, ezzel biztosítva lesz a szükséges nyomás a Felsőpokorágyi hálózat részére (min. 0,25 Mpa),


• Felsőpokorágy ellátását a már meglevő átvezető csatornán kell megvalósítani, amely közvetlenül rá van kapcsolva a már meglevő tároló csatornára (kikerülve így a már meglevő víztárolót),
• a meglevő helyi vízmű létesítményt meg kell hagyni, mint tartalékot,
• a szennyvizet csatornarendszeren kell elvezetni a város nyilvános csatornájának C gyűjtőjébe a Tormás lakótelepen,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani az elfolyó rendszerek javítását,

Bakti

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékből kell biztosítani összekötve Rimaszombat-Hanvai vezetékkel, annak realizálása után,
• a szennyvíz elvezetésére és megsemmisítésére községi csatornahálózatot kell kiépíteni tisztítóberendezéssel, a befogadó a Tamásfalvi patak,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani az elfolyó rendszerek javítását,

Dúsa, Mezőtelkes

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékekből kell biztosítani,
• meg kell hosszabbítani az elosztó vezetéket Kurincon, a merítő állomást, a kinyomó csatornát, a víztárolót mindkét városrész részére, az ellátó csatornát Dúsa és Mezőtelkes részére, az elosztó hálózatot Dúsán,
• a szennyvíz elvezetésére csatornahálózatot kiépíteni mindkét városrészben, elszívó központi gyűjtőtárolót Kurincon, merítő állomást, nyomásos csatornát kell kiépíteni, amely a kurinci szennyvíz gyűjtőállomáson végződik,
• a javasolt szennyvíz gyűjtőállomás elhelyezését Dúsa és Mezőtelkes részére úgy kell megoldani, hogy magukhoz vonják a szennyvizet a víkendházak területéről, amelyet nem lehet megvalósítani a kurinci csatornarendszerben,
• földvédelmi intézkedésekkel megoldani és a Lukva és Majomi patakot úgy megoldani, hogy az elvezetéssel védve legyen a Kurinci víztároló vizének minősége,

Kurinc

• az ivóvíz ellátást nyilvános vízvezetékből kell biztosítani, amely a II. nyomásövezet nyilvános vezetékére van kötve,
• a víz begyűjtése a Kurinci víztárolóba, amely elosztó víztartályként szolgál Dúsa és Mezőtelkes részére,
• a szennyvizet csatornahálózaton kell elvezetni a szennyvízgyűjtő állomásra,
• a szennyvizet a tároló jobb partján lakóktól összegyűjteni vízhatlan emésztőkbe és szükségszerűen elszállítani a kurinci gyűjtőállomásra, illetve a város szennyvíztisztító berendezésébe,
• be kell tartani Kurinc Víztároló Működési Rendszabályait.Regulatívák a város körzetei és városrészei részére

O. körzet - a város központja, Rima lakótelep, Sportstadion

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezetéket és a csatornahálózatot és a Temető patak medrét, amely fedett kivitelezésű,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,

1. körzet - a vasútállomásnál, déli oldal

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezetéket és a csatornahálózatot és a Temető patak medrét, amely fedett kivitelezésű,

2. körzet - a dohánygyárnál, Szövetkezeti lakótelep

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezeték és csatornahálózatot,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,

3. körzet - Tamásfalva, Méhes

• az ivóvíz ellátását a már meglevő városi vízvezeték hálózatból kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő csatornahálózaton biztosítani,
• meg kell javítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• figyelembe kell venni a vízvezeték és csatornahálózatot,
• a II. Nyomásövezet elosztó hálózatát kibővíteni a Nyugat lakótelep fejlesztési területére,
• az egységes csatornahálózat D tárolóját ki kell építeni, amely a B gyűjtőállomásba fog torkollni,
• védőgátat építeni és magasítani a Rima folyó már meglevő gátját, fel kell újítani a Tamásfalai hidat,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védőövezetét,
• a külső területekről befolyó víz ellen védeni kell a körzetet (felfogó csatornák, földvédelmi intézkedések - PPF, az elfolyás csökkentése és lassítása).


4. körzet - Nyugat lakótelep, Szabatka

• az ivóvíz ellátását a II. nyomásövezetből biztosítani a már meglevő városi vízvezeték hálózatból és a Szabatkai vízvezetékből, a már meglevő beépítés terjedelmének megfelelően,
• a II. nyomásövezet ellátó csatornáját és vízvezeték hálózatóát kiépíteni a fejlődő Szabatkai magánlakási építkezési területre,
• a hulladékvíz elvezetését a város már meglevő csatornarendszerén kell elvezetni,
• ki kell építeni a B VII-es gyűjtőtartályt a fejlődő Szabatkai magánlakási építkezési területre,
• figyelembe kell venni a már meglévő vízvezeték és csatornahálózatot,
• fel kell újítani a nem megfelelő vízvezeték és csatornahálózatot,
• védőgátat kell építeni a Rima folyón,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

5. körzet - Ipar, észak

• az ivóvíz ellátását a város nyilvános vízvezeték hálózatából kell biztosítani a már meglévő I. nyomásövezet kibővítésével, illetve önálló ellátó csatornát kell kiépíteni a körzet északi részének ellátására,
• a Samarjankai ÁB területének ellátását ivóvízzel a Szabatkai vízvezetékből kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését (Gemer Sörgyár, Gemercukor) a már meglévő városi A csatornán keresztül kell biztosítani,
• a többi területen a szennyvíz elvetetését és megsemmisítését szennyvíztisztítóval ellátott individuális csatornán kell biztosítani,
• a körzet többi részein, az I/50-es úttól északra, fel kell mérni a volt ZŤS szennyvíztisztító berendezésének kihasználását az egész terület részére,
• az esővíz és technológiailag felhasznált víz elvezetését individuálisan a 184/2002 számú, a vizekről szóló törvény betartásával kell megoldani,
• a Samarjanka ÁB területéről származó szennyvíz elvezetését a városi B csatornán keresztül kell biztosítani,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

6. körzet - a vasúton túl, Tormás, Akasztóhegy, temető

• az ivóvíz ellátását a város nyilvános vízvezetékéből kell biztosítani, a Tormás és az Akasztóhegy területét a II. nyomásövezetből,
• ki kell építeni a II. nyomásövezet önálló ellátó csatornáját az Akasztóhegy individuális lakásépítési terület részére, mint a már meglévő tormási vezeték meghosszabbítását,
• be kell szüntetni az Akasztóhegy individuális lakásépítési terület eddigi ellátását az AT állomáson keresztül,


• a szennyvíz elvezetését a már meglévő városi csatornahálózaton kell biztosítani (a C csatornán keresztül) kibővítve a területre csatornahálózat nélkül,
• fenn kell tartani területet a tervezett ellátó csatorna részére az Akasztóhegy magán lakásépítési területen.

7. körzet - Ipar, dél

• az ivóvíz ellátását a I. nyomásövezetű városi nyilvános vízvezetéken keresztül kell biztosítani,
• a szennyvíz elvezetését a már meglévő városi csatornahálózaton kell biztosítani (az A,C csatornán keresztül),
• az esővíz és technológiailag felhasznált víz elvezetését individuálisan a 184/2002 számú, a vizekről szóló törvény betartásával kell megoldani,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani,
• figyelembe kell venni a Rima folyó gátjának védelmi övezetét,

7a körzet - Szabópuszta

• az ivóvíz ellátását a I. nyomásövezetű városi nyilvános vízvezetéken keresztül kell biztosítani,
• a szennyvizet önálló szennyvíztisztító berendezéssel kell megsemmisíteni,
• a Rima folyó mentén a védőgát emelését kell biztosítani.


6.4.4. Energetika és gázművek

Az energetikára és a gázművekre érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendeletben felsorolt alapszabályok és regulatívák.

1.5. A kultúrtörténeti emlékek megőrzésére, a természeti források védelmére és felhasználására, a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás megteremtésére és megtartására – beleértve a zöldövezeti területeket – vonatkozó alapszabályok és regulatívák

6.5.1. A történelmi zónára a következő alapszabályok és regulatívák érvényesek:

• a Fő tér és az utcahálózat az eredeti vonalaiban lesz megőrizve,
• az építkezési szint korlátozva lesz három földfelszinti emelet magasságra, a padlástér kihasználásának lehetőségével,
• csak kivételes esetekben lehet elhelyezni alkalmi és ideiglenes objektumokat,
• minden szándékot a Műemlékvédelmi Hivatalnak kell jóváhagyni,
• a kultúrtörténeti jegyzékbe besorolt objektumok az egész területen védettek.
6.5.2. Alapszabályok és regulatívák a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás megteremtésére és megtartására, beleértve a zöldövezet területeit

• Biztosítani a védett területek és további jelentős lelőhelyek és reprezentatív geológiai részek védelmét, ezek:
- Kurinci tölgyes,
- Pokorágyi tavacskák,
- A Rima negyedkori lerakódásai,
- Kurinci erdő területe,
- Mocsár patak,
- Sütőpuszta –Petrus területe.
• Régión felüli biocentrum: Kurinci tölgyes (meglevő)
- a közvetlen közeleső táj struktúrájának változtatásával meg kell erősíteni a tölgyest és magában a tölgyes ökológiai rendszerében újjáélesztő intézkedéseket kell megvalósítani.
• Regionális biokoridor – a Rima negyedkori lerakódásai
- az egyes meglévő és javasolt biocentrumok működőképes összekapcsolását kell megvalósítani, hogy támogassuk az élő organizmusok egyes fajtáinak vándorlását és a genetikai információik cseréjét,
- A Rima folyó folyammedrének regulációjával befolyásolt természetes fejlődést részben visszaállítani azzal, hogy a város területén a Rima folyammedre körül meg kell hagyni a zöldövezetet.
- A Feketeréti patakot a maga mellékfolyóival – Lukva patak, amely a Kurinci víztároló feltöltésének fő forrása - és a Mocsár patakot védeni kell, mint jelentős helyi biokoridorokat,
- A város területén ki kell jelölni területeket és biokoridorokat az Ökológiai stabilitás regionális tervezete és a Helyi területi rendszer ökológiai stabilitása előírásai értelmében.
- A biokoridorok éa a biocentrumok területét tilos beépíteni. Területükön nem szabad a kultúrát alacsonyabb rendű kultúrával kicserélni, sem más módon megzavarni a terület ökológiai funkcióját.
- A város területén kívül kijelölt biokoridorok és biocentrumok kihasználását pontosítani kell földtani rendezés javaslatával.
- A földi közlekedési vonalak mentén biztosítani kell a zöldövezetet (Közúti Törvény).
- A vízfolyások mentén bokor és faültetvényeket kell meghonosítani, amelyek elősegítik az élő szervezetek meghonosodását.

1.6. Az életkörülményekről való gondoskodás alapszabályai és regulatívái


6.6.1. A légkör érdekében

- új létesítmények építésénél, amelyek a légkör szennyező forrásai lehetnek, vagy a már meglévő létesítmények modernizálásánál, a legjobb hozzáférhető technológiát kell alkalmazni.
- A szennyező anyagok légkörbe való kiengedésénél a szivárgás megengedett határát be kell tartani.
- Nem szabad megengedni, hogy Rimaszombat város területén olyan üzemet létesítsenek, amely a megengedett határon felüli szennyeződést bocsát a légkörbe.

6.6.2. A vízkészlet érdekében

- nyilvános szennyvízcsatornát Dúsa és Mezőtelkes városrészekben, amely része lesz a Mezőtelkes – Dúsa – Kurinc – Rimaszombati társas csatornarendszernek,
- nyilvános szennyvízcsatornát Alsópokorágy és Felsőpokorágy városrészekben, amely része lesz a Alsópokorágy – Felsőpokorágy - Rimaszombati társas csatornarendszernek,
- nyilvános szennyvízcsatornát szennyvíztisztító berendezéssel Bakti városrészben,
- nem előírások szerint rendezett kisebb vízfolyások felújítása,
- földvédelmi intézkedések a Lukva folyó mentén elterülő mezőgazdasági területeken a természetvédelem és tájalakítás keretén belül,
- területek erdősítése, amelyek emelkedése 12o, főleg a Lukva folyó mentén.

6.6.3. A talaj érdekében

- A mezőgazdasági területen földvédelmi intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a víz és szél eróziójának negatív hatása mérséklődjön.
- a táj ökológiai stabilizációja érdekében földfelszinti, bokros és nem erdő jellegű ültetvényeket kell megvalósítani.

6.6.4. A hulladékokkal kapcsolatban

- Rimaszombat város katasztrális területén ki kell építeni községi hulladéktelepet, amely nem veszélyes jellegű.
- A városrészekben a hulladék begyűjtése érdekében gyűjtőhelyeket létesíteni.

1.7. A város beépített területének kijelölése

Rimaszombat város területén 8 beépített terület van. Ezek:
1. Rimaszombat város beépített területe,
2. Zöld Víz – Kurinc beépített területe,
3. Szőlő beépített területe,
4. Mezőtelkes beépített területe,
5. Dúsa beépített területe,
6. Bakti beépített területe,
7. Alsópokorágy beépített területe,
8. Felsőpokorágy beépített területe.
Beépített területek a megnevezett térségben találhatók még a Szabó pusztán és a Dúsai úton. Ezeknek a beépített területeknek nincsenek kijelölt határai.


A területi tervjavaslat megjelöli az új és kiegészíti a már meglévő beépített területek határait a következő képen:

• Rimaszombat város beépített területe kibővül
- a P. Hostinský utcától dél-keletre a vezetékek védőövezetének végéig,
- az Iskola utca végén,
• a Zöld Víz (Kurinc) beépített területe
- az üdülőközpont teljes terjedelmének kibővítése,
• a Szőlő beépített területe
- kiterjeszteni a kertes település egész területére,
• Mezőtelkes, Dúsa, Bakti, Alsópokorágy és Felsőpokorágy beépített területei változás nélkül maradnak,
• Szabó puszta területén és a Dúsai úti lakótelepen az új építkezési területeket a területi fejlesztési tervjavaslat jelöli ki.

1.8. A védőövezetek és védett területek kijelölése sajátos előírások alapján

Rimaszombat város területén a következő védőövezetek vannak sajátos előírások alapján kijelölve:

1. A felszíni és talajvíz sokoldalú védelme, beleértve a vízi ökológiai rendszereket – a
T.t.184/2002 számú, a vízről szóló törvény értelmében és néhány törvény változásai és kiegészítései hangzásában.

2. Az utak védőövezetei a T.t. 135/1961 számú, az utakról szóló törvénye alapján, annak
későbbi előírásai a következő képen hangzanak:

- az R2-es út 100 m a közlekedési sáv tengelyétől
- az I/50-es út külterület = 50 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
- a II/531-es út külterület = 25 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
- III. osztályú utak külterület = 20 m a közlekedési sáv tengelyétől
belterület = 15 m a közlekedési sáv tengelyétől
- B2 osztályú közutak 15 m a közlekedési sávtól.

3. A külső környezet védelmét a nagyméretű motoros közlekedés zajának negatív
hatásától a SzNT határozata, a T.t. 272/94 számú, az emberek egészségéről szóló törvény biztosítja, a későbbi T.t. 514/2001 számú törvény hangzásában, valamint a SzNT határozata, a T.t. 10/2002 számú törvénye az emberek egészségének védelméről a zaj és vibráció ellen. A 3. számú táblázatban a közlekedésről fel vannak tüntetve azok az értékek, amelyeket a 40/2002 számú kormányrendelet betartása mellett megengedett kiszámított értéket jelentenek.

4. Az emberek egészségének védelme érdekében általános előírások vannak
megállapítva az egészséges életkörülmények és munkakörülmények biztosítására, ezt a SzNT


514/2001 számú törvénye írja elő, amellyel változi és kiegészítődik a SzNT 272/1994 számú, az emberek egészségének védelméről szóló törvény, a későbbi előírások hangzásában.

5. Az energetikai létesítmények védelme érdekében védőövezetek vannak kijelölve, a
SzNT 70/1998 számú, az energetikáról szóló törvénye alapján a következő képen:

Energetika – külső elektr. vezeték védőövezete a szélső vezetéktől mérve
- 10 m 1 kV-tól 35 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 15 m 35 kV-tól 110 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 20 m 110 kV-tól 220 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 25 m 220 kV-tól 400 kV feszültségnél /beszámítva/,
- 35 m 400 kV-os feszültségen felül.

Gázművek – a gázvezeték védőövezete mérve a vezeték tengelyétől mindkét oldalra
- 4 m a 200 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 8 m a 500 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 12 m a 700 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a 700 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 1 m az alacsony és középnyomású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 8 m a technológiai objektumoktól (szabályozó állomások, biztonsági
csomópontok, stb.).

Gázművek – biztonsági övezet a gázvezeték tengelyétől mérve mindkét oldalra
- 10 m a középnyomású gázvezetékektől és csatlakozásoktól nyílt, be nem épített területeken,
- 20 m a magasfeszültségű 350 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a magasfeszültségű 350 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 150 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 100 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 300 mm erős világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 150 m a 4 MP magasfeszültségnél nagyobb és 500 mm erős felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 200 m a 40 MP magasfeszültségnél nagyobb és 500 mm erősségen felüli világítású gázvezetékek és csatlakozásoktól,
- 50 m a propán és propán-bután töltőállomásoktól.

6. Hulladéktelepek kiépítésére, ahol nem különösen veszélyes jellegű hulladékot lehet
lerakni Rimaszombat város katasztrális területén, ki kell jelölni a védőövezetet a SzNT határozata, a T.t. 223/2001 számú, a hulladékokról szóló törvény értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában és az ÉKM határozata, a T.t. 283/2001 számú, a hulladékokról szóló törvény némely határozatainak megvalósításáról.


7. Összhangban a SzNT határozata, a T.t. 49/2002 számú, a műemlékek védelméről
szóló törvény 29. §-ával Rimaszombat város történelmi központja a rimaszombati Járási Hivatal Hirdetménye értelmében – hatályba lépésének időpontja 1993. 12. 15.-e – műemlék zónának van kijelölve a műemlék zóna határaival együtt.
8. A természeti értékek védelmének és kihasználásának alapszabályait a T.t. 543/2002
számú, a természet és táj védelméről szóló törvény határozza meg. Az adott terület egészére vonatkozik az első fokú védelem, mint általános védelem az egész Szlovák Köztársaság területén (a 6. § 2. bekezdése).

• Az adott területen a következő kijelölt természeti értékek találhatók:
- Kurinci tölgyes – nemzeti természeti rezerváció – 1988-ban védetté nyilvánítva. Az adott terület délnyugati részében található Rimaszombat város katasztrális területén. Mivel védőövezete nem volt kijelölve, ezért a rezerváció határától kifelé 100 m-es övezetet tekintjük védőövezetnek és érvényes benne a harmadfokú védelem.
- Pokorágyi tavacskák – természeti rezerváció - 1986. július 11-én lett védetté nyilvánítva. Felsőpokorágy és Alsópokorágy katasztrális területének északi részében található. A védőövezet területén negyedfokú védelem érvényes. A védelem módjának javaslata pontosan ki van jelölve a TR hirdetményében.
Az említett törvény értelmében a természeti rezerváció és a nemzeti természeti rezerváció területén ötödfokú védelem érvényes.
A területi védelmen kívül a Kurinci tölgyes NTR és a Pokorágyi tavacskák TR területén a fajták védelme is érvényes. Találhatók itt általános érvényű rendeletekkel meghatározott védett növények, védett állatok és védett ásványok.

1.9. Határozat arról, hogy a város melyik részeihez kell beszerezni és jóváhagyni a zóna területi tervét

Rimaszombat város területi tervjavaslatának aprólékosan kidolgozott koncepciója érdekében szükséges beszerezni és jóváhagyni a zónák területi tervét a következő részekre és térségekre a városban:

• TTJ zóna - a város központja hozzákapcsolva a Rima lakótelepet,
• TTJ zóna - Tamásfalva,
• TTJ zóna – P. Hostinský utca, a terület délkeleti része,
• TTJ zóna – északi ipari terület, figyelembe véve az Ipari Park elhelyezésének szükségességét,
• TTJ zóna – Szőlő, lakásépítés lehetőségére megváltoztatott terület,
• TTJ zóna – a városrészek.

1.10. A közhasznú építkezések jegyzéke

A közhasznú építkezések jegyzéke Rimaszombat város 25/1994 számú általános érvényű
rendeletére alapozódik, amely teljes átértékelés után kiegészíti, változtatja és kirekeszti azokat az építményeket, amelyek jelentőségüket vesztették a kiegészítések és változtatások
koncepciója értelmében és megmaradnak azok az építmények, amelyek érvényessége beletartozik a javaslati időszakba. Összehasonlítás végett megmarad a megnevezés (számozás) a jóváhagyott általános érvényű rendelet alapján.

6.10.1. A közúti közlekedésnél

• az R2-es gyorshajtású út kiépítése - kiegészítés,
I/1 az I/50-es út felújítása,
I/2 a II/531-es út áthelyezése (dél-keleti kerülő),
I/3 felüljáró Szabó pusztánál a vasúti síneken,
• I/4 az I/50-es út szintfeletti kereszteződése – változás körkereszteződésre,
• I/5 – kihagyva,
• I/6 – kihagyva,
• I/7 az I/50-es és II/531-es utak szintfeletti kereszteződése Szabatkánál – változás körkereszteződésre,
I/8 a Körút és a L. Svoboda út kiszélesítése MZ 9/50-es összpontosított közlekedés méreteire,
I/9 a Cukorgyári és a Gorkij utcák felújítása,
• I/10 – kihagyva,
I/11 helyi közutak a Szabatkai beépített területen,
• I/12 – kihagyva,
I/13 – közút a J. Král utca összekapcsolásához a kaszárnya déli oldalán, a P. Hostinský utcán át a csoportos garázsterületig,
I/14 – a Dúsai út összekötése a mezőgazdasági szövetkezettel,
• I/15 a gázművekhez és a lövöldéhez vezető utak felújítása – kiegészítés „és a tervezett hulladéktelephez”,
• I/16 a Zöld Víz üdülőközpontot összekötni a II/531-es úttal – az útirány változása a Mocsár telepen keresztül (az összekötő út ezzel a változással már Rimaszombat város területén kívülre esik, ezért csak javasolni lehet a megvalósítást),
I/17 a Cserencsényi út felújítása,
I/18 utak a kerékpárosok részére – kiegészítés „és utak a gyalogosok részére”,
I/19 a város és a városrészek közútjainak felújítása,
I/20 nyilvános parkolóhelyek és parkoló garázsok,
• I/21 üzemanyagtöltő állomások területe – változás, javaslat a P. Hostinský utcán, a Kassai úton, a II/531-es úton Tiszolc irányába kétoldalú,
• I/22 kihagyva,
I/23 a Dúsa – Várgede irányába vezető út összekötése,
I/24 a Tamásfalvai út felújítása.

6.10.2. A technikai berendezéseknél

A tervjavaslat változásával a vízgazdaság és a vízgazdaság részére szükséges berendezések részleges megvalósítására javasolt eredeti közhasznú építkezések teljesen át lettek értékelve.


A javasolt aktuális jegyzékük:
• VG – 1 – a DN 220-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, l000 m, Szabatka fejlődő területén,
• VG – 2 – Szabatkai elosztóhálózat, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 3 - a DN 100-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, l700 m, az Akasztóhegyi magánlakás építkezési területen,
• VG – 4 - a DN 100-as II. nyomásövezet ellátó csatorna, 200 m, az Nyugat fejlődő lakótelepen,
• VG – 5 – a Nyugat lakótelepi elosztóhálózat, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 6 – a vízvezeték hálózatot kiszélesíteni az Északi-ipari területre, nincs pontosabban meghatározva,
• VG – 7 – a már meglévő városi vízvezeték hálózatának felújítása,
• VG – 8 – az Alsópokorágyi víztároló kibővítése 100 m3 befogadóképességre,
• VG – 9 – Bakti vízvezeték, rékapcsolni a középnyomású vízvezetékre,
• VG – 10 – Dúsa – Mezőtelkes vízvezeték, csatornavezeték a Kurinc városrészről elvezetni, töltőállomás, 100 m3 befogadóképességű víztároló, Dúsán ellátó és elosztóhálózat,
• VG – 11 – a B VII-es (DN 300 típusú) szennyvízgyűjtő csatorna , 500 m hosszú, a Szabatkai fejlődő lakótelepen,
• VG – 12 – osztott csatornarendszer Szabatka fejlődő városrész területén, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 13 – Tamásfala városrész területén DN 600-1000 típusú D begyűjtőt, 2500 m hoszzúságban
• VG – 14 – a Nyugat fejlődő lakótelep részére pontosabban meg nem határozott csatornarendszert
• VG – 16 – a Felsőpokorágy – Alsópokorágy – Rimaszombat-i DN 300-as szennyvízcsatorna rendszerhez központi begyűjtőt, 3500 m hosszúságban
• VG – 17 – Felső- és Alsópokorágy részére szennyvízcsatorna hálózatot, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 18 – a Mezőtelkes – Dúsa – Kurinc-i DN 300-as szennyvízcsatornának központi begyűjtőt, 3300 m hosszúságban, merítőállomást a szennyvíznek, 800 m hosszúságú nyomásos csatornát
• VG – 19 – Mezőtelkes és Dúsa részére szennyvízcsatorna hálózatot, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 20 – a Kurinci üdülöházak területén szennyvízcsatorna hálózatot
• VG – 21 – Bakti városrész területén szennyvízcsatornát tisztítóberendezéssel
• VG – 22 – a 3a körzet területén külvíz levezető csatornákat, pontosabban nincs meghatározva
• VG – 23 – a Rima folyó védőgátját magasítani és a Tamásfalai hidat felújítani

6.10.3. A polgári berendezésekért

Közjóléti építkezések a polgári berendezések részére érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendelet értelmében.
Változás csak a III/8-as pontot érinti ezek a Kurinci üdülőközpont sportlétesítményeire vonatkoznak.

A változás:
- „a Zöld Víz – Rimaszombat üdülőközpont jóváhagyott Területi Tervének alapján”.
Kiegészítés:
- a Nyugat lakótelepen Kirejevski utcán létesítmény a polgári berendezések részére.

6.10.4. A nyilvános és tájjellegű zöldövezetért

Közhasznú építkezések a nyilvános és tájjellegű zöldövezet részére érvényben maradnak a jóváhagyott általános érvényű rendelet értelmében.


Verzia pre tlač vzn67m.pdf vzn67m.pdf (109.1 kB)

ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal