Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a vállalkozási feltételekről, az üzletek eladási idejéről, a szolgáltatások nyújtása és a termelés idejéről Rimaszombat város területén

Účinnos: 1.1.2008

Rimaszombat város 84/2007 számú
általános érvényű rendelete
a vállalkozási feltételekről, az üzletek eladási idejéről, a szolgáltatások nyújtása és a termelés idejéről
Rimaszombat város területén


A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvénye 6. §-ának 1. bekezdése és a 11. §, 4. bekezdésének g/ pontja értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában,
kiadja ezt az általános érvényű rendeletet
a vállalkozási feltételekről, az üzletek eladási idejéről, a szolgáltatások nyújtásáról és a termelés idejéről Rimaszombat város területén


1. cikkely
Bevezető rendelkezések

(1) Ez az általános érvényű rendelet megállapítja az üzletekben az eladás, a
szolgáltatások nyújtásának és a termelés idejét Rimaszombat város területén és a hozzá tartozó városrészekben.

(2) Ez az általános érvényű rendelet vonatkozik minden jogi és fizikai személyre,
vállalkozóra, aki Rimaszombat város területén üzletet vezet, szolgáltatási és termelési tevékenységet folytat.

2. cikkely
Alapvető fogalmak

Ennek a rendeletnek a céljaira az alábbiak értendők:

a) üzemeltetési helyiség, ahol vállalkozási tevékenységet hajtanak végre,
b) a vállalkozó, a továbbiakban a működtető
- a kereskedelmi jegyzékbe beírt személy1/,
- az a személy, aki iparigazolvánnyal rendelkezik és tevékenységet folytat,
c) üzemeltetési idő az az idő, amikor az üzemeltetési helyiség a nyilvánosság részére nyitva van az illetékes gyártmány eladására vagy szolgáltatás nyújtására, illetve az adott helyiségben vállalkozási tevékenység folyik,
d) zenei aláfestés azt a zenét jelenti, amely hallgatásra szolgál és technikai vagy akusztikai berendezések szolgáltatják (pl. nem táncmulatság rendezésére vagy zenei fellépésre szolgáló zene),
e) zenei produkció az a zene, amely táncmulatság, diszkotéka rendezésére szolgál, ezeket reprodukált berendezések szolgáltatják, vagy elő zene hallgatásra vagy koncertfellépésre,
f) az éjszakai időszak az este 22,00 órától reggel 6,00 óráig terjedő idő,
g) az éjszakai nyugalom zavarását nagyhatású zaj és vibráció jelenti az éjjeli órákban.
3. cikkely
Általános működtetési idő

(1) Az általános működtetési idő a péntektől vasárnapig reggel 6,00-tól 22,00 óráig
tartó idő.

(2) A működtető Rimaszombat város területén működési tevékenységet folytathat reggel 6,00
órától este 22,00 óráig Rimaszombat város által kiadott jóváhagyás alapján, a benzinkutakon és az elszállásolási szolgáltatások helyein a nap 24 óráján át szintén a Rimaszombat város által kiadott jóváhagyás alapján.


4.cikkely
A működtetési idő meghosszabbítása

(1) A mőködtetési időt meg lehet hosszabbítani a vállalkozó által beadott írásbeli
kérvény alapján a polgármester individuális jóváhagyásával, ha az illetékes városrész jóváhagyó állásfoglalást tesz. A városrész bizottsága határozatának kiadása előtt elbírál minden fontos tényezőt a vállalkozó érdekének a figyelembe vételével, ugyanúgy a működtetés környékén lakó polgárokét is.

(2) A működtetés egyalkalmi vagy individuálisan megengedett idejének
meghosszabbítását a tömeges társadalmi akciók szervezésénél (esküvők, prómóciók, próbabálok stb.) Rimaszombat város adja ki a vállalkozó beadott írásbeli kérvénye alapján.

5. cikkely
Szórakoztató akciók üzemeltetése

A szórakoztató diszkotékák, táncmulatságok és egyéb akciók rendezése a társadalmi szórakozás keretén belül írásbeli bejelentéshez van kötve Rimaszombat Városához és a rendezői szolgáltatásnak az egész akció folyamata alatt biztosítania kell azoknak a biztonsági feltételeknek a betartását, amelyeket a T.t. 96/1991 számú, a nyilvános kultúrális eseményekről szóló törvénye, főleg annak 5. §-a ír elő.

6. cikkely
A működési idő rövidítése

(1) A város polgármestere elrendelheti az individuálisan megengedett
működési/eladási idő rövidítését, ha a működési tevékenység hatására a közrend és az éjszakai nyugalom megsértésére kerül sor (vagy a működtetés ellen indokolt panasz lett beadva) vagy a működési tevékenységgel bizonyíthatóan a polgárok egészségének védelmét3/ biztosító előírások megszegésére kerülne sor.

(2) Az éjszakai nyugalon megszegésének ismételt esetében Rimaszombat város felszólítja a
vállalkozót a rendbontás jóvátételére, miközben a jóvátétel határideje is fel van tüntetve. Abban az esetben, ha a vállalkozó a megadott időben nem tesz intézkedést a jóvátételre, akkor Rimaszombat város által meg lesz változtatva működtetési ideje.(3) A vállalkozó kérheti az eladási/működtetési ideje csökkentésének megszüntetését, ha
igazolja, hogy a működtetés idejének csökkentését előidéző okok megszűntek. A kérvényt jóváhagyja az illető városrész bizottsága, az eladás/működtetés idejének rövidítésének elengedéséről a polgármester hoz határozatot.

7. cikkely
A működtetési idő bejelentése

(1) Az eladási vagy működtetési időt az üzem működtetője köteles a városnak írásban
bejelenteni legkésőbb 7 nappan az üzemeltetés megkezdése előtt. Az írásban beadott bejelentésnek tartalmaznia kell:

- üzleti név, a vállalkozó pontos megjelölése,
- ISZ (iktatószám),
- a vállalkozó székhelye,
- az üzem neve és címe, ahol az eladás/működtetés ideje fel van tüntetve,
- az üzemeltetés tevékenységének megkezdési időpontja,
- az eladási idő vagy a működési idő, feltüntetve a szüneteket is,
- a vállalkozási tevékenység tárgya és az üzem termelési irányzata,
- a dolgozók száma.

Annak a kérvénynek, amely a vendéglők és éttermek eladási vagy a működési idejének meghosszabbítását kérvényezi többek között tartalmaznia kell:

- az eladási/működési idő meghosszabbításának konkrét javaslatát, a kérvényezett időszakot, a kérvényezés konkrét okát,
- hozzájárulást a működtetési időhöz, a kísérőzene vagy a zenei produkciókkal az éjszakai időszakban, melyet kiad az épület tulajdonosa vagy a lakások és az ingatlan nem lakási helységei tulajdonosainak több mint a fele, ahol a működtetés folyik, továbbá az ingatlan épület szomszédai, ahol a működtetés folyik és akiket a működtetés által keletkezett zaj és vibráció ártalmai közvetlenül érintenek, esetleg a lakások és nem lakási helységek4/ tulajdonosainak gyűlésén szerzett hóváhagyás,
- az illetékes városrész bizottságának jóváhagyását.

(2) Az épületen kívüli működtetésre (nyári teraszok) ugyanazok a kötelességek és előírások
vonatkoznak, mint az egyéb szolgáltatások működtetésére.

(3) A működtetési idő változását a működtető köteles írásban bejelenteni a városi havatalba
legkésőbb 7 nappal a tervezett változás bevezetése előtt.

(4) A város a helyi elenőrzés alapján kiadja az állásfoglalását a bejelentett eladási idő vagy
működtetési idő megváltoztatására. Ezt a határozatot mutatja fel a működtető a működtetési idő betartásának esetleges ellenőrzésekor.

8. cikkely
A működtetési idő megállapításának szabályai az éjszakai időben

(1) Rimaszombat város jóváhagyó határozatot ad ki 22,00 óra utáni eladási vagy működtetési
időre olyan feltételek mellett, ha az üzemeltetés nem fog negatívan hatni az életkörülményekre és nem fogja az éjszakai nyugalmat zavarni. A város a jóváhagyó határozatot három hónapos határidőre adja ki, az állásfoglalás napjától számítva, lehetőséggel az érvényesség későbbi meghosszabbításra új kérvény felülvizsgálata után.


(2) 15 nappal a próbaidő letelte előtt a működtető kérvényezi Rimaszombat városát az új
állásfoglalás kiadására a 22,00 óra utáni eladási/működtetési idő megengedésére.

(3) Ha a működtető által beadott javaslat az üzemeltetési időre vagy az eladási időre
ellentétben vannak a város vagy a város polgárainak érdekével, ha indokolt panaszok merülnek fel az éjszakai nyugalom zavarása miatt, ha a közrend megsértése áll fenn, ha az életkörülmények megrongálódnak stb., akkor a működési és az eladási időt Rimaszombat Város állapítja meg.

9. cikkely
A vállalkozó kötesességei

(1) A működtető köteles az üzemeltetést kívülről láthatóan megjelölni sajátos előírások által
előírt adatokkal5/. Ha az üzemeltetés több mint egy napra van megszakítva, akkor a vállalkozó köteles azon a helyen, ahol a működtetési idő van feltüntetve, kiírni az üzemelés bezárásának kezdetét és befejezését, mégpedig 24 órával az üzemelés ideiglenes bezárása előtt.

(2) A vállalkozó köteles biztosítani, hogy az üzemelés ne legyen túlzottan hangos és hogy ne
legyenek meghaladva a sajátos előírások által6/ előírt megengedett zajértékek a nappali és éjszakai időben.

(3) A vállalkozó köteles Rimaszombat Városának a bejelentett adatok bármiféle változását
jelenteni, melyek a Jelentés a működési idő alapján vannak megadva. Változást jelent a működtetés tartós bezárása, a működtetési idő ideiglenes változása stb. is.

10. cikkely
Ellenőrzés és szankciók

(1) Ezen rendelet betartásának ellenőrzését jogosultak végrehajtani:

- a Városi Rendőrség,
- Rimaszombat Városi Hivatala által megbízott alkalmazottak,
- Rimaszombat Város főellenőre.

(2) A működtetőnek, aki ezt az általános érvényű rendeletet megszegi, a város
polgármestere 6 638,78 €-ig terjedő büntetést szabhat ki7/.

11. cikkely
Befejező rendelkezések

(1) Ezzel az általános érvényű városi rendelettel nem érintett jogi viszonyokat az
illetékes érvényes jogi előírások határozzák meg.

(2) A határozatok és hozzáállások, melyek ennek az általános érvényű rendeletnek az
érvénybe lépése előtt lettek kiadva, továbbra is érvényben maradnak.

(3) Ennek az általános érvényű rendeletnek a kiadásával hatálytalanná vállik a 6/1992
számú Általános érvényű rendelet a vállalkozások feltételeiről Rimaszombatban és a hozzátartozó községekben.(4) Ezt az általános érvényű rendeletet a Rimaszombati Városi Képviselőtestület
2007. december 11-én hagyta jóvá a 146/2007-MsZ számú határozatával és érvenybe lépésének határideje 2008. január 1.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
1) 513/1991 Kereskedelmi Törvény, 27 §, 2. bekezdés – a későbbi előírások hangzásában
2) 455/1991 Ipari vállalkozás törvénye, 10 § - a későbbi előírások hangzásában
3) 355/2007 Közegészség védelme, támogatása és fejlesztése
4) 182/1993 Lakások tulajdona …, 14 § - a későbbi előírások hangzásában
5) 250/2007 Kereskedelmi Törvény a Fogyasztó védelme, 7 §, 3. bekezdés - a későbbi előírások hangzásában
6) 40/2002 sz. Kormányrendelet, az Egészség védelméről …
7) 369/1990 az SZNT törvénye – a községi szervezetekről, 13 §, 9. bekezdés - a későbbi előírások hangzásában


 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal