Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

Rimaszombat Város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelvei, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és foglalkoztatottság támogatására vannak megszabva

Účinnos: 1.1.2005


Rimaszombat város 68/2002 számú
általános érvényű rendelete

Rimaszombat Város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelvei, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és foglalkoztatottság támogatására vannak megszabva


Rimaszombat Város a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és az SZNT törvénye, a T.gy. 303/1994 számú, a költségvetési előírásokról szóló törvény 27. §-ának értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az

általános érvényű rendeletet, mint „Rimaszombat Város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelveit, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és a foglalkoztatottság támogatására vannak megszabva“

Bevezető rendelkezések

Ennek az általános érvényű rendeletnek (a továbbiakban csak rendelet) az a célja, hogy megállapítsa a juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések nyújtásának feltételeit jogi és fizikai személyeknek, akik Rimaszombat város területén tevékenykednek és egyben a juttatások legmagasabb szintjét.

I. cikkely

A rendelet tárgya

Ezen rendelet tárgyát képezi:

1. A juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések célirányú meghatározása.
2. A nyújtandó juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések anyagi keretének
megteremtési módja.
3. A juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések nyújtásának módja.
II. cikkely
A célirányos juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések meghatározása

1. A juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítésekre meghatározott pénzeszközöket
el kell különíteni a város költségvetéséből az illetékes évre a következő tevékenységek támogatására:

a helyi kultúra fejlesztésére és támogatására, a város területén levő műemlékek és nevezetességek megőrzésére és felújítására, a sport, egészségügy, humanitás és charitatív tevékenységre és közjóléti tervek megvalósítására.

2. A juttatások és a visszatérítendő pénzbeli kisegítések főleg a következő területeken nyújthatók:

(a) a város propagálása összállami és nemzetközi viszonylatban,
(b) a foglalkoztatottság támogatására a régióban,
(c) olyan tevékenységek támogatására, amelyeknek erkölcsi értékük van, kultúrális hagyományainkat megőrzik és fejlesztik.

3. Pénzbeli támogatást nem lehet nyújtani:

(a) tiszteletdíjak és munkabérek kifizetésére a tervezetek szervezői részére,
(b) olyan kiadásokra, amelyeket nem lehet könyvelési bizonylattal igazolni,
(c) olyan kérelmezőknek, akik felszámolási vagy pályázati eljárás részesei,
(d) olyan kérelmezőknek, akik adósai a városnak vagy olyan társulások tagjai voltak, amelyek adósai a városnak,
(e) olyan kérelmezőknek, akiknél bizonyítható, hogy a visszatérítendő pénzbeli támogatást nem tudják visszafizetni.

III. cikkely
A jogi és fizikai személyeknek nyújtandó juttatások és visszafizetendő pénzbeli támogatások képzésének módja

A pénzbeli támogatások – Rimaszombat Város saját bevételei – erre a célra a város költségvetésének jóváhagyásával képződnek az illető kalendáriumi évre.A Városi Képviselőtestület évente jóváhagy egy összeget saját bevételének egy részéből a juttatások és visszatérítendő pénzbeli támogatások nyújtására az üzemeltetési költségek rovására.
IV. cikkely

A jogi és fizikai személyeknek járó juttatások és visszatérítendő pénzbeli támogatások nyújtásának feltételei

Rimaszombat Város saját bevételéből származó pénzeszközöket a kérelmezők felhasználhatják egyszeri konkrét akciók, feladatok vagy hosszútávú feladatok biztosítására összhangban ennek a rendeletnek a II. Cikkelyávek a következő feltételek mellett:

1) A kérelmező postán elküldi vagy személyesen adja le írásbeli kérvényét a városi
hivatal iktatójában a kérvények leadására meghatározott időponton belül.

2) A kérelmező:
a/ székhelye vagy állandó lakhelye Rimaszombat Város területén van,
b/ a tevékenységet, amelyre a juttatást illetve a visszatérítendőpénzbeli támogatást
kéri Rimaszombat területén fogja végrehajtani,
c/ nincs tartozása Rimaszombat Városával szemben.

3) A teljes írásbeli kérvénynek tartalmaznia kell:
a/ a kérelmező pontos megnevezését összhangban az illetékes listán feltüntetett
megnevezéssel – jogalanyiságát igazoló okirat másolatával, fizikai személyeknél
családnév, keresztnév, titulus , állandó lakhelye, személyi szám, adószám
b/ bankkapcsolatot, számlaszámot
c/ a tervezet pontos mennyiségi mutatóit, a pénzeszkoözök felhasználását
d/ a tervezet jellemzését és a kérelem megindoklását
d/ aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírását, a családnév és keresztnév
olvasható feltüntetésével
f/ telefonösszeköttetést, illetve E-mail címet
g/ további személyeket, akik a támogatásban részt vesznek.

4) A kérelmező nem jogosult a pénzbeli támogatás nyújtására.

5) Pénzbeli támogatás nem nyújtható politikai pártoknak, politikai mozgalmaknak és azok koalíciójának.

6) A visszatérítendő pénzbeli támogatás illetve juttatás legmagasabb összege egy kérelmezőnek egy költségvetési évben nem haladhatja meg a 100 000,- Sk-t.

7) A kérvények leadásának időpontjai: január 31-ig az illető évre – (az I. félévre)
július 31-ig az ilklető évre – (a II. félévre)

V. cikkely
Hatáskörök a jóváhagyásnál

1) A juttatásokra és visszatérítendő pénzbeli támogatásra szánt pénzösszeg teljes
terjedelmét az illetékes kalendáriumi évre a Városi Képviselőtestület hagyja jóvá Rimaszombat Város költségvetésének jóváhagyásakor.

2) A támogatás szétosztását jóváhagyja:
a/ a város polgármestere 10 000,- Sk összegig, miközben a támogatásra szánt pénzösszege egy költségvetési évben nem lépheti túl a pénzeszközök globális összegének 1/5-ét az V. cikkely 1 bekezdése értelmében,
b/ a város polgármestere a Városi Tanács és a Városi Képviselőtestület illetékes
bizottságának javaslata alapján 50 000,- Sk összegig,
c/ a Városi Képviselőtestület 50 000,- Sk-a felüli támogatás esetében az illetékes
bizottság javaslata alapján.


3) A határozat eredményéről – a városi szervek határozatáról – a kérelmező írásban
lesz értesítve legkésőbb 30 napon belül a határozat hozataltól.

4) Visszatérítendő pénzbeli támogatás jóváhagyása esetében a Városi
Képviselőtestületben a város a kérelmezővel szerződést köt a visszatérítendő pénzbeli támogatás nyújtásáról. A szerződést írásban kell megkötni és tartalmaznia kell az alapvető adatokon kívől a következő adatokat:

a/ a visszatérndő pénzbeli támogatás összegét, beleértve a törlesztés feltüntetését,
b/ a támogatás felhasználási céljának meghatározását,
c/ kötelezettséget arról, hogy a visszatérítendő pénzbeli támogatást a kérelmező
visszaadja abban az esetben, ha nem a szerződésben megszabott célra használja
fel,
d/ szerződéses büntetést, ha a kérelmező nem tartja be a feltőteleket.

VI. cikkely

A kérvények megítélése és a javaslatok kidolgozása

1) A 10 000,- Sk-t meghaladó pályázati kérvényeket a Városi Képviselőtestület következő bizottságai tárgyalják meg:

a/ művészeti érdektevékenységek és kultúrális tevékenységek területén – az
iskolaügyi és kultúrális bizottság,
b/ a testnevelés és sport tevékenységek területén – az ifjúsági és sport bizottság,
c/ az iskolaügy és művelődés fejlesztése területén - az iskolaügyi és kultúrális
bizottság,
d/ a charitatív tevékenységek területén – a szociális és egészségügyi bizottság,
e/ az ökológia és életkörülmények területén – az életkörülmények bizottsága,
f/ minden esetben (az a-e pontoknál) – a pénzügyi és költségvetési bizottság.

2) A 10 000,- Sk-ig terjedő a támogatások nyújtása esetében a város polgármestere
állásfoglalásra szólíthatja fel az illetékes bozottságot.

VII. cikkely
A pénzbeli támogatások elszámolása

1) Az a jogi vagy fizikai személy, aki pénzbeli támogatásban részesült ennek a
rendeletnek az értelmében, köteles a juttatást illevte a visszatérítendő pénzbeli támogatást elszámolni legkésőbb a következő kalendáriumi év január 31-ig éspedig a következő módon:

a/ visszatérítendő pénzbeli támogatás esetében – a szerződésben összefoglalt
feltételeknek megfelelően,
b/ a juttatások esetében – a számlák másolatainak leadásával amelyeeket a nyújtott
pénzbeli juttatásból vásároltak írásbeli beszámolóval arról, milyen célra lett

kifizetve a juttatás. A könyvelési számláknak tertelmezniuk kell minden adatot,
amit a könyvelésről szóló törvény előír.

2) A ki nem merített pénzbeli támogatást vissza kell téríteni a város számlájára,
amelyről az összeg érkezett. A kérelmező egyidejűleg értesítést küld a ki nem merített pénzösszeg visszaadásáról.

VIII. cikkely
Befejező rendelkezések

1) Ezen általános érvényűrendelet előírásainak betartását a következő szervek hajtják végre:

- a Városi Hivatal pénzügyi osztálya,
- a városi főellenőr hivatala,
- a Városi Képviselőtestület képviselői.

2) Ezen rendelet érvénybe lépésének napjától érvénytelenné válik Rimaszombat Város
28/1995 számú általános érvényű rendelete a jogi és fizikai személyeknek nyújtandó juttatások és visszatérítendő pénzbeli támogatások feltételeiről.

3) Ezen általános érvényűrendelet értelmében lesznek elbírálva a 2005. évre beadott
kérelmek.

4) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2004.
május 3-án a 40/2004 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

A rendelet hatályba lépésének ajánlott időpontja 2005. január 1.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere


Rimaszombat város 68/2004 számú
általános érvényű rendeletének változásai

Rimaszombat Város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelvei, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és foglalkoztatottság támogatására vannak megszabva

Rimaszombat Város 68/2004 számú Általános érvényű rendelete város saját bevételéből nyújtandó anyagi támogatások alapelveiről, amelyek közérdekű vagy Rimaszombat Város fejlődését támogató célirányos feladatokra és általánosan hasznos szolgáltatások, vállalkozások és foglalkoztatottság támogatására vannak megszabva – a következő képen változik:

1. A IV. cikkelyben, amely a jogi és fizikai személyeknek nyújtandó juttatások és visszatérítendő pénzbeli kisegítések feltételeiről szól, ki kell hagyni a 6. bekezdést.
2. Az eddigi 7. bekezdést 6. bekezdéssel kell jelölni.


Ezt az általános érvényű rendeletet változását a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2006. május 2-án a 25/2006 MsZ számú határozatával hagyta jóvá és hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestereVerzia pre tlač vzn68m.pdf vzn68m.pdf (44.1 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal