Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

„Az általános érvényű rendeletek és a belső normatív előírások szabályai Rimaszombat városában“

Účinnos: 4.10.2004

Rimaszombat város 73/2004 számú
általános érvényű rendelete,
„Az általános érvényű rendeletek és a belső normatív előírások szabályai Rimaszombat városában“A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 68. cikkelye és a 71. cikkely 2. bekezdése értelmében és a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdése és a 11. § 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában, kiadja ezt az általános érvényű rendeletet, amellyel meghatározza az általános érvényű rendeletek és a belső normatív előírások szabályait Rimaszombat városában.

ELSŐ RÉSZ
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Ez az általános érvényű rendelet meghatározza Rimaszombat városában az általános érvényű rendeletek (a továbbiakban csak „ÁÉR“) és a belső normatív előírások elkészítésének, előterjesztésének, megtárgyalásának, jóváhagyásának és kihirdetésének módját, meghatározza keletkezésük egyes szabályait abból a célból, hogy a városnak kiegyensúlyozott, helyes irányzatú és összhangban levő belső előírásai legyenek, amellyel megteremtik a feltételeket a városi önkormányzat feladatainak teljesítéséhez.

2. cikkely
A város hatásköre az ÁÉR kiadásánál

Rimaszombat Város (a továbbiakban csak „város“) rendeletet adhat ki:
a) a területi önkormányzat ügyeiről (a továbbiakban csak „önkormányzati ÁÉR“),
b) olyan ügyekről, amelyekkel az államigazgatás feledatait teljesíti (a továbbiakban
csak „kormányzati ÁÉR“).

3. cikkely
Önkormányzati ÁÉR

A város önkormányzati ÁÉR-tel érvényesíti törvényhozó jogosultságát a területi önkormányzati ügyekben. Az önkormányzati ÁÉR nem állhat ellentétben a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, a törvénnyel és a nemzetközi szerződésekkel, amelyeket jóváhagyott a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa.

4. cikkely
Kormányzati ÁÉR

A város kormányzati ÁÉR-tel érvényesíti törvényhozó jogosultságát az olyan ügyekben, amelyekkel az állami szervek feladatait teljesíti a törvény felhatalmazása alapján olyan terjedelemben, ahogyan azt megengedi vagy előírja az illető torvény. A kormányzati ÁÉR nem állhat ellentétben a Szlovák Köztársaság Alkotmányával, a törvénnyel és a nemzetközi szerződésekkel, kormányrendeletekkel, sem a minisztériumok és az egyéb állami igazgatás központi szerveinek általános érvényű előírásaival.

MÁSODIK RÉSZ
Eljárás az ÁÉR kiadásánál

5. cikkely
Az ÁÉR javaslatainak előterjesztése

(1) Az ÁÉR jóváhagyására javaslatot a városi képviselőtestülethez (a
továbbiakban csak „VK“) a polgármester, a VK képviselői és a Városi Hivatal (a továbbiakban csak „VH“) előljárója (a továbbiakban csak „előterjesztő“) nyújthat be.

(2) Az ÁÉR írásbeli javaslatát a saját hatáskörén belül általában a VH vagy az
előterjesztő (a továbbiakban csak „kidolgozó“) dolgozza ki. Az előterjesztő felhatalmazásával a kidolgozó lehet a városi rendőrség (a továbbikaban csak „VR“) parancsnoka és a város által alapított vagy gondozott szervezet igazgatója vagy végrehajtója.

(3) Az ÁÉR javaslatát az előterjesztő saját kezdeményezésére vagy a VH
határozata alapján dolgozzák ki. Ösztönzést az ÁÉR javaslatának kidolgozására az előterjesztő közvetítésével a Városi Tanács (a továbbiakban csak „VT“), a város főellenőre, a VH bizottsága, a VR parancsnoka és a város által alapított vagy gondozott szervezet igazgatója vagy végrehajtója adhat be, illetve más személy.

(4) Az előterjesztő felelős azért, hogy az ÁÉR javaslata összhangban legyen az Alkotmánnyal, a törvényekkel, a Szlovák Köztársaság általános érvényű jogi előírásaival és nincs ellentétben olyan nemzetközi szerződésekkel, amelyekkel a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa egyetértett.


(5) Az ÁÉR javaslata tartalmazza:

a) az ÁÉR megnevezését,
b) az előterjesztő és a kidolgozó megnevezését,
c) hivatkozást a törvényre vagy a VH határozatára, amely alapján ki lett
dolgozva,
d) magának az ÁÉR-nek a szövegét, beleértve a határozatot érvénybe lépéséről,

e) az elkészítés dátumát,
f) indokló jelentést.

(6) Az indokló jelentésnek tartalmaznia kell a jelen állapot elemzését társadalmi,
gazdasági és jogi szempontból, megjelölve az okokat, amelyek az új rendelet kiadását szükségessé teszik valamint megnyilvánulását a város költségvetésében.

6. cikkely
Hozzászólási eljárás

(1) Az ÁÉR kidolgozott javaslatát a kidolgozó elbírálás és a törvényes-technikai
kiegészítés céljából átadja a VH elöljárójának legkésőbb 21 nappal a VK ülése előtt, amikor a rendeletet megtárgyalják.

(2) Az ÁÉR javaslatát 15 nappal a VK ülése előtt nyilvánosságra kell hozni

a/ kifüggesztéssel a város hivatalos tábláján,
b/ a város internet oldalán /www.rimavskasobota.sk/.

(3) Az ÁÉR javaslatának kihirdetése napjától számítódik az a minimálisan 10 napos terminus, amely alatt a jogi és fizikai személyek írásbeli, elektronikus formában esetleg szóban a VH jegyzőkönyvébe bevezetve véleményezhetik az ÁÉR javaslatát. A hozzászólásoknak tartalmazniuk kell, ki nyújtja be őket és hogy az eredeti szöveg kiegészítését, változását, kihagyását vagy pontosítását javasolja-e. A többi megjegyzéseket, ha nincsenek indokolva, a feldolgozónak nem kell figyelembe venni.

(4) Természeti katasztrófa, általános vészhelyzet, a természeti katasztrófa
következményeinek elhárítása idején vagy ha a tulajdon megkárosodását szükséges elhárítani, akkor az 1-3 pontok előírásait nem kell betartani.

(5) Az ÁÉR kidolgozója a VH elöljárója által kinevezett bizottsággal együttműködve elvégzi a hozzászólások kiértékelését. A kiértékelés tartalmazza a hozzászólás rövid tartalmát, adatokat arról, hogy ki terjesztette be a hozzászólást, amelyet jóváhagytak vagy elutasítottak és milyen okok miatt.

(6) A hozzászólások kiértékelését írásban kell átadni a VK képviselőinek
legkésőbb 3 nappal a VK ülése előtt, amikor az ÁÉR javaslatát tárgyalják.

7. cikkely
Az ÁÉR javaslatának megtárgyalása
a városi szervekben

(1) A VT megtárgyalja az ÁÉR javaslatát a VH üléséhez előterjesztett iratok keretén
belül és állást foglal velük kapcsolatosan.

(2) Az ÁÉR megtárgyalása és jóváhagyása a VK-ben a VK Tárgyalási rendje
értelmében zajlik le. A rendelet elfogadásához a jelen levő képviselők 3/5 részének beleegyezése szükséges.

(3) A rendeletet a város polgármestere írja alá legkésőbb 10 nappal jóváhagyásának napjától számítva.


8. cikkely
Az ÁÉR kihirdetése és nyilvánosságra hozása

(1) Az ÁÉR érvénybe lépésének feltétele annak kihirdetése.

(2) Az ÁÉR kihirdetése a város hivatalos tábláján való kifüggesztéssel történik meg
legkésőbb 15 napon belül. Hatályba lépésének időpontja a kifüggesztéstől számított 15 nap elteltével kezdődik, ha a rendelet nem tartalmazza a hatályba lépés időpontjának megállapítását későbbi időpontban. Természeti katasztrófa vagy általános vészhelyzet esetében, ha természeti katasztrófa következményeinek elhárítása idején vagy ha a tulajdon megkárosodását szükséges megelőzni, akkor az ÁÉR hatályba lépését rövidebb időpontban is meg lehet határozni, kihirdetése feltételeinek betartása mellett.

(3) A város hivatalos tábláján a jóváhagyott ÁÉR-et a város polgármesterének
aláírásával és a város hivatalos bélyegzőjével ellátva kell kifüggeszteni.

(4) Az ÁÉR utolsó oldalán fel kell tüntetni a kifüggesztés időpontját és a 15 napos
határidő elteltével fel kell tüntetni a rendelet hatályba lépésének napját.

(5) A VH biztosítja az ÁÉR lefordítását magyar nyelvre1/ és a VK Tanácskozási
rendje értelmében a város internet címlapján állami nyelven és magyar nyelven a rendelet közlését.

9. cikkely
Az ÁÉR kiadása

Az ÁÉR hatályba lépése után a VH biztosítja, hogy az ÁÉR mindenkinek hozzáférhető legyen és ebből a célból kiadja az ÁÉR-et külön írásbeli formában a következő adatokkal:

a/ a polgármester neve után, mint hitelesítést, feltünteti az „s.k.“ rövidítést,
b/ az ÁÉR jóváhagyásának dátumát a VK-ben,
c/ az ÁÉR kifüggesztésének dátumát a város hivatalos tábláján,
d/ az ÁÉR hatályba lépésének dátumát.

HARMADIK RÉSZ
Az ÁÉR elkészítésének szabályai

10. cikkely

(1) Az ÁÉR-nek terminológiailag pontosnak és egységesnek kell lenni, továbbá
világosnak és érthetőnek kell lennie és ugyanolyan kifejezéseket kell használnia, mindig ugyanabban az értelemben és egyenlő utalásra. Csak helyes és megállapodott kifejezéseket lehet benne használni. Az ÁÉR-ben az új fogalmat meg kell magyarázni.


(2) Az ÁÉR készítésénél a nyelvi helyességre, a megfelelő fogalmazásra és a
szöveg általános érthetőségére kell törekedni. Nem szabad használni olyan szavakat vagy szóösszetételeket, amelyek nem felelnek meg az állami nyelv törvénybe iktatott formájának.

11. cikkely
Az ÁÉR megnevezése

(1) Az ÁÉR megnevezése a „Rimaszombat város általános érvényű rendelete“
előtagon kívül tartalzza a rendelet tartalmának tömör megnevezését.

(2) A megnevezés után következik a bevezető mondat

a) az önkormányzati ÁÉR-nél ebben a hangzásban: „a rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdése és a 11. § 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a …§ (következik a felhatalmazó törvény feltüntetése), kiadja ezt az általános érvényű rendeletet …(az ÁÉR megnevezése következik)“.

b) a kormányzati ÁÉR-nél ebben a hangzásban: „a rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 2. bekezdése és a 11. § 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a § … (következik a felhatalmazó törvény feltüntetése), kiadja ezt az általános érvényű rendeletet …(az ÁÉR megnevezése következik)“.

12. cikkely
Az ÁÉR tagolódásának rendszere

(1) Az áttekinthetőség érdekében terjedelmesebb ÁÉR-nél a tartalmilag
összefüggő egységek részekre, fejezetekre, részletekre és szakaszokra osztódnak. Ezt a sorrendet be kell tartani az egész ÁÉR tagolásánál. A részek, fejezetek, részletek sorrendjét a sorszám szóbeli kiírásával kell jelölni, mialatt a melléknév a főnév elé kerül /“Első rész, Első fejezet“/.

(2) Az ÁÉR részeinek, fejezeteinek, részleteinek és szakaszainak rövid és
összefoglaló címei vannak, amelyek megfelelnek az egységek tartalmának. A címek a számmal kiírt sorszámuk alatt helyezkednek el.

(3) Az ÁÉR arab számokkal megjelölt cikkelyekre oszlik, pont nélkül /“1.
cikkely“/. Ha az ÁÉR-ben több cikkelynek van közös címe, akkor az mindig a cikkely sorszáma felett van megjelölve. Ha a címhez csak egyetlen cikkely tartozik, akkor a címet a cikkely sorszáma alatt kell feltüntetni.

(4) A cikkelyek tagolódhatnak szakaszokra és alszakaszokra. A cikkelyek
szakaszai arab számmal, pont nélkül, zárójelben vannak feltüntetve / „(1)“ /. Az alszakaszok az ábécé kis betűivel vannak jelölve a betű után kerek zárójellel / „a)„ / a további tagolódást pedig ponttal ellátott arab szám jelöli / „1.“ /. A szakasz meg nem jelölése vagy gondolatjellel való ellátása a sor kezdetén nincs megengedve, tekintettel a nehézségekre, amelyek idézésüknél felmerülnek.

(5) Az ÁÉR a bevezető mondat után, főleg ha terjedelmesebb szövegről van szó,
„bevezető rendelkezésekkel“ kezdődik, amely az ÁÉR kiadásának tárgyát tartalmazza, azaz a társadalmi viszonyok témakörét, amelyet az ÁÉR szabályoz.

(6) Szükség esetén a bevezető rendelkezések után „alapvető rendelkezések“
következhetnek, amelyek megnevezik az ÁÉR alapfogalmait.

(7) Az ÁÉR több határozatának közös szabályozása a „közös rendelkezések“
címmel ellátott részbe kerül be.

(8) Az eddigi ÁÉR vagy annak egy része érvényességének megszüntetése együtt
a hatályba lépés időpontjának feltüntetésével közös cím alatt foglaltatik egybe, ezek a „befejező rendelkezések“.

(9) Az ÁÉR hatályba lépését a következő mondat foglalja magába: „Ezen
általános érvényű rendelet hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik“ vagy a következő mondattal „Ez az általános érvényű rendelet …… -én lép hatályba“ és a dátum így írandó: az illető év, a hónap szóbeli kiírása és a számmal megjelölt nap / „2004. szeptember 15.“/.

13. cikkely
Az ÁÉR megújítása

(1) Az ÁÉR megújítására az áttekinthetőség és az érthetőség érdekében akkor
kerül sor, ha kisebb terjedelmű változásokra és kiegészítésekre kerül sor vagy ha olyan ÁÉR-ről van szó, amely még nem volt megújítva.

(2) A megújítás ismétlődésénél a feldolgozó elbírálja, hogy az áttekinthetőség és
az érthetőség érdekében nem lenne-e megfelelőbb megoldás új ÁÉR kiadása.

(3) A bevezető mondatban fel kell tüntetni, melyik ÁÉR újítódik fel és hogy az
egyes határozatok változtatják illetve kiegészítői az új határozatoknak a következő mondattal: „A ……… számú általános érvényű rendelet változik“, illetve „kiegészítődik“ vagy „változik és kiegészítődik“ így: ….

(4) Ha változik a határozat, amelynek a címe a cikkely sorszáma alatt
helyezkedik el, akkor a következő mondat használódik: „ A … cikkely, beleértve a címet is, így hangzik:“ .…

(5) A cikkely kiegészítését további szakasszal a következő mondattal fejezzük
ki: „A … cikkely kiegészítődik … /feltüntetve a szakasz száma/ szakasszal, amely így hangzik:“ …
(6) Új szakasz /szakaszok/ beillesztése az eddigi szakaszokba a következő
mondattal történik:
„A … cikkelyben a .. szakasz után új … szakasz tevődik be, amely így hangzik:“ …
Ennek a harározatnak a befejezésében fel kell tüntetni a megjegyzést a szakaszok átszámozásáról, pl. „Az eddigi 1. és 2. számú szakaszok 3. és 4. számmal lesznek ellátva.“

(7) Új mondat vagy új szavak beillesztésénél a határozatba úgy kell eljárni, mint
a szakaszok beillesztésénél, pl. „A 3. cikkely 1. bekezdésében a második mondat után új mondat következik, amely így hangzik: …“
Ha az új mondat vagy az új szavak valamelyik határozat végére kerülnek, azt
a következő szavakkal kell kifejezni: „A … cikkely végére beillesztődik a következő mondat/következő szavak/: …“

(8) Egy megjelölt határozat megszüntetését a következő mondattal kell kifejezni:
„A … cikkelyt /szakaszt/ ki kell hagyni.“ Hasonló kifejezés alkalmazandó akkor is, ha a határozat csak valamelyik bekezdését vagy valamelyik mondatát kell megszüntetni.

14. cikkely
Az ÁÉR felújítása

(1) Ha az ÁÉR többször fel volt újítva, az áttekinthetőség érdekében célszerű azt
teljes hangzásában kiadni.

(2) Az ÁÉR novelizációjának tartalmaznia kell ezt a felhatalmazást:
„Rimaszombat Város polgármestere felhatalmaztatott arra, hogy kiadja Rimaszombat Város … számú általános érvényű rendeletét teljes hangzásában, ahogy ezt az ÁÉR-ben végrehajtott változások és kiegészítések megkövetelik.

(3) Ha olyan ÁÉR teljes hangzásának kiadásáról van szó, amely már többször
volt felújítva, akkor az ÁÉR eredeti címéhez hozzá kell tenni a következő szavakat: „a Városi Képviselőtestület ………./dátum/ … számú határozatával jóváhagyott változások és kiegészítések értelmében“ és fel kell sorolni az ÁÉR minden felújítását, beleértve a VK jóváhagyásának dátumát is.

(4) A felhatalmazó határozat ezen cikkely 2. bekezdése értelmében az ÁÉR
tagolásának rendszerében a hatályba lépés időpontját meghatározó bekezdés elé kerül.

(5) Az ÁÉR teljes hangzását a város polgármestere olyan sorszám alatt adja ki,
amely mint legközelebbi van a sorrendben.

15. cikkely
Lábjegyzetek

Ha az ÁÉR szövege más jogi előírásra utal, akkor a lábjegyzeteket sorban kell számozni. A számozást arab számokkal kell végrehajtani, kerek zárójellel az illető szám után, elhelyezésük a szó vagy a jogászati kifejezés felé kerül, amelyre vonatkozik, pl. „sajátos előírások1)“. Az illetékes megjegyzés lábjegyzetében fel kell tüntetni az illetékes jogi előírás paragrafusának számát, cikkelyét, bekezdését, albekezdését, esetleg idézni lehet mondatait.

16. cikkely
Rövidítések

Rövidítést csak ott szabad használni, ahol az megalapozott, főleg akkor, ha a szavak, amelyeket a rövidítés helyettesít, többször ismétlődnek a szövegben. Olyan helyre kell a rövidítést besorolni, ahol a rövidített szavak első alkalommal fordulnak elő a következő megjegyzéssel (a továbbikaban csak „…“), viszont nem az ÁÉR címében, a határozat megnevezésében vagy a lábjegyzetben. A rövidítésnek kimerítőnek és érthetőnek kell lenni minden személy számára, akinek a rendelet szól és kitartóan használni kell az ÁÉR további teljes szövegében.

17. cikkely
Az ÁÉR melléklete

Ha az ÁÉR-nek melléklete van, hivatkozni kell rá az ÁÉR szövegében és a mellékletet a következő szöveggel kell ellátni: „Melléklet a … számú ÁÉR-hez“ és a címben fel kell tüntetni a melléklet tartalmának tömör megnevezését is. Ha több melléklet van, arab számokkal kell őket megjelölni a „… sz.“, /pl. „5. sz. melléklet a … sz. ÁÉR-hez“/.

NEGYEDIK RÉSZ
Belső normatív előírások

18. cikkely

(1) A város polgármestere adja ki a belső normatív előírásokat olyan esetekben, ha a
városi hivatal működésének alapvető és koncepciós kérdéseinek megoldásáról van szó, amely nem tartozik kimondottan a városi képviselőtestület hatáskörébe és rövid időtartamú operatív jellegű célok és feladatok teljesítését segítik elő.

(2) Belső normatív aktusok:

a) a polgármester utasításai,
b) a polgármester parancsai,
c) a városi hivatal elöljárójának parancsai.

19. cikkely
A város polgármesterének utasításai

(1) Az utasítás meghatározza a VH tevékenységének menetét. Az írásbeli
javaslatot az az osztály vagy egység dolgozza ki, amelynek a hatáskörébe tartozik a módosítás területe.

(2) Az utasításokat arab számokkal kell megjelölni, feltüntetve kiadásának évét
és a módosított terület megjelölését.

(3) A feldolgozó köteles felkérni a szervezési és belső igazgatási osztályt az
utasítás sorszámának kiadására és a város polgármestere által aláírt egy eredeti példányt átadni a szervezési és belső igazgatási osztálynak a központi nyilvántartás céljára.

(4) A szervezési és belső igazgatási osztály biztosítja az utasítás
hozzáférhetőségét a VH minden osztálya és egysége részére.

20. cikkely
A város polgármesterének parancsa

(1) A város polgármesterének parancsa alárendelt beosztású személyekre
vonatkozik és célja a rövid időtartamú operatív jellegű részfeladatok megoldása (pl. leltározás végrehajtása).

(2) A parancsokat arab számokkal kell ellátni, feltüntetve az illető kalendáriumi
évet.

(3) A polgármester írásbeli parancsát a VH illetékes osztálya vagy egysége
dolgozza ki.

(4) A város polgármester parancsainak nyilvántartását a VH szervezési és belső
igazgatási osztálya vezeti és biztosítja azok hozzáférhetőségét a VH minden osztálya és egysége részére.

21. cikkely
A városi hivatal elöljárójának parancsa

(1) Az elöljárói parancsot a VH elöljárója adja ki igazgatási hatásköre keretén
belül. Meghatározza a rövid időtartamú feladatok teljesítésének, a rendellenességek elhárításának módját, stb., esetleg értesítési jellege van.
(2) Az írásbeli elöljárói parancsot az elöljáró általában vezetőségi gyűláseken
jelenti be.
(3) A parancsok nyilvántartását és azok teljesítésének ellenőrzését az elöljáró
titkársága biztosítja.

ÖTÖDIK RÉSZ
Befejező rendelkezések

22. cikkely

(1) Olyan esetekben, amelyek nincsenek feltüntetve ebben az ÁÉR-ben, az SZK
Nemzeti Tanácsának 1996. december 18-án a 519. számú határozatával jóváhagyott Legiszlatív törvényhozás szabályai használatosak megfelelő módon, amelyek az SZK Törvénytárában a 8. részben 19/1997 szám alatt találhatók.

(2) Ezt az általános érvényű rendeletet a városi képviselőtestület 2004. szeptember
14-én a 82/2004 MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

(3) Hatályba lépésének időpontja kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere____________________________
1) Rimaszombat Város 51/2000 számú általános érvényű rendeletének 6. §-a 1. és 3. bekezdése értelmében a magyar nemzeti kisebbség nyelvének használatárólVerzia pre tlač vzn73m.pdf vzn73m.pdf (64.4 kB)

ma 2019.04.22 van

ma Slavomír névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal