Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a közutak sajátos kihasználásáról – a közutak és zöldövezet alkotó elemeibe történő beavatkozások engedélyezéséről a hálózati vezetékek lerakása céljából Rimaszombat város területén

Účinnos: 1.1.2006

Rimaszombat város 81/2005 számú általános érvényű rendelete
a közutak sajátos kihasználásáról – a közutak és zöldövezet alkotó elemeibe történő beavatkozások engedélyezéséről a hálózati vezetékek lerakása céljából Rimaszombat város területén


A Rimaszombati Városi Képviselőtestület a T.gy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a érvényes hangzása alapján és a T.gy. 135/1961 számú, a közutakról szóló törvény érvényes hangzása alapján kiadja ezt az
Általános érvényű rendeletet helyi közutak sajátos használatáról – a közutak és zöldövezet alkotó elemeibe történő beavatkozások engedélyezéséről a hálózati vezetékek lerakása céljából Rimaszombat város területén.


1. cikkely

A rendelet célja

Ennek a rendeletnek az a célja, hogy biztosítsa a közutak, a használati utak és a zöldövezet védelmét és technikai állapotának javítását azok alkotó elemeibe történő beavatkozások után, amelyeket a hálózati vezetékek lerakása céljából hajtanak végre.


2. cikkely

Alapvető rendelkezések

(1) Rimaszombat Város ( a továbbiakban csak ”város”), a város polgármesterének
képviseletében, úgymint az állami szervek képviselője a közúti gondnokság illetékes szervét látja el a helyi közutak és használati utak területén (a továbbiakban csak „helyi közutak”).

(2) A helyi közutak az általánosan hozzáférhető és használatos, a város tulajdonában levő
utcák (járdák, úttestek, zöld sávok), parkolóhelyek és nyilvános területek, amelyek helyi közlekedősre szolgálnak és a helyi közutak hálózatába vannak besorolva. A helyi közutat maga az úttest alkotja, annak tartozékai és fél méteres sáv a járdák és zöldövezet kiemelt széleitől számítva. A használati közutak az egyes objektumok és ingatlan területek összeköttetésére szolgálnak a többi úthálózattal1.

(3) Beavatkozásnak tekintendők ennek a rendeletnek az értelmében azok az ásási munkálatok,
amelyek a helyi közutak és a hozzá tartozó zöld sávok és zöldövezet alkotó elemeit érintik vagy megrongálják a közutak felszínét hálózati vezetékek lerakása vagy javítása céljából.

(4) Hálózati vezeték cím alatt a villamos-, a telekomunikációs vezetékeket, a vízvezetéket, a
kanalizációs vezetéket és más vezetéket értünk, mint a hőszállító berendezések és a fűtési gázvezetékek.

(5) A vezeték elhelyezése a közutak alkotó elemeibe a helyi közutak sajátos kihasználását
jelentik. A helyi közutak sajátos kihasználása a helyi közutak más kihasználását jelentik, mint a szokásos módon vagy más célokra, mint ahogyan az meg van határozva.

3. cikkely

Az engedélyek kiadásának folyamata

(1) Beépített területeken megengedett vezetékeket elhelyezni a közutak alkotóelemeibe a
következő helyeken:
Az úttestekbe vagy a járdákba olyan esetekben, ha ki van zárva más technikai megoldás lehetősége nagyobb pénzbeli befektetés elkerülése nélkül.

(2) A vezeték elhelyezése után, főleg az olyan járdákon, amelyek szélessége nem haladja meg
az 1,7 m-t, a járdák felszíni rendbe hozását (aszfaltozását) a járda egész szélességében illetve hosszúságában kell végrehajtani a vezeték mentén a kérelmező térítési kötelezettsége alatt.

(3) A vezeték elhelyezése után a többi, megrongált útszakaszokat is rendbe kell hozni, az
eredeti állapotába visszaállítani. Vonatkozik ez olyan megrongálásokra, amelyek a vezetékek úttestbe helyezése alkalmával végrehajtott beavatkozásokkal keletkeztek. A kérelmező fizetéstérítési kötelezettsége érvényes, ha nincs más megállapodás.

(4) A vezetékek elhelyezéséhez az úttestbe szükséges a város engedélye (a közutak sajátos kihasználása alapján).

(5) A város az engedélyben meghatározza a beavatkozás és a vezetékek úttestbe vagy
zöldövezetbe helyezésének feltételeit. Teljesítésük be nem tartása esetén a város visszavonhatja az engedélyt vagy hatásköre keretén belül büntetést szabhat ki a kérelmezőnek.

(6) Mindenki, akinek engedély lett kiadva, köteles az engedély feltételeinek betartására.

(7) Az engedély feltételeinek változásakor új engedélyt kell kérelmezni, esetleg az engedély változását.

(8) Az engedély kiadásáért, úgy az új engedélyért is helyi illetéket kell fizetni a T.Gy.
145/1995 számú, a helyi illetékekről szóló törvény érvényes hangzásának alapján.

(9) Zsinóros építkezés esetén, ahol a vezetékek több utcában (több, mint 3 utcában) vannak
elhelyezve és összhangban a beavatkozás terjedelmével és a közutak kihasználásának időtartamával, az engedély kiadásáért a helyi illeték adóalapjának ötszörösét (maximális összeg) kell fizetni.

(10) A város indokolt esetekben és közösségi érdekben megváltoztathatja vagy bevonhatja
a már érvényben levő engedélyt.

(11) A közutak téli karbantartása idején – november 21-étől március 31-ig – nem
engedélyezette a beavatkozások a közutak alkotóelemeibe.

(12) A közutak kiépítése és rendbe hozása után a város a munkák befejezésétől számítva 5
évig nem ad ki engedélyt vezetékek elhelyezésére. A vezetékek hibáinak eltávolítására – az ún. baleseti felásásokra sajátos előírások érvényesek2.

4. cikkely

A kérelmező kötelességei

(1) A kérelmező lehet fizikai vagy jogi személy, illetve a vállalkozó vagy az építkező
megbízott személye.

(2) A kérvényben a kérelmező feltünteti főleg a következő adatokat:

a) vezetéknevét és keresztnevét, illetve vállalkozói megnevezését,
b) címét, illetve székhelyét,
c) születési számát, illetve nyilvántartási személyi számát,
d) a vezeték lerakásának helyét (utca, házszám),
e) a vezeték lerakásának megindokolását,
f) az építkezési engedély számát vagy a kisebb építkezés bejelentési számát,
g) a beavatkozás formáját (az utca átásása, átnyomás tömítéssel vagy tömítés nélkül),
h) a munkák megkezdésének és befejezésének időpontját, a felszíni helyreállítás
időpontját,
i) az engedély feltételeinek betartásáért felelős személy családnevét, keresztnevét, címét és kapcsolatteremtési adatát.

(3) A kérvény mellékletét képezik:

a) építkezési engedély vagy kisebb építkezés bejelentésének másolata,
b) helyszíni tervet a tervdokumentáció alapján,
c) a közlekedési forgalom kijelölését jóváhagyva a járási közlekedési hivatallal,
d) a forgalmi felelős hozzájárulását, ha olyan útszakaszról van szó, ahol autóbuszok
közlekednek,
e) az ásási munkákat biztosító szerződést a gondnokkal,
f) igazolást más végrehajtó által elvégzett ásatási munkálatokról és felszíni javításokról.

(4) A kérvényezőnek jogában áll az ásatási munkálatokat és a felszíni javításokat (aszfaltozás)
elvégző vállalat kiválasztására, ha az biztosítja az engedély feltételeinek betartását.

(5) Ha a kérelmező nem rendeli meg az egész munkafolyamat elvégzését a gondnoknál, csak
a felszíni javítást (aszfaltozást) rendeli meg, akkor köteles bemutatni az igazolást arról, hogy a helyi közút konstrukciójának munkálatait szakmailag jogosult személy végezte el.

(6) A kérvényező köteles az aszfaltdarabokat és a helyi közutat alkotó eredeti kőkockákat
leraktározni és átadni a gondnoknak.

(7) A vezeték behelyezése után a kérvényező köteles a meghatározott időben saját költségére
a helyi közutat és a zöldövezetet a beavatkozás helyén az eredeti állapotba visszaállítani az engedély értelmében szakember felügyelete mellett, akit a gondnok nevez ki. Egyidejűleg köteles írásban és a gyakorlatban is nyilvános használatra átadni a használatba vett közutat és a zöldövezetet a gondnoknak. Ha a kérelmező és a gondnok között nézeteltérés keletkezik, akkor a város hoz határozatot.

5. cikkely

A közutak gondnokának kötelességei

(1) A helyi közutak gondnoka a Városi Közszolgáltatások Vállalata (a továbbiakban csak „gondnok”).

(2) A gondnok a kérelmezővel kötött a közút eredeti állapotába való visszaállítás céljából elvégzett munkákról kötött szerződés aláírásánál megállapítja a fizetendő illeték összegét, minimálisan a munkára fordított összeg 50 %-át.

(3) A gondnok a kérelmező által megrendelt munkákból a következőket végzi el (ajánlatos a kérelmező részére főleg az a/ és d/ pontokban felsorolt munkák elvégzése):

a) az aszfaltszőnyeg átvágása,
b) a keletkezett mélyedés beszórása és megszilárdítása rétegesen őrölt kaviccsal,
c) az útszéli kövezet visszahelyezése,
d) a helyi közút felszíni rendbehozása (betonozás és aszfaltozás),
e) a füves terület kijavítása,
f) a helyi közút forgalmának és közlekedésének biztosítása szempontjából szükséges munkákat.

(4) A gondnok a megrendelt felszíni munkákat (aszfaltozás) általában 10 napon belül a
vezeték úttestbe helyezése után elvégzi.

(5)Ha a helyi közút konstrukciója a beavatkozás helyén nincs az engedély értelmében
elkészítve vagy hiányzik az igazolás arról, hogy a munkálatokat illetékes szakember végezte el, akkor a gondnok a kérelmező költségére elkészíti a közút szükséges konstrukcióját és a helyi közutat az eredeti állapotába állítja vissza felszíni munkálatok elvégzésével. Ellenkező esetben a munkákat a gondnok nem veszi át.

6. cikkely

Útlezárások

(1) A helyi közutakon a közlekedést vezetékek elhelyezése okából egy bizonyos időre
részben vagy teljesen le lehet zárni, esetleg kerülőúttal vagy eltérítéssel lehet helyettesíteni (a továbbiakban csak kerülőút).

(2) A kerülőútról a város hoz határozatot a járási közlekedési hivatal beleegyezése után.

(3) A kerülőút megvalósítására a várostól külön engedélyt kell kérni (a lezárásról és
megkerülésről).

(4) Az engedély kiadásáért helyi illetéket kell fizetni a T.gy. 145/1995 számú, a helyi
illetékekről szóló törvény érvényben levő hangzása alapján.

(5) A város köteles gondoskodni arról, hogy a lezárás mindig korlátozva legyen a lehetséges
legrövidebb időszakra.

(6) Ha az úttestbe beavatkozó munkáknál a forgalom olyan ideiglenes leszűkítésére kerül sor,
hogy az úttest forgalmi képessége megengedi a kétirányú közlekedést, akkor nem szükséges az ilyen lezáráshoz engedélyt kérni, elég a város beleegyezése, ha az úttestet 3 nap alatt az eredeti állapotba vagy használó képes állapotba állítják vissza a helyi közutak sajátos kihasználására kért engedély feltételeinek alapján.

(7) A közösség érdekében mindenféle lezárást hordozható forgalmi táblákkal és közforgalmi
jelzésekkel kell ellátni. A hordozható forgalmi táblák és közforgalmi jelzések használatát a város határozza meg.

(8) A vezetékek úttestbe berakása okából idézet lezárást a kérelmező biztosítja saját
költségeire és saját felelősségére.

7. cikkely

A helyi közutak védelme

(1) A város és a gondnok ellenőrző tevékenysége keretén belül biztosítja a helyi közutak és
zöldövezet védelmét és ügyelnek arra, hogy a helyi közutak kihasználásának kötelességei és feltételei be vannak-e tartva, amelyeket a közutakról szóló törvény és a város 15/1993 számú, a zöldövezet kialakítása, karbantartása és védelméről szóló általános érvényű rendelete ír elő.

(2) Az ellenőrzést rendszeresen végrehajtja:

a) a városi hivatal illetékes szerve,
b) a gondnok,
c) a Városi Rendőrség alkalmazottjai ellenőrző tevékenységük keretén belül,
d) a helyi közutak állami szakmai felelősség végrehajtásával megbízott alkalmazott3.

(3) Ha a gondnok, a Városi Rendőrség alkalmazottja vagy a közutak állami szakmai
felelősséggel megbízott alkalmazottja olyan tevékenységet észlel a közutakon vagy a zöldövezeten, amely:

a) a város által nem engedélyezett
b) nincs összhangban a kiadott engedéllyel
c) nincs összhangban a helyi közutak és zöldövezet védelmével,
d) veszélyezteti a közforgalom biztonságát és folyamatosságát,
e) veszélyezteti a közlekedését a járdákon,

figyelmezteti az illetékes személyt az észlelt rendellenességekre, esetleg felszólítja az észlelt hibák eltávolítására – és írásban, bejegyzéssel értesíti erről a városi hivatal illetékes osztályát az ellenőrzés végrehatásától számított 3 napon belül. A bejegyzésnek tartalmaznia kell az illetékes személy keresztnevét, családnevét és címét, az időpontot ás az észlelt hibák pontos helyi meghatározását, a hibák leírását, és az alkalmazott nevét, aki az ellenőrzéssel meg lett bízva.8. cikkely

Átmeneti és záró rendelkezések

(1) Azokban az esetekben, amelyeket ez az általános érvényű rendelet nem említ, úgy kell
eljárni az úttestbe avatkozással kapcsolatos ügyek engedélyezésénél, ahogyan az illetékes utakról szóló törvény előírja, valamint a zöldövezet kialakításáról, karbantartásáról és védelméről szóló 15/1993 számú általános érvényű városi rendelet alapján.

(2) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2005.
december 13-án a 113/2005-MsZ számú határozatával hagyta jóvá.

(3) Hatályba lépésének ideje 2006. január 1-én kezdődik.

1/ A közutakat alkotják: a műutak, utak, helyi közutak, célirányos közutak.
2/ Az utakról szóló törvény 8. §-ának 10. bekezdése.
3/Az állami szakfelügyelet végrehajtására sajátos előírások érvényesek az utakról szóló törvény 3c §-a alapján.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
Verzia pre tlač vzn81m.pdf vzn81m.pdf (46.6 kB)

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal