Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a gyermekek családi viszonyait elősegítő változások támogatási feltételeiről

Účinnos: 11.5.2007

Rimaszombat város 83/2007 számú
általános érvényű rendelete a gyermekek családi viszonyait elősegítő változások támogatási feltételeiről

A rimaszombati Városi Képviselőtestület a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-a és 11. §-ának 4. bekezdése g/ pontja értelmében, a későbbi előírások hangzásában és az SZK NT 305/2005 számú, a gyermekek szociális-jogi védelméről és a szociális gondnokságról szóló törvénye és a későbbi törvényváltozások és kiegészítések alapján, kiadja ezt az általános érvényű rendeletet a gyermekek családi viszonyait elősegítő változások támogatási feltételeinek nyújtásáról.


ELSŐ RÉSZ
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Cikkely

Bevezető rendelkezések

Rimaszombat város ezzel az általános érvényű rendelettel (a továbbiakban csak rendelet) határozza meg az anyagi támogatások nyújtását a családi viszonyok megjavítására és felújítására, a támogatást a közlekedési hozzájárulásokhoz, a támogatást a takarékossági alapra, a támogatást a meghatalmazott személyek és fizikai és jogi személyek részére, akik a 71. § 1. bekezdésének e/ pontja alapján jogosultak végrehajtani azokat az intézkedéseket, amelyeket a 305/2005 számú, a gyermekek szociális-jogi védelméről és a szociális gondnokságról szóló törvénye előír.

MÁSODIK RÉSZ
A TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK FOLYAMATA

2. cikkely

Eljárás a közlekedési támogatás nyújtásánál


Eljárás a közlekedési támogatás nyújtásánál

(1) A gyermek családi kapcsolatának felújítása és javítása érdekében a szülőknek és
annak a személynek, aki személyesen gondoskodik a gyerekről, akit a bírósági határozattal elvettek a szülői gondnokság alól és gyermeknevelő intézetben helyeztek el, annak Rimaszombat város anyagi segítséget1/ nyújt az utazási költségekhez, hogy a gyermeket meglátogathassa a gyermekotthonban, ahol a gyermek el van helyezve a 64. § 1. bekezdésének a/ pontja értelmében, a 305/2005 számú, a gyermekek szociális-jogi védelméről és a szociális gondnokságról szóló törvény alapján.

(2) Az anyagi támogatás jogos kérelmezői ezen rendelet 1. bekezdése értelmében azok a
gyerekek szülei vagy azok a személyek, akik személyesen gondoskodnak a gyermekről és teljesítik a következő feltételeket

a/ állandó tartózkodási helyük Rimaszombat város területén van,
b/ valóságos érdeklődést mutatnak családi viszonyaik javítására és megőrzésére, megtettek mindent annak érdekében, hogy családi és szociális viszonyok megjavuljon úgy, hogy személyesen tudjanak gondoskodni gyermekükről, ezt alátámasszák az illetékes szociális jogi szerv igazolásával, a szociális gondnokság és a gyermekotthon igazolásával, ahol a gyermek el van helyezve,
c/ a szülő vagy a gyermekről gondoskodó személy jövedelme és azon a személyek, akik jövedelmét közösen egy sajátos rendelet szerint kell megítélni (pl. az életminimumról szóló törvény) nem haladhatja meg a törvény által megszabott életminimumot 6 hónapon át a kérvény beadásától számított időpontban,
d/ írásbeli igazolást mutatnak fel, melyben a gyermekotthon igazolja és engedélyezi a gyermek meglátogatását az intézetben éspedig olyan terjedelemben, ahogyan az megengedett és igazolást arról, hogy a gyermekotthon, ahol a gyermek el van helyezve, megfelelő látogatási feltételeket tud biztosítani.

(3) A kérelmező jövedelmébe illetve a közösen megállapított jövedelem összegébe nem
számít bele:
a/ a kompenzációs pótlék,
b/ a rokkantsági támogatás,
c/ a stippendiumok,
d/ a lakáshozzájárulási pótlék,
e/ egészségügyi gondnoksági pótlék,
f/ terhes nőnek fizetett pótlék,
g/ aktivációs hozzájárulás,
h/ veszélyességi pótlék,
i/ eltartási díj, ha a köteles fél nem tartja be kötelességét és ezt a valóságot a kérelmező igazolni tudja rendőrségen tett panaszlevéllel vagy bírósági eljárás megkezdését igazoló okirattal.

(4) Közlekedési hozzájárulás nyújtásához a támogatást a szülőknek vagy annak a
személynek, aki személyesen törődik a gyermekkel, akit bírósági eljárás alapján voltak a szülői gondnokságtól megfosztva és gyermekotthonban elhelyezve, a kérelmező kérvénye alapján egy fél év időszakára a rimaszombati Városi Hivatal Szociális Bizottsága adja ki.

(5) A közlekedési hozzájárulás jogát a jogosult személyek egy évben kétszer
érvényesíthetik. A hozzájárulás csak a gyermekotthonba és onnan vissza történő utazáshoz nyújtható, ahol a gyermek el van helyezve.

(6) A közlekedési hozzájárulás kérelmezője, a szülő vagy a jogosult személy, aki a
gyermekről törődik, a Városi Hivatal közvetítésével kérvényt nyújt be közlekedési hozzájárulás végett a gyermekotthonnak, a kérvénynek tartalmaznia kell ezen rendelet 2. bekezdésében felsorolt okiratokat.

(7) A pénzbeli támogatást a jogosult kérlmezőnek a Városi Hivatal előleg formájában
adja át az autóbusz illetve a vonatköltség árának megfelelően az utazó személyek száma szerint (nem haladhatja meg a két főt) Rimaszombatból a gyermekotthonba, ahol a gyermek el van helyezve.

(8) A pénzbeli támogatás többi részét, azaz az autóbusz vagy a vonatköltség
fedezetének kiadását a gyermekotthon székhelyéből Rimaszombatba a gyermek szüleinek vagy annak a személynek, aki személyesen gondoskodik a gyermekről, csak akkor lehet kifizetni, ha az előlegben kifizetett közlekedési hozzájárulás elszámolása megtörténik.

(9) A jogosult kérelmező újból kérvényezheti a közlekedési hozzájárulás nyújtását a
gyermekotthonba, ahol a gyermek el van helyezve, legkésőbb egy hónappal az előzően jóváhagyott hozzájárulás lejárta előtt.

(10) A kérvény ügyintézésének határideje 1 hónap.

(11) A kérvényező kötelező a látogatás lezajlása után 15 napon belül elszámolni a rimaszombati Városi Hivatal kultúrális és polgári gondoskodás osztályán az utikültséggel összefüggő valós kiadásokat.

(12) A külömbséget az előleg és a valóságos kiadások közötti külömbséget a kérelmező köteles visszafizetni a rimaszombati Városi Hivatal pénztárába.


3. cikkely

A gyermek családi körülményeinek javítására és felújítására nyújtott támogatás módja az intézményes gondoskodás idején

(1) A gyermek családi körülményeinek javítása és felújítása érdekében, beleértve a
lakás- és szociális helyzet változtatását is, a város saját költségvetéséből pénzbeli eszközöket biztosít, amelyek azon gyermek családi körülményeinek javítására és felújítására lesznek felhasználva, akik gyermekotthonban vannak elhelyezve.

(2) Pénzbeli támogatást Rimaszombat Város csak olyan esetekben folyósít, ha azok
felhasználása a gyermek családi körülményeinek javítását vagy megújulását eredményezik és nyilvánvaló, hogy felhasználásuk lehetővé teszi a nevelési feltételek javítását, amelyben a gyermek addig élt, míg gyermekotthonba nem lett elhelyezve.

(3) A gyermek családi viszonyai javítására és felújítására fordítandó támogatás 1/12-ed
része annak a 10%-os összegnek, amely a valóságos kiadások összegéből vannak kiszámítva, de az egy gyermekre eső legmagasabb általános kiadások összege megegyezik azzal az összeggel, amelyet a gyermekotthonokban és a kiskorú gyermekek számára fenntartott gyermekotthonokban számolnak a gyermekeknek olyan szociális-jogi védelmet és gondnokságot biztosító intézmények hozzájárulása nélkül, amelyet az előző évre számítanak ki éspedig minden megkezdett kalendáriumi hónapra, mely alatt a gyermeknek a gyermekotthonban gondosságot nyújtottak (a T.t. 305/2005 számú törvény 64. §-ának 4. bekezdése).
(4) A jogosult családot, ahol a gyermek családi viszonyainak javításánál és felújításánál
Rimaszombat Városnak együtt kell működnie, olyan szülők vagy személyek képezik, akik személyesen gondoskodnak az intézméynben elhelyezett gyermekről.

A család tagjainak a következő feltételeket kell betartaniuk:
a/ a szülők vagy a gyermekről gondoskodó személy állandó tartózkodási helye Rimaszombat város területén van,
b/ a gyermekotthonban elhelyezett gyermek általános tartózkodási helye Rimaszombat város területén van és legkevesebb egy évig a gyermekotthonba helyezése előtt Rimaszombat város területén tartózkodott,
c/ a szülők vagy az a személy, aki a gyermekről személyesen gondoskodnak, valóságosan érdeklődést tanúsítanak a családi viszonyok javítása és felújítása terén.

(5) A pénzbeli támogatás javaslatát és annak felhasználását a családi viszonyok javítása
és felújítása szempontjából a Városi Hivatal Kultúrális és szociális osztálya készíti el a gyermek törvényes képviselőjének a kérvénye alapján.

A gyermek törvényes képviselője kérvényének tartalmaznia kell:
a/ a kérvényező keresztneve és családneve (jogosult szülő vagy jogosult személy),
b/ a gyermek keresztneve és családneve,
c/ határozat a gyermekotthonban történt elhelyezésről,
d/ igazolás a gyermek elhelyezéséről a gyermekotthoban,
e/ igazolás a közösen felértékelt személyek havi jövedelméről,
f/ a jóváhagyott anyagi támogatás céljának és felhasználási módjának megnevezését a családi viszonyok javítása és felújítása érdekében.

(6) A Várossi Hivatal Kulturális és szociális osztálya felülvizsgálja a család szociális
helyzetét és megállapítja, milyen intézkedéseket kell tenni a gyermek és a család többi tagjai viszonyának javítása és felújítása érdekében és hogy a felújítás megvalósítható. A Városi Hivatal Kultúrális és szociális osztálya javaslatot dolgoz ki, amelyet a rimaszombati VK Szociális és egészségügyi bizottságához terjeszt elő. A bizottság jóváhagyása után a város polgármestere határoz a támogatás megítéléséről illetve oda nem ítéléséről mégpedig abban a legmagasabb összegben, amelyet ennek a cikkelynek a 3. bekezdése megenged összhangban a megfelelő módon felhasznált pénzbeli eszközökkel.

(7) A gyermek családi viszonyainak javítására és felújítására meghatározott pénzbeli
támogatásról Rimaszombat Város hoz határozatot. Ha a támogatás nyújtása nem célirányos vagy a gyermek szülei nem mutatnak megfelelő érdeklődést a családi viszonyok javítása és megőrzése iránt, akkor Rimaszombat Város a támogatási kérvényt visszautasíthatja.

(8) Rimaszombat Város a gyermek és a család kölcsönös viszonyainak javítása és
felújítása érdekében, a gyermek családi viszonyainak javítása érdekében, ha a gyermek intézményes gondoskodásba volt helyezve, előzetes intézkedések vagy nevelési intézkedések érdekében, együttműködhet a meghatalmazott személlyel, akinél megrendeli a családi viszonyok javítására ösztönző gondoskodást. A pénzügyi támogatás és a célirányos lekötés a meghatalmazott személy részére tárgyát képezik annak a szerződésnek, melyet a meghatalmazott személy a pénzügyi támogatás nyújtásáról köt a várossal, a város szükségletei és lehetőségeihez viszonyítva, hasonlóképpen a Rimaszombat Város szociálpolitikai helyzetétől függően. (a T.t. 305/2005 számú törvénye, a 88.§ 3. bekezdése).

(9) A támogatás megvalósításáért (tárgyi vagy pénzbeli) és a nyújtott pénzeszközök
felhasználásának helyes elszámolásáért a gyermek családi viszonyainak javításáért és felújításáért a rimaszombati VH Kultúrális és szociális osztálya felel.

4. cikkely

A támogatás nyújtásának módja a takarékossági alapra

(1) Összhangban a T.t. 305/2005 számú, a gyermekek szociális-politikai védelméről és
a szociális gondoskodásról szóló törvény 75. §-a 1. bekezdésének d/ pontja és a 64. § 6. bekezdésével, ha a gyermek elhelyezésétől számított egy éven belül a gyermekotthonban, a gyermek családi körülményei nem javulnak meg vagy ha nem újultak fel a gyermek családi viszonyai a pénzügyi támogatás nyújtásával sem olyan mértékben az előző cikkely értelmében, hogy a szülők vagy az a személy, aki személyesen törődik a gyermekkel, a gyermekről való gondoskodást elvégezhetné vagy ne kelljen a gyermeket más helyettesítő családi körülményekbe helyezni, akkor a város a gyermeknek meghatározott pénzösszeget hagy jóvá, melyet a 3. cikkely 1. bekezdése mint takarékossági alapot határoz meg.

(2) A gyermek takarékossági alapjára nyújtott pénzügyi támogatás havi összege 10 %-át
teszi ki a valóban kimutatható költségek egy tizenketted részének, de legtöbbet tehet ki az egy gyermekre eső általános kiadások összegében, melyet egy gyermekre eső általános kiadások összege teszi ki minden gyermekotthonban vagy kiskorúak részére megalakított intézményekben, ahol a gyermek a szociális-jogi védelem és a gondnokság alatt kíséret nélkül élt az emlúlt évben, éspedig minden megkezdett kalendáriumi hónapért, amely alatt agyermeknek ellátás volt biztosítva a gyermekotthonban.

(3) A város a gyermek takarékossági alapjára nyújtott támogatást havonta a gyermek
személyes számlájára küldi, amelyet a gyermeknek megnyit és vezet a gyermekotthon, ahol a gyermek el van helyezve.

(4) A helyettesítő gondnokságba helyezett gyermek részére megnyitott takarékossági
alapra nyújtandó támogatásról a Szociális-egészségügyi bizottság javaslatára Rimaszombat Város polgármestere hoz döntést.

(5) A Városi Képviselőtestület a város költségvetéséből bizonyos mennyiségű
pénzösszeget határoz meg a gyermekek szociális-jogi védelme és a szociális gondnokság határozatainak végrehajtására.


5. cikkely

Eljárás támogatás nyújtásánál megbízott személyeknek

(1) Rimaszombat Város a gyermekek és szülők közötti kölcsönös viszonyok megőrzése
és javítása érdekében, valamint azoknak a gyerekeknek a családi viszonyai érdekében, akik intézeti gondnokság alá lettek helyezve vagy előzetes határozat vagy gondnoksági határozat által, együttműködhet a megbízott személlyell, akinél megrendeli a családi viszonyok javításához vezető intézkedések végrehajtását. A megbízott személynek a támogatás pénzösszege és a célirányú lekötése annak a szerződésnek a tárgyát képezi, amely a pénzbeli támogatást foglalja magába, összhangban a város szükségleteivel és lehetőségeivel valamint Rimaszombat Város szociálpolitikai érdekeivel. (A T.t. 305/2005 számú törvényének 88. §-a 3. bekezdése).

(2) Rimaszombat Város a VK Szociális és egészségügyi bizottsága kiértékeli a
megbízott személyektől és magánszemélyektől vagy jogi személyektől beérkezett kérvényeket (ajánlatokat) a T.t. 305/2005 számú törvény előírásainak és határozatainak megvalósításáról szóló együttműködésről és azt a rimaszombati Városi Hivatal Szociális és egészségügyi Bbzottsága elé terjeszti, amely ajánlatot tesz a város polgármesterének a pénzbeli támogatás jóváhagyására.

(3) A kérvénynek tartalmaznia kell:
a) a személy alapvető adatait
b) igazolást a megbízatásról
c) a személy tevékenységét tartalmazó leírást
d) a személy tevékenységének pénzügyi költségvetését
e) a kérvényezett pénzügyi támogatás összegét
f) a személy pénzügyi forrásainak szétírását.


HARMADIK RÉSZ
BEFEJEZŐ RENDELKEZÉSEK

6. cikkely

Közös rendelkezések

(1) A gyermek családi viszonyainak javítása és felújítása érdekében a pénzbeli
támogatás és egyéb támogatás nyújtására ennek az általános érvényű városi rendeletnek az értelmében akkor kötelező és azokra az esetekre vonatkozik, ha a gyermek gyermekotthonban jogerős bírósági határozat alapján lett elhelyezve intézményes gondnokságba 2005. december 31-ig.

(2) Rimaszombat Város fenntartja magának a jogot az általa nyújtott pénzbeli támogatás
felhasználásának ellenőrzésére.

(3) A támogatás kérelmezője köteles az előírt nyomtatványokat kitölteni, melyek a
rimaszombati Városi Hivatal Szociális és egészségügyi osztályán találhatók.

(4) Ezt az általános érvényű városi rendeletet Rimaszombat Város Képviselőtestülete a
30/2007 MsZ számú határozatával a 2007. április 24-én tartott ülésén hagyta jóvá.

(5) Ezen általános érvényű városi rendelet a Tt. 369/1990 számú, a községi
szervezetekről szóló törvény 6. §-ának 8. bekezdése értelmében és a későbbi változások hangzásában a hivatalos táblán való kifüggesztéstől számított tizenötödik nappal kezdődik.
MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

Rimaszombat város 83/2007 számú
általános érvényű rendeletének változása
a gyermekek családi viszonyai támogatására nyújtott hozzájárulás feltételeirőlRimaszombat város 83/2007 számú általános érvényű rendeletének változása a gyermekek családi viszonyai támogatására nyújtott hozzájárulás feltételeiről a következő képpen változik:

A 4. cikkelyben A pénzmegtakarítás céljára nyújtott hozzájárulás módja

1. új, 3. számú bekezdést kell beiktatni, amely így hangzik:
3/ A gyermekotthon a gyermek nevében kérvényt nyújt be és leadja a pénzmegtakarítás céljára nyújtott hozzájáruláshoz szükséges okmányokat.

2. Ki kell hagyni az eddigi 4. bekezdést és azt újjal kell helyettesíteni a következő hangzásban:
4/ A Városi Hivatal mellett működő Szociális és egészségügyi bizottság javaslatára a város szerződést köt pénzmegtakarítás céljára nyújtott hozzájárulásról a gyermekotthonnal, ahol a gyermek el van helyezve.

3. Az eddigi 3 és 5 bekezdéseket 5 és 6 bekezdésekkel jelöljük.


Ezt a változást a Városi Képviselőtestület a 151/2008 MsZ számú határozatával hagyta jóvá 2008.október 28-án és érvénybe lépésének határideje kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
polgármester


Verzia pre tlač vzn83m.pdf vzn83m.pdf (55 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal