Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

„Rimaszombat város tűzvédelmi szabályzata“

Účinnos: 4.10.2004


Rimaszombat város 75/2004 számú
általános érvényű rendelete,
„Rimaszombat város tűzvédelmi szabályzata“

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a és a 11. § 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet

„Rimaszombat város tűzvédelmi szabályzata“


ELSŐ RÉSZ
Alapvető rendelkezések

1. cikkely

A rendelet tárgya


A város tűzvédelmi szabályzata meghatározza a fizikai személyek élete és egészsége, a vagyon és az életkörülmények védelmének feltételeit tűzvész esetén a városban, kijelöli a városi szervek és a tűz elleni védelem biztosításával megbízott személyek feladatait, továbbá a jogi személyek, vállalkozó fizikai személyek feladatait és a természeti katasztrófák és egyéb rendkívüli események idején nyújtott segítségnyújtás módját.

2. cikkely

A városi szervek és a tűz elleni védelem biztosításával megbízott
személyek feladatai a városban és a hozzá tartozó városrészekben

(1) A városi képviselőtestület

a) megalapítja a városi tűzoltótestületet (a továbbiakban csak „VTT“), kinevezi parancsnokát és tagjait,
b) meghatározza a VTT tagjai részére az egyenruha ellátását és egyéb felszerelési kellékek terjedelmét,
c) megtárgyalja a tűzvédelem biztosításáról és a feledatok teljesítéséről szóló jelentéseket a város területén,
d) kinevezi a tűzvédelmi intézőt a városban,
e) a város költségvetésében jóváhagyja a VTT anyagi-technikai felszereléséhez, a tűzoltószertárak és a vízforrások építéséhez ill. karbantartásához szükséges pénzeszközöket.


(2) A város polgármestere


a) jóváhagyja a VTT szakmai felkészülésének és praktikai gyakorlatainak tervét,
b) jóváhagyja megelőző tűzvédelmi ellenőrzéseinek tervét és azok elvégzésének időpontját,
c) jóváhagyja az ellenőrző csoportok összetételét és azok időszerűsítését,
d) határozatot hoz egyes felszerelések használatának megszüntetéséről,
e) javaslatot ad Járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóságának Rimaszombatban, hogy adjon ki határozatot az üzemeltetés leállításáról,
f) határozatával kötelezővé teszi a személyes segítségnyújtást tűzeseteknél, természeti katasztrófáknál és egyéb rendkívüli eseményeknél,
g) határozatával kötelezővé teszi a rendellenességek eltávolítását, amelyek tűzveszélyt idézhetnek elő és ellenőrzi ezen határozatok teljesítését,
h) jóváhagyja a Városi Hivatal Tőzvédelmi szabályzatát,
i) megalakítja a városi hivatal tűzvédelmi őrjáratát, a munkahely tűzvédelmi őrjáratát és a kisegítő tűzvédelmi őrjáratot.


(3) A Városi Hivatal a tűzvédelmi alakulat közvetítésével


a) biztosítja a VTT parancsnokának és a város tűzvédelmi intézőjének jelenlétét a szakmai előkészítőkön,
b) biztosítja a VTT ellenőrző gyakorlatainak végrehajtását,
c) értesíti az objektumok tulajdonosait és a polgárokat a megelőző tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtásának időpontjáról,
d) intézkedéseket ad ki az ellenőrző csoportok tagjainak,
e) biztosítja a megelőző tűzvédelmi ellenőrzések kiértékelését és határozati javaslatokat ad a város polgármesterének az észlelt rendellenességek eltávolítására,
f) értesíti Járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóságát kiadott határozatok teljesítésének be nem tartásáról az ellenőrzött szubjektumok részéről,
g) Járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóságának értesítést küld olyan kihágásokról, amelyeket fizikai személyek követnek el a T.t. 314/2001 számú, a tűzvédelemről szóló törvény 61. §-a értelmében,
h) felelős a város tűzvédelemmel kapcsolatos dokumntációjának elhelyezéséért és időszerűsítéséért,
i) javaslatokat ad tűzbejelentő helyek létesítésére.


(4) A tűzvédelmi intéző


a) feldolgozza és kiértékeli a megelőző tűzvédelmi ellenőrzések tervét azoknak a jogi és fizikai személyeknek az objektumaiban, amelyekben állami tűzvédelmi ellenőrzést nem hajtanak végre,
b) javaslatot tesz a polgármesternek ellenőrző csoportok kinevezésére,
c) szervezésileg biztosítja az ellenőrző csoportok tevékenységét,
d) kiértékeli a megelőző tűzvédelmi ellenőrzések eredményeit és javaslatokat tesz a város polgármesterének illetékes határozatok végrehajtására,
e) biztosítja és végrahajtja az ellenőrző csoportok iskolázását,
f) a tűzvédelem területén együttműködik a polgárok önkéntes egyesületeivel.


(5) A VTT parancsnoka


a) szervezi és végrehajtja a VTT tagjainak a szakmai elméleti előkészítését és a gyakorlati kiképzését a tűzoltók sportversenyeire és vezeti a dokumentációt a szakmai előkészítésről,
b) legalább egyszer évente tűzoltó-taktikai gyakorlatot szervez a VTT tagjai részére,
c) megszervezi a tűzoltótechnika, felszerelés, fegyverzet, a tűzoltószertár és a tűzoltáshoz szükséges vízforrások karbantartását,
d) biztosítja a tűzvédelmi tárgyi eszközök kipróbálását,
e) a város szerveinek jelentést és információkat ad a VTT működésképességéről.


MÁSODIK RÉSZ

A város területén tevékenykedő jogi személyek és vállalkozó fizikai személyek kötelességei

3. cikkely

(1) A jogi személy és a vállalkozó fizikai személy köteles biztosítani

a) a tűzvédelmi előírások betartását, az előírásokból eredő parancsokat, tilalmakat és elrendeléseket,
b) a technikai és technológiai berendezés állapotának rendzseres ellenőrzését a tűzvédelmi biztonság szempontjából,
c) a tűzvédelmi előírások teljesítését azokon a helyeken, ahol a tűz keletkezésének fokozott veszélye fennáll vagy fokozott veszélyű időszakban,
d) a szükséges tűzoltó-biztonsági előírások betartását olyan események alatt, amelyeken nagyobb számú tömeg vesz részt,
e) a tűzvédelmi intézkedések betartását munkaidő letelte után is,
f) haladéktalanul jelenteni minden tűzesetet az illetékes tűzoltószervezet igazgatóságának,
g) az alkalmazottak szakmai tűzvédelmi előkészítésének és iskolázásának megszervezését,h) az építkezési, az építkezés végrehajtásának és annak használatával kapcsolatos dokumentációk feldolgozásánál az építkezés tűzvédelmi biztonsági előírásai feltételeinek betartását,
i) a gondnokságuk alatt levő, a tulajdonukban vagy használatukban levő objektumok és létesítmények kéményeinek rendszeres tisztítását és ellenőrzését,beleértve azok kipróbálását is szakmai képesítésű személy által,
j) tűzvédelmi őrség megszervezését a munkahelyen és azok szakmai előkészítését,
k) a szükséges tűzvédelmi dokumentáció kidolgozását és annak állandó betartását összhangban a valódi állapottal,
l) a vészkijáratok, a menekülő- és beavatkozási kijáratok valamint a felvonulási terek megjelölését, beleértve a hozzáférhetőségüket is (állandóan szabadon kell őket hagyni),
m) szabad hozzáférhetőséget a az elosztóbezendezések csapjaihoz, főleg az villamos energia, gáz, víz és a tűzoltó-biztonsági berendezésekhez,
n) megfelelő fajtájú tűzoltó-technikai berendezések felszerelését és azok működőképes állapotban tartását,
o) megfelelő parancsokkal, tiltásokkal és előírásokkal megjelölni a fokozott tűzveszélyes helyeket.


(2) A jogi személynek és a vállalkozó fizikai személynek nem szabad


a) füves növények, bokrok és fák maradványait elégetni és tüzet rakni olyan helyeken, ahol a tűz elterjedésének veszélye fennáll,
b) olyan tűzoltó-technikai felszereléseket, technikát és tárgyi eszközöket használni tűzoltás alatt, amelyekre nem volt kiadva certifikát,
c) olyan tevékeynséget folytatni, amelyre nincs jogosultsága.

4.cikkely

A fizikai személyek kötelességei


(1) A fizikai személy köteles

a) úgy cselekedni, hogy ne keletkezzen tűz, főleg a fűtőtestek, villany, gáz és egyéb fogyasztók használatánál, az égő és tűzveszélyes anyagok tárolásánál és használatánál és nyílt tűz alkalmazásánál,
b) betartani a tűzvédelmmel kapcsolatos előírásokat és tilalmakat,
c) beszerezni és működőképes állapotban tartani tűzvédelem szempontjából fontos tűzoltókészülékéket, tűzoltóanyagokat, tűzoltókapcsolókat, tűzoltó-vízvezetékeket és egyéb tárgyi eszközöket,
d) a saját tulajdonban levő vagy használatba vett objektumokban megteremteni a tűz gyors leküzdéséhez és a mentési munkálatok elvégzéséhez szükséges feltételeket,


e) az ellenőrző csoportoknak lehetővé tenni a családi házakban - kivéve a lakásokat - és egyéb építményekben – kivéve a fizikai személy tulajdonában vagy használatában levő lakásokat – az ellenőrző tűzvédelmi ellenőrzéseket és az ellenőrző szervek által észlelt rendellenességeket az előírt időben eltávolítani,
f) a fokozott tűzveszéllyel járó tevékenységnél betartani a tűzvédelmi előírásokat,
g) megengedni a szignalizációs, információs és riszatóberendezések elhelyezését, amelyek tűzvédelmi célokra szolgálnak megfelelő kárpótlás ellenében,
h) haladéktalanul értesíteni a Járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóságát a tűzről, amely a tulajdonában vagy használatában levő objektumban keletkezett,
i) biztosítani a kémények rendszeres tisztítását és lehetővé tenni azok ellenőrzését a saját tulajdonukban vagy használatukban levő objektumokban és létesítményekben és ilyen célból szakmai jogosultsággal rendelkező személyeknek lehetővé tenni a kémyényseprői munkák rendes elvégzését, főleg szabad és biztonságos hozzáférhetőséget a kéményekhez, azok tisztító létesítményeihez és a tüzelőanyag készülékekhez,
j) biztosítani a kémények szakszerű kipróbálását a tüzelőanyag készülék rákapcsolása előtt, lokális tüzelőanyag készülék központi vagy padlófűtési hőforrás kicserélése előtt, tüzelőanyag fajta változtatása előtt vagy a kéményen elvégzett építkezési javítások után.


(2) A fizikai személynek nem szabad


a) cigarettázni vagy nyílt tüzet használni tűz keletkezése szempontjábol fokozott veszélyeztetésű helyeken,
b) füvet égetni és tüzet rakni olyan helyeken, ahol a tűz elterjedésére kerülhet sor,
c) olyan tevékenységet folytatni, amelyek végzésére nincs sajátos jogosultsága és szakmai képessége, amelyek tűzvédelmi biztonsági szempontból szükségesek tevékenységük végrehajtásához a tűzvédelmi előírások értelmében,
d) megkárosítani és visszaélni a tűzoltőkészülékekkel, a stabil vagy félig stabil tűzoltó létesítményekkel, a hő- és égési termékeket elvonó berendezésekkel, az elektronikus tűzoltó-jelzőberendezésekkel, szikraoltó berendezésekkel a légkalapácsos szállítóeszközökkel, a tűzoltócsapokkal (a továbbiakban csak „tűzoltó-technikai berendezés“) és a tűzoltó-vízvezetékekkel vagy tűzvédelemhez szükséges tárgyi eszközökkel vagy megnehezíteni azok hozzáférhetőségét, mint a hozzáférhetést az elosztóberendezésekhez, főleg villamos energia, gáz és vízvezetékekhez,
e) ok nélkül tűzriadót előidézni vagy ok nélkül kihívni a tűzoltóegységet.


HARMADIK RÉSZ

Segítség a tűz leküzdésénél

5. cikkely

Személyes segítség

A tűz leküzdésével kapcsolatban mindenki köteles

a) megtenni a legfontosabb intézkedéseket a veszélyeztetett személyek megmentése érdekében,
b) eloltani a tüzet, ha az lehetséges, vagy megtenni a legfontosabb intézkedéseket a tűz terjedésének megakadályozása érdekében,
c) a kijelölt helyen haladéktalanul jelenteni az észlelt tüzet vagy biztosítani annak eloltását,
d) személyes segítséget nyújtani a beavatkozó tűzoltó egység parancsnoka vagy a városi szervek felhívására.

6. cikkely

Tárgyi segítség

Mindenki köteles a beavatkozás parancsnoka, a tűzoltóegység parancsnoka, a járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatósága és a városi szervek felkérésére közlekedési eszközökkel, vízforrásokkal, összekapcsoló eszközökkel és egyéb tárgyi eszközökkel segítséget nyújtani a tűz leküzdéséhez.


7. cikkely

Belépés az ingatlanra

(1) Az ingatlan tulajdonosa, gondnoka vagy használója köteles lehetővé tenni
a belépést az ingatlanra olyan intézkedések végrehajtása érdekében, amelyek elkerülhehtetlenek a tűz leküzdése vagy terjedésének megakadályozása érdekében, esetleg egyéb mentőmunkálatok elvégzésére, főleg kiüríteni vagy tűrni a telek kiürítését, eltávolítani vagy tűrni egyes építményeknek vagy azok részének és a növényzetnek az eltávolítását. Ezen rendelkezések szükségességéről és mértékéről a beavatkozás parancsnoka dönt.
(2) Elkerülhetetlen esetekben a tűzoltóegység gyakorlata céljából belépes az
ingatlanra csak a tulajdonos, gondnok illetve az ingatlan használója beleegyezésével lehetséges.
(3) A fizikai személynek joga van olyan kár visszatérítésére, amely a tűz
leküzdéséhez nyújtott segítség vagy a tűzoltóegység gyakorlatozása alatt keletkezett.


NEGYEDIK RÉSZ

Előírások olyan rendezvényeknél, ahol nagyobb számú
tömeg vesz részt

8. cikkely

(1) Olyan rendezvényeknél, ahol nagyobb számú tömeg vesz részt, a
rendezvény szervezője tűzoltó segédszolgálatokat biztosít, kidolgozza tevékenységük szabályait és ellátja őket a szükséges tűzvédelmi felszerelésekkel.
(2) A tűzoltó segédszolgálat tagjait az öltözékükön jól látható helyen meg kell
jelölni a következő felirattal „Tűzoltószolgálat“.
(3) A polgármester a fokozott tűzveszélyes időszakban tűzoltó
segédszolgálatokat alakít ki és szükségszerűen elrendeli a tűzoltó-fegyvertárakban az állandó készültségi szolgálatot.


ÖTÖDIK RÉSZ

A tűzoltásához szükséges vízforrások

9. cikkely

(1) A tűzoltáshoz szükséges vízforrások a következők

a) Bakti tűzoltócsapok hálózata (CMF ingajárata a városrész
keretén belül)
b) Dúsa CMF ingajárata (vízforrás – a Dúsai úti tűzoltócsap)
c) Mezőtelkes CMF ingajárata (vízforrás – a Dúsai úti tűzoltócsap)
d) Alsópokorágy tűzoltócsapok hálózata ( CMF ingajárata a városrész
keretén belül)
e) Rimaszombat tűzoltócsapok hálózata, vízforrás – a Rima folyó)
f) Kurinc üdülőközpont tűzoltócsapok hálózata, vízforrás – a Kurinci víztároló)
g) Felsőpokorágy tűzoltócsapok hálózata ( CMF ingajárata a városrész
keretén belül)

CMF - ciszternás motoros fecskendő

(2) A tűzoltáshoz szükséges vízforrások elhelyezkedése ennek a Tűzvédelmi
rendeletnek a 2. számú mellékletében van feltüntetve.

HATODIK RÉSZ

Tűzbejelentő helyek

10. cikkely

Tűzbejelentő helyek elhelyezkedése

a) Bakti NYTA - DOMINO Espresso - 047/56 00 604
b) Dúsa NYTA - a városrész bizottságának hivatala - 047/56 00 635
c) Dúsai út NYTV - Magyar tannyelvű AI és óvoda - 047/56 21 588
d) Mezőtelkes NYTA - SZAK megálló - 047/56 00 637
e) Alsópokorágy NYTA - a városrész bizottságának hivatala - 047/56 00 034
f) Rimaszombat NYTV - Városi Hivatala, Svätopluk utca 9 - 047/56 04 601
g) Rimaszombat NYTV - Köztisztasági Karbantartó Vállalat, Sport utca 2 -
047/56 31 071
h) Rimaszombat NYTV - Városi Lakáskezelési Vállalat, Kft., Piac utca 4 -
047/56 31 349

NYTA - nyilvános telefonautomata – az elhelyezésük szerint
NYTV - nyilvános telefonvonal

11. cikkely

Tűzoltóriadó kihirdetése a városban

Tűzoltóriadó a városban és annak részeiben a városi hangosbemondón lesz kihirdetve, „tűz“ kefejezéssel és a tűz helyének megjelölésével és a lakosság felhívásával a személyes segítség nyújtására a veszélyeztetett helyen.

A legfontosabb telefonszámok:

- tűzbejelentő központ JT és MSZI 150 ( 112 )
- a tűzoltó és mentőszolgálat igazgatósága 56 31 193, 56 22 677, 56 31 363
- rendőrség 158 ( 112 )
- orvosi elsősegély 155 ( 112 )
- gázszolgáltatás 56 21 596
- áramfejlesztő telep 56 224 675
- vízműszolgálat 56 31 131, 56 31 111
- városi hivatal 56 31 139, 56 31 140, 56 04 601

12. cikkely

A tűzvédelem tartós biztosításának módja

(1) A tűzvédelem tartós biztosításának módját a városban és a városrészekben
a rimaszombati Járási tűzoltó- és mentőszolgálat igazgatóságának (JT és MSZI) egysége biztosítja.
(2) Tűzjelentés esetén szükségszerűen a JT és MSZI-ának egységein kívül a
tűzoltásba bekapcsolódnak az Önkéntes Tűzoltószervezet (ÖTSZ) egységei és további egységek, amelyeket a járás tűzriadó terve alapján hívnak ki. /1.számú melléklet/

HETEDIK RÉSZ

Befejező rendelkezések

(1) Ezt az általános érvényű rendeletet a Városi Képviselőtestület 2004.
szeptember 14-én a 85/2004 számú határozatával hagyta jóvá.

(2) Hatályba lépésének időpontja kihirdetésétől számított 15 nappal kezdődik.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

ma 2019.07.22 van

ma Magdaléna névnapja van

Részletes naptár

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal