Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területén

Účinnos: 4.10.2004

Rimaszombat város 74/2004 számú
általános érvényű rendelete
a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területén

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a és a 11. § 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és összhangban a T.gy. 223/2001 számú. a hulladékokról szóló törvény 39. §-ával, a későbbi előírások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területén.

ELSŐ RÉSZ

Alapvető rendelkezések

1. §
A rendelet tárgya

Ez az általános érvényű rendelet /a továbbiakban csak „rendelet“/ meghatározza a községi hulladékok és a kisebb építkezési hulladékok kezelésének módját a város területén az életkörülmények, a közrend, a lakosság biztonsága és egészségének védelme érdekében.

2. §
A rendelet célja

(1) Ennek az általános érvényű rendeletnek a célja:

a/ meghatározni a város területén keletkezett hulladékok összegyűjtésének módszerét és annak bevezetésével biztosítani vagy lehetővé tenni a város területén keletkezett községi hulladék összegyűjtését és elszállítását annak felértékelése és megsemmisítése céljából, összhangban ezzel a rendelettel és sajátos jogi előírásokkal, beleértve a községi hulladék összegyűjtési módjának megfelelő gyűjtőtartályok biztosítását a város területén és annak a területnek a biztosítását, ahol a polgárok átadhatják a közösségi hulladék kiválasztott egységeit a szeparált hulladékgyűjtés keretén belül,

b/ szükség szerint biztosítani, legkevesebb kétszer évente, a nagyméretű hulladékok, a káros anyagokat tartalmazó különválasztott háztartási hulladékok és a kisebb építkezési hulladékok összegyűjtését és elszállítását, azok értéktelenítése és megsemmisítése céljából,

c/ pontosan meghatározni a módszert:

1. a községi hulladék összegyűjtésénél és elszállításánál,
2. a szeparált községi hulladék egyes összetevőinek összegyűjtésénél,
3. a kisebb építkezési hulladék kezelésénél, úgymint a terület kiválasztásánál, ahol ezeket a hulladékokat tárolni és megsemmisíteni lehet.

3. §

Alapvető fogalmak meghatározása


(1) Hulladék az az ingó dolog, amelytől a tulajdonos megszabadul vagy meg
akar szabadulni vagy meg kell szabadulnia tőle az erre vonatkozó sajátos előírások értelmében.

(2) Községi hulladéknak /a továbbiakban csak „KH“/ számít a háztartásokban
keletkezett hulladék a város területén, amely a fizikai személyek tevékenységéből származik és a hasonló tulajdonságú és összetételű hulladék, amely termelője jogi vagy fizikai személy – vállalkozó, kivételt képez az olyan hulladék, amely a jogi személy vagy a fizikai személy – vállalkozó közvetlenül tevékenysége teljesítésénél vállalkozása vagy tevékenysége tárgyát képezi. Háztartási hulladéknak számít az olyan hulladék is, amelyek fizikai személyek magánjellegű rekreációjára szolgáló ingatlan területein keletkeznek, ilyenek például a kertek, üdülőházak, házikók, vagy a háztartás szükségleteire használt gépkocsik parkolási és tárolási területeiről, főleg a garázsokból, garázsállásokból és parkolóállásokból.
KH-nak tekintendő közutak és közterületek tisztitásánál keletkezett hulladékok, amelyek a község tulajdonát képezik vagy a község gondnoksága alá tartoznak, ugyanúgy a zöldövezet karbantartása idején keletkező hulladék, beleértve a parkokat és temetőket és további zöldövezeti területeket, amelyek jogi személyek, fizikai személyek és polgári társulások tulajdonát képezik.

(3) Kisebb építkezési hulladéknak /a továbbiakban csak „KÉH“/ tekintendő a
fizikai személyek olyan szokásos karbantartási tevékenysége által keletkezett hulladék, amelyek elvégzésénél elegendő jelentést tenni az építkezési hivatalnál vagy amelyeknél nem kötelező építkezési engedély kérése, sem jelentési kötelesség nem áll fenn.

(4) A KH összetevője az a rész, amelyet mechanikusan el lehet választani és be
lehet sorolni, mint a hulladék önálló fajtáját.

(5) Nagyterjedelmű hulladék az a községi hulladék és kisebb építkezési
hulladék, amelyet nagy terjedelme miatt nem lehet hagyományos tartályban megsemmisíteni vagy azok nagysága és mennyisége meghaladja azt a terjedelmet, amelyet a szállítás jóváhagyott harmonogramja keretén belül el lehet szállítani.

(6) Veszélyes hulladéknak tekintendő az olyan hulladék, amelynek egy vagy
több veszélyes tulajdonsága van és a Hulladékkatalógusban mint veszélyesek vannak feltüntetve.

(7) Hulladéktermelő az a személy, akinek tevékenysége során hulladék
keletkezik, vagy az a személy, aki rendezi, megkeveri vagy más módon kezeli a hulladékot, mialatt tevékenységének eredménye ezen hulladék jellegének vagy összetevőjének a megváltozása.

(8) A hulladék tartója a hulladék termelője vagy az a fizikai vagy jogi személy,
akinél a hulladék található.

(9) Illetékes személy az a fizikai személy, aki vállalkozásra jogosult vagy az a
jogi személy, aki a várossal megkötött szerződés értelmében végrehajtja a város területén a községi hulladék vagy a kisebb építkezési hulladék összegyűjtését, elszállítását, értékelését és megsemmisítését összhangban a város hulladékgazdálkodásával vagy végrehajtja ezen tevékenységek egyes részeit.


MÁSODIK RÉSZ
A hulladék kezelése

4. §
A hulladék kezelésének általános előírásai

(1) Mindenki köteles a hulladékokat összhangban ezen általános érvényű
rendelet értelmében és a külön jogi előírások betartásával kezelni vagy bármiképp velük bánni.

(2) A hulladék kezelésénél a hulladékot Hulladékkatalógus értelmében kell
osztályozni.

(3) A terület tulajdonosa, gondnoka vagy bérlője köteles olyan intézkedéseket
tenni, amelyek megakadályozzák a tiltott hulladéktárolást a területükön.

(4) Ha terület (ingatlan) tulajdonosa, gondnoka vagy bérlője megállapítja, hogy
területén ezzel az általános érvényű rendelettel vagy a sajátos előírásokkal ellentétben lett elhelyezve hulladék, köteles ezt a tényt haladéktalanul bejelenteni az illetékes állami szerveknek és a városnak.

(5) Tilos:

a) hulladékot elhelyezni vagy otthagyni más helyen, mint azon a helyen, amely a
törvénnyel és ezen általános érvényű rendelettel meg van jelölve,

b) másképp megsemmisíteni vagy értékelni a hulladékot, mint ahogyan ez az
általános érvényű rendelet vagy a sajátos jogi előírások meghatározzák,

c) hulladékot kiengedni vagy bedobálni vízforrásokba,

d) hígítani vagy összekeverni egyes veszélyes hulladékokat, vagy veszélyes
hulladékokat olyan hulladékokkal, amelyek nem veszélyesek, olyan célból, hogy a jelen levő káros anyagok koncentrációja csökkenjen,
e) elhelyezni vagy kiengedni felhasznált olajat és bárminemű
ojlajfeldolgozási hulladékot a talajba, felszíni és földalatti vizekbe és kanalizációkba,

f) a gyűjtőtartályokba, kontajnerokba vagy a községi hulladékokra használt
zsákokba elhelyezni – rádiokaktív, robbanó, égő, maró és fertőző hulladékot, problémás anyagokat, amelyek részére felvásárló helyek vannak /fáradtolaj, ólmos akkumulátor, gyógyszerek, forró parázs, elpusztult állatok, továbbá tenyésztett gazdasági állatok, nagytermetű exotikus állatok és szabadon élő állatok ürülékét, emésztők és fertőzőtt tartályok tartalmát és más hulladékot, amely összetételével veszélyeztetné a lakosság és a megbízott szállító személyek egészségét/,

g) hulladékot kiszedni vagy elhordani a tartályokból azon személy
kivételével, akinek szerződése van a várossal a hulladék kezelését illetően (jogosult személy).

HARMADIK RÉSZ
A községi hulladék gyűjtésének, elszállításának
és megsemmisítésének módja

5. §
Általános rendelkezések

(1) A községi hulladék (továbbá csak KH) és annak részeinek összegyűjtése
és kezelése ezen általános érvényű rendelet alapján kötelező egész Rimaszombat város és minden városrész részére.
A KH összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatos szolgáltatások végrehajtására az a személy jogosult, akivel Rimaszombat város szerződést kötött meg.
.
(2) A KH és a KÉH másféle kezelése, főleg a gyűjtőtartályok áthelyezése a
kijelölt álláshelyükről, azok másféle célokra felhasználása, megrongálása, önkényes hulladéktelepek kialakítása, a gyűjtőtartályokból hulladékfajták kiszedése szigorúan tilos.

6. §

A KH összegyűjtése, elszállítása és megsemmisítése

(1) A KH megsemmisítéséhez szükséges gyűjtőtartályok száma és az elszállítási
időszak a következő képen van megállapítva:

a) a családi házakban 1 lakásegységnek 1 db 110 l űrtartalmú fém tartályra van
szüksége, az elszállítás időköze 1x hetente. Azokban a városrészekben, ahol a
városrész bizottsága a polgárokkal való megállapodás után írásbeli kérvényben
kérelmezi, ott a Városi Hivatal jóváhagyásával a hulladék elszállításának időköze
1 x két hétre csökkenthető.

b) a lakótömbökben 16 lakásegységnek 1 db 1100 l űrtartalmú (BOBR) fém
tartályra van szüksége, az elszállítás időköze 3x kéthetente, június, július és augusztus hónapokban 2x hetente,

c) üzemrészlegeknél a gyűjtőtartályok száma és nagysága, valamint az elszállítás
időköze intézményesen lesz meghatározva a tulajdonossal (illetve az írásban
felhatalmazott helyettessel) a Városi Hivatal gazdasági osztályán – szükség esetén
az életkörülmények osztályának közbenjárásával,

d) kisebb részlegek, pl. újságos bódék kérelmezhetik a Városi Hivatalt, hogy
kisebb hulladékot a lakótömböknél elhelyezett gyűjtötartályokba vagy konténerekbe helyezhessék el (főleg azok a részlegek, amelyek közvetlenül abban a lakótömbben vannak üzemeltetve). Az illetéket ezen részlegekre Rimaszombat Város 1/1991 számú, a helyi illetékekről szóló általános érvényű rendeletének 12. cikkelyének 10c pontja határozza meg. Ha bebizonyosodik, hogy a vállalkozó személy ezekbe a tartályokba nagyobb mennyiségű illetve nagyobb méretű hulladékot rak, az engedélyt megvonják tőle és a vállalkozó személy saját gyűjtőtartályt biztosít magának megfelelő elszállítási időszakkal,

e) a Kurinci üdülőterületen (a továbbiakban csak Kurinci ÜT) a kertészeti területen
kívül a KH összegyűjtésére és szállítására speciálisan megjelölt zsákok vannak elhelyezve (indokolt esetekben a Városi Hivatal bizottságának felértékelése alapján lehetnek ilyenek a városrésszekben is – kivéve a belvárost), ezeket a polgárok a Városi Hivatal gazdasági osztályán kapják meg a megfelelő illetékért. A Kurinci ÜT-en az ilyen zsákok száma a következő képen van megállapítva:

1. individuális üdülésre szolgáló üdülőházakban minimálisan 4 darab l üdülőházra és egy évre,

2. csoportos üdülést biztosító üdülőházak és létesítmények részére, ha ezek nem
a gyűjtési rendszer tartályait használják, akkor 12 darab l létesítmény részére
és egy évre (a VH jóváhagyásával),

f) a kertészeti területek hulladékának összegyűjtésére nagytérfogatú konténereket
kell használni, amelyet tavasszal és ősszel a kertészek kérésére elhelyeznek, mialatt ez a szolgáltatás illetékfizetéssel jár. Abban az esetben ha az említett mód nem elégséges, a tulajdonos vagy a kertészeti terület megbízottja köteles a KH elszállításáról megállapodni azzal a személlyel, aki jogosult a városban a KH-ot kezelni. Az ilyen hulladék elszállításának és megsemmisítésének árát a jogosult személy számlázással állapítja meg.

g) jogi- és fizikai személyek olyan hulladék termelésénél, amely meghaladja az
átlagos mennyiséget vagy saját kérelmükre az elszállítás megszervezésére külön
feltételeket egyeznek meg a szolgáltatások elvégzésére jogosult személlyel, ezt a
tényt kötelesek jelenteni a Városi Hivatal életkörülmények osztályán, mégpedig 15
napon belül a megállapodástól számítva.

(2) A város területén a gyűjtőtartályok következő fajtái lesznek használva, amelyeket köteles az illetékfizető megjelölni névvel és címmel, vagy az üzemrészleg megnevezéséveel és címével.

a) Kevert községi hulladék

1. családi házak – kevert községi hulladék gyűjtése – 110 l-es tartály

2. lakótömbök - kevert községi hulladék gyűjtése – 1100 l-es (BOBR) tartály

b) Szeparált hulladék

1. 1 100 l-es konténerek zöld fedéllel – az üveg gyűjtésére,
2. 1 100 l-es konténerek kék fedéllel – a papír gyűjtésére,
3. 1 100 l-es konténerek sárga fedéllel – a PET üvegek gyűjtésére,
4. 240 l-es tartályok zöld fedéllel - az üveg gyűjtésére,
5. 240 l-es tartályok kék fedéllel - a papír gyűjtésére,
6. 240 l-es tartályok sárga fedéllel - a PET üvegek gyűjtésére.

c) A községi hulladék veszélyes elemei főleg

akkumulátorok, izzók, neoncsövek, égők, festékanyagok dobozai - ezeket a polgárok a Hulladékgyűjtő központban a Brantner, Kft. területén a Kassai úton térítésmentesen átadhatják vagy a DETOX, Fft.-nek szintén a Kassai úton adhatják át használt elektronikus készülékeiket, a személyazonossági igazolványuk felmutatása után.

d/ Kisebb építkezési hulladék

1. A Hulladékkatalógusban a 170904 szám alatt feltüntetett hulladékról van szó, ez
az építkezésekből és rombolásokból származó hulladék. A kisebb építkezési hulladék termelői kötelesek a hulladékot előzetesen egyes összetevő elemeire szétosztályozni – fém, fa, üveg, műanyag (ha ezek előfordulnak a hulladékban) és ezeket célszerűen felértékelni. Az így szétosztályozott KÉH a hulladékgyűjtő telepre lesz elszállítva.

2. Az ilyen hulladék tulajdonosai kötelesek a hulladékot biztonságos módon tárolni
nyilvános területen kívül (szélsőséges esetekben a rimaszombati VH hozzájárulásával nyilvános területen) úgy, hogy az életkörülmények ne legyenek megrongálva, hogy ne kerüljön sor a környék nagy mértékű beszennyezésére és ne veszélyeztesse az emberek biztonságát és életét.

e/ Nagyterjedelmű hulladék

1. A nagyterjedelmű hulladék felhalmozására, összegyűjtésére és elszállítására
évente kétszer kerül sor, tavasszal és ősszel. Ebből a célból a VH a szolgáltatások elvégzésére jogosult személynél bebiztosítja a nagyméretű konténerek elhelyezését az egyes városrészekben a jóváhagyott harmonogram alapján.

2. A szolgáltatások elvégzésére jogosult személy fogja elszállítani a konténereket
azok megtöltése után és az utolsó szállítás után biztosítja a terület kitisztítását,

3. A VH biztosítja a lakosság értesítését a nagyméretű konténerek elhelyezésének
időpontjáról és helyéről a városi hangosbemondó és a városi nyomda eszközeivel.

4. Nagyterjedelmű hulladékot a lakosság az év folyamán is leadhat a
személyazonossági igazolvány felmutatása után a Hulladékgyűjtő központban a Brantner, Kft. területén a Kassai úton.

5. Háztartási berendezések elszállítását (pl. radiátorok, konyhaszekrények, mosdók,
stb.), amelyek karbantartás, felújítás vagy más építkezési tevékenység keretén belül lettek kicserélve, köteles biztosítani ezen munkálatok beruházója a jogosult személynél rögtön a munka elvégzése után.

6. Tilos nagyterjedelmű hulladékot elhelyezni a községi hulladék rendszeres
összegyűjtésére szolgáló tartályok mellé, illetve más helyekre a közterületeken.


f/ A kertekben és parkokban keletkezett hulladék (beleértve a temetőket is)

1. Minden hulladéktermelő köteles a kertekben és parkokban keletkezett biológiai
hulladékot (kat. sz. 20 02 01) szétválasztani egyéb hulladékoktól, a községi hulladékok összetevőitől és biztosítani annak komposztolását vagy hasonló kezelését saját vagy használt területén és térségén vagy a jogosult személy közvetítésével.

2. A kertekben és parkokban keletkezett biológiai hulladékot tilos a KH
gyűjtőtartályaiba helyezni vagy a kijelölt helyen kívül lerakni vagy elégetni.

3. A város beépített területén megengedett saját vagy használt területen és
objektumokban kizárólag a fák és bokrok kezeléséből származó kisméretű fahulladék égetése, mégpedig tűzvédelmi szempontból nem veszélyes időszakban és az alapvető biztonsági intézkedések betartása mellett.

7. §

A hulladéktermelők kötelességei


(1) Minden hulladéktermelő köteles a KH összegyűjtésének városi
rendszerébe bekapcsolódni és ebből a célból köteles:

a) szeméttárolót biztosítani, azokat megfelelő technikai és higiéniai állapotban
tartani, biztosítani a hulladék kiszedését, ellopását és megkárosítását, a
megjelölését névvel és címmel és a tároló környékét tisztán tartani,

b) megfelelő helyet biztosítani a szeméttárolónak úgy, hogy könnyen
hozzáférhető legyen és ne legyenek megsértve a környezet esztétikai és
higiéniai feltételei. Kétes esetekben a szeméttároló elhelyezéséről a Városi
Hivatal dönt.

c) a KH elszállítása napján lehetővé tenni a jogosult személynek a szolgáltatás
végrehajtását, a tárolókat a járdán és a közutak mentén csak a kiürítéshez szükséges
időre otthagyni, utánna az eredeti helyére kell azokat elhelyezni,

d) biztosítani, hagy ne kerüljön sor a szeméttárolók túltöltésére, és ha ez
megtörténik, köteles az elszállítás időszakát felértékelni és jelenteni ezt a Városi
Hivatalnak. Abban az esetben, ha az egyes tartályok állomáshelyén ismételten meg
lesz állapítva a tartályok túltöltése vagy a hulladék tartályokon kívül lerakása, akkor
a Városi Hivatal figyelmezteti a személyt, aki felelős a megfelelő mennyiségű
szeméttárolók és az elszállítási időszak biztosításáért. Ha nem áll be javulás, a
Városi Hivatalnak jogában áll a szemétszállításra jogosult személynek gyakoribb
elszállítást elrendelni. Egyidőben, annak a személynek, aki felelős a hulladék
elszállításának megfelelő időszaki biztosításáért, új változtatott fizetési végzés lesz
kiállítva. Ha a szeméttárolók környékének rendkívüli szennyezésére került sor vagy
többször megtörtént, és a tartály tulajdonosa a figyelmeztetés ellenére se tisztította
ki a területet, akkor a város jogában áll a tulajdonos terhére elszállíttatni.

(2) A polgárok kötelesek:

a) gondosan bánni a gyűjtőtartályokkal és úgy szórni ki a hulladékot, hogy ne
kerüljön sor a környezet szennyezésére, esetleg a gyűjtőtartályok környékén levő
szennyeződést eltávolítani,

b) a hulladék kiöntése után a tartály tetejét bezárni,

c) a gyűjtőtartályok csoportos elhelyezése területén tilos azok csoportosulásán
változtatni vagy azokat áthelyezni (ez a tilalom nem vonatkozik azokra a
változásokra, amelyeket a szolgáltatások elvégzésére jogosult személy hajt végre
megegyezve a Városi Hivatallal),

d) a nagy terjedelmű hulladékot a Hulladékgyűjtő központban a Kassai úton kell
leadni, esetleg nagyméretű konténerekben lehet azokat elhelyezni a tavaszi és
őszi nagytakarítás idején.

e) a szétválasztott hulladék részére kijelölt tartályokat a szétválasztott gyűjtés
rendszerének megfelelően használni a város területén.

(3) Az ingatlan birtokok tulajdonosai felelősek a tisztaság fenntartásáért ezeken
a területeken ás a közvetlen közelükben. Szennyezettségük, illetve a szeméttárolók szennyezésének megállapításának esetében a tulajdonos köteles saját terhére haladéktalanul kitisztítani, ha nem ismert a szennyezés elkövetője. Egyidejűleg biztosítja ingatlan tulajdonának és a szeméttárolóknak a biztosítását úgy, hogy ismétlődően ne kerüljön sor a szennyezésre más személy által (kerítés, bezárás, stb.).

(4) A KH és a KÉH tulajdonosa vagy az, aki a város területén a hulladékkal
bánik, köteles a város felkérésére valódi és teljes információkat adni a KH és a KÉH bánásával kapcsolatban.

NEGYEDIK RÉSZ
A város hatásköre a hulladékgazdálkodás területén

8. §

A város a hulladékgazdálkodás területén az állami szervek ügyeiben végrehajtja

a) megtárgyalja a hulladékgazdálkodás keretén belül történt kihágásokat,
b) a hulladék tulajdonosának információkat nyújt a hulladék elhelyezéséről és a
hulladék kezelésére jodosult intézmény működéséről.

ÖTÖDIK RÉSZ
Helyi illeték

9. §

(1) A város területén keletkezett községi hulladék összegyűjtéséért,
elszállításáért és megsemmisítéséért a város helyi illetéket szab meg.

(2) A községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék összegyűjtéséért,
elszállításáért és megsemmisítéséért járó helyi illeték meghatározásának részletei a helyi illetékekről szóló, az 1/1991 számú általános érvényű rendelet 12. cikkelyében vannak összefoglalva.

HATODIK RÉSZ
Szankciók

10. §

(1) Kihágást követ el az a személy, aki

a) a hulladékot nem a hulladékokról szóló törvény és ezen általános érvényű
rendelelet előírásainak megfelelően semmisíti meg vagy értékeli fel,
b) más helyen rakja le a hulladékot, mint amit azt ez általános érvényű rendelet
előír,
c) nem teljesíti bejelentési kötelezettségét ezen általános érvényű rendelet 4. §-
ának 4. bekezdése értelmében,
d) nem adja meg a város által kért információkat ezen általános érvényű
rendelet 7. §-ának 4. bekezdése értelmében.

(2) A város az 1. bekezdés a/ - d/ pontjainak megszegéséért a fizikai személyek 
165,97 €-ig terjedő bírságot szabhat meg..

(3) A kihágásokra és azok megtárgyalására a kihágásokra érvényes általános
előírások vonatkoznak. A kihágásokból származó bírság a város jövedelmét képezi.

HETEDIK RÉSZ
A rendelet betartásának ellenőrzése

11. §

Ezen rendelet határozatai betartásának ellenőrzését végrehajthatják:

a/ a városi hivatal megbízott alkalmazottai – az életkörülmények osztálya,
- a gazdasági osztály,
b/ a városi rendőrség,
c/ a város főellenőrének hivatala.

NYOLCADIK RÉSZ
Befejező rendelkezések

12. §

(1) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2004. szeptember 14-én a 83/2004 számú határozatával hagyta jóvá.

(2) Érvénybe lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nap elteltével számít.

(2) Ezen általános érvényű rendelet hatályba lépésének napjával megszűnik az
56/2001 számú, a községi hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és megsemmisítéséről szóló általános érvényű rendelet érvényessége .MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 74/2004 számú
általános érvényű rendeletének változásai és kiegészítései
a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területénRimaszombat város 74/2004 számú általános érvényű rendelete a községi hulladék és a kisebb építkezési hulladék kezeléséről Rimaszombat város területén a következő képen változik és egészítődik ki:

1. A 6. § 2. bekezdésének b/ pontja kiegészítődik 7. ponttal, a következő hangzásban:
7. 120 l-es sárga színű műanyag zsákok a PET palackok részére

A PET palackok és egyéb plasztikus anyagok szeparált gyűjtése a magánjellegű építkezési területeken havonta egyszer lesz biztosítva a lakosság által előkészített sárga műanyag zsákok összegyűjtésével.

2. A 6. § 2. bekezdésének f/ pontja kimarad és a 3. pont eddigi hangzása a következő szöveggel helyettesítődik:

3. A kertekből, házak előteréből, udvarokból és egyéb területekről, mint a nyilvános zöldövezet, származó biológiailag szétbomló hulladékok, amelyeket nem lehet saját felhasználású komposztolásra felhasználni, a lakosság köteles ingyen leadni a gyűjtőtelepen a Kassai úton (Brantner Kft., Rimaszombat) vagy elhelyezi a nagy terjedelmű, erre a célra kijelölt konténerekbe (a továbbiakban csak konténer), a harmonogram alapján kidolgozott terv alapján tavasszal és ősszel.Ezt az általános érvényű rendelet változásait ás kiegészítéseit a városi képviselőtestület 2005. december 13-án tartott ülésén a 114/2005 – MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

Hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
 

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal