Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

és annak 1/2007 számú változásai és kiegészítései, melyek meghatározzák Rimaszombat Város területi tervjavaslatának kötelező részeit

Účinnos: 14.5.2008

Rimaszomabt város 89/2008 számú
általános érvényű rendelete és annak 1/2007 számú
változásai és kiegészítései, melyek meghatározzák
Rimaszombat Város területi tervjavaslatának kötelező részeit


Rimaszombat Város Képviselőtestülete a Tgy. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-a 1. bekezdésének és a 11. §-a 4. bekezdésének g/ betűje alapján a későbbi kiegészítések és változások hangzásában és a Tgy. 50/1976 számú, a területi tervezésről és az építkezési rendről (Építkezési Törvény) szóló törvény 27. §-ának 3. bekezdése értelmében, a későbbi kiegészítések és változások hangzásában kiadja ezt az általános érvényű rendeletet:


1. cikkely

1. A rendelet meghatározza Rimaszombat Város Területi tervjavaslatának kötelező részeit – változások és kiegészítések. A javaslat térbeli meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza (Rimaszombat Város Területi tervének grafikai része – változások és kiegészítések).
2. A terület térbeli felosztásának alapelvei és a terület működési kihasználásának határai a terület kötelező működési és területi regulatíváiban vannak meghatározva és Rimaszombat Város Területi tervének kötelező részét alkotják, a változások és kiegészítések részben és a 2. számú mellékletben vannak felsorolva.

2. cikkely

Rimaszombat Város jóváhagyott Területi tervének – változásai és kiegészítései –
dokumentációja a rimaszombati Városi Hivatalban van elhelyezve és itt lehet azt megtekinteni.

3. cikkely

Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület
2003.április 29.-én az 53/2008 számú határozatával hagyta jóvá.
Ez az általános érvényű rendelet -én lép érvénybe
Hatályba lépésének időpontja 2008. május 14-e.MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere2. számú melléklet: Részlet a TTD grafikai részéből – a 3. és 8. számú rajzok M 1:10 000
3. számú melléklet: Rimaszombat város területi tervének kötelező része – az 1/2007 számú rendelet változásai és kiegészítései
Az 1/2007 számú rendelet változásai és kiegészítései
Rimaszombat Város területi tervjavaslata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. KÖTELEZŐ RÉSZ
a) alapelvek és regulatívák a terület térbeli meghatározásának és működési
kihasználásának – működési és térbeli homogén egységek

• A terület térbeli meghatározásának regulatívái

A város területe részekre van felosztva – körzetekre. A kiegészítések és változások a
3. köztet érintik – Tamásfala, a 4. körzetet – az észeki részen az 1/50-es úton túl és a 6. körzetet – Déli ipari körzet.
- A 3. körzet a város területe a P. Hostinský utca, Körút, Cseh utca és a Rima medrével körülhatárolva. A jelenlegi utcák elrendezése nem változik, a körzet központjában az új őpületek magassága nem haladja meg a 4 földfelszíni magasságot, beleértve a lakásra szolgáló alagsorokat is.
- A 4. Körzet az északi részen lévő terület az 1/50-es úton túl, ahol az új építmények magassága nem fogja meghaladni a három földfelszíni magasságot.
- A 6. Körzet termelési jellegű építmények területe, ahol az új objektumok magassaága nem fogja meghaladni a 15 m-t a terület felett.
A város területén található többi körzet ek változatlanok maradnak.

• A terület működési kihasználásának regulatívái
A terület meghatározott működési kihasználásának meg fog felelni azok használatának móda és főleg az elhelyezett és megengedett építkezések célja, beleértve azok és azok használatának változásait. Olyan épületeket, melyek nem felelnek meg a terület működési használatának, nem szabad a területen elhelyezni vagy megengedni.
A 3. körzet területe – ez a sajátos terület a nem káros termelésre szolgál, kereskedelmi és logistikai központokra, átmeneti elszállásolásra, a katonaság céljaira, kiállítási csarnokokra, sajátos rendeltetésű iskolák és sajátos sportlétesítmények elhelyezésére.
A 4. körzet területe – a terület kisebb termelés, szolgáltatások és raktárak létesítményeinek és berendezéseinek elhelyezésére szolgál.
A 6. körzet területe - a terület kisebb termelés, szolgáltatások és raktárak létesítményeinek és berendezéseinek elhelyezésére szolgál.
Az archeológiai leletek feltételezett előfordulása megköveteli, hogy a terület tulajdonosa bármilyen földi munkák elvégzésénél még a tervkészítés, ill. földtani intézkedés idején, kikérje az illetékes Kerületi Emlékvédelmi Hivatal hozzáállását.

b) a megengedő, korlátozó és kizáró feltételek meghatározása az egyes területek
kihasználására és a kihasználás mértékére, az egyes területek kihasználás
regulációjának meghatározása az általánosan érthető legendán

• Célirányos felszerelés – CF
Ez a sajátos terület a nem káros termelésre szolgál, kereskedelmi és logistikai központokra, átmeneti elszállásolásra, a katonaság céljaira, kiállítási csarnokokra, sajátos rendeltetésű iskolák és sajátos sportlétesítmények elhelyezésére.

Megengedettek:
- Nem káros termelés létesítményeire,
- kereskedelmi üzletláncok és logistikai központok objektumaira
- hotelok, panziók, autókempingek objektumai, a hozzájuk tartozó étkezési létesítményekkel,
- kiállítási létesítmények,
- specializált iskolák létesítményei,
- sajátos sportlétesítmények berendezései,
- tranzit gépkocsiszállítás és vámintézetek létesítményei,
- a hadserek szükségleteit kielégítő létesítmények,
- üzemanyagtöltő állomások,

Korlátozottak:
- lakási objektumok,
- szükséglakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai,

Tilosak:
- zajártalmas termelési létesítmények, melyek nappal 60 dBA éjjel pedig 40 dBA hatáson felüliek.

• Kistermelés – KT
A terület kisebb termelés, szolgáltatások és raktárak létesítményeinek és berendezéseinek elhelyezésére szolgál.

Megengedettek:
- nem zavaró jellegű termelés, raktárak, raktározási felületek, nyilvános üzemek és szolgáltatások létesítményei,
- kereskedelmi és irodahelyiségek objektumai és közigazgatási objektumok,
- üzemanyagtöltő állomások.
- állomáshelyek és garázsok, amelyek az elhelyezett létesítmények kielégítésére szolgálnak,
- a szükséges technikai felszerelés objektumai.

Korlátozottak:
- ideigleneslakások objektumai,
- egészségügyi és sportlétesítmények objektumai.

Tilosak olyan berendezések, amelyek:
- túl hangosak, több mint 60 dBA napközben és 40 dBA éjszaka,
- lakási objektumok.

c) A polgári felszerelés területének alapelvei és regulatívái
Változatlanok

d) Alapszabályok és regulatívák a terület nyilvános közlekedése és technikai
felszerelése létesítményeinek elhelyezésére

• közúti hálózat
- a területeket rákapcsolni a gyűjtő- és helyi rendelkezésű közutakra,
- az új belső rendelkezésű közutak – HK, a C3-as működési osztályúak lesznek a motorgépkocsi közlekedésre és a D-1-es működési osztályúak nyugalmi útvonalak lesznek a gyalogjárók részére
- a motorgépkocsik parkolása és garászolása csak saját területen lehet
- a motorgépkocsik leállítása a kijelölt területeken a közterületek kivételével.

• kanalizációs hálózat
- a termelési folyamat által keletkezett szennyvíz önálló létesítményekkel történő ártalmatlanítása a termelés fajtája szerint, mialatt a kitisztított víz a Rima medrébe folyik,
- a szociális létesítmények által termelt szennyvíz öblítéses kanalizációval, mialatt a levezetett öblítővíz a városi szennyvíztisztítóba ömlik.

• vízvezeték hálózat
- az ivóvíz ellátás a közös vízvezetékből lesz biztosítva a városi vízhálózat kiszélesítésével

• gázvezeték hálózat
- a terület a már létező középnyomású gázvezeték hálózatra lesz rákapcsolva.

• villanyhálózat
- a terület a már meglővő villamos hálózatra lesz rákapcsolva – 22 kV villanyvezeték,
- a trafóállomások a termelési objektumokban és létesítményekben lesznek beszerelve,

• telekomunikációs rendszer
- az ipari termelés területe rá lesz kapcsolva az optimális, digitáslis csatlakozó technológiával, önálló útvonalakkal
Az egyes hálózatok és kapcsolók elhelyezésénél be kell atrtani az SZTN által előírt
védőövezeteket.

e) A kultúrtörténeti emlékek megőrzésére, a természeti források védelmére és
felhasználására, a természet és tájalakítás védelmére, az ökológiai stabilitás
megteremtésére és megtartására – beleértve a zöldövezeti területeket – vonatkozó
alapszabályok és regulatívák

• a kultúrtörténeti értékek megőrzése érdekében a T.t. 49/2002 számú, a műemlékekről szóló törvénye alapján kell eljárni, a törvény későbbi előírásainak hangzásában,
• az adott területen természeti források találhatók, amelyeket szükséges megőrizni,
• a természet és táj védelmére érvényes a védelem első foka,
• rermelési létesítmények keretén belül kialakítani és betartani a zöldövezeteket. A terület minimálisan 20 %-át a zöldövezet területének kialakítani.

f) Az életkörülményekről való gondoskodás alapszabályai és regulatívái

• A termelési épületek és raktárak befolyása az életkörülményekre

- a kistermelési építmények negatív hatása Rimaszombat város életkörülményeire, főleg a káros légkörszennyezés, zaj, meleg, rázódások, vibrációk, por, bűz, vizek és közúti szennyezések és az épületek beárnyékolása, mindezek nem léphetik túl az illetékes előírásokat
- az építmények üzemeltetői és tulajdonosai és a bennük elhelyezett gépek és berendezések, amelyek a zaj és a vibráció okozói, kötelesek technikai, szervezési és egyéb rendelkezésekkel biztosítani, hogy a zaj ne haladja meg a higiéniai előírásokkal megállapított higiéniai limitet a külső területekre, a lakási épületekre és a polgári felszerelések építményeit és hogy a vibráció nagymértékű átvitelát megakadályozzák a fizikai személyekre
- a külső zaj, por és bűz elleni védelem biztosításánál elsősorban urbanisztikai rendeleteket kell alkalmazni.

• hulladékok

- a termelési és raktárépületek, melyek üzemeltetésénél hulladék keletkezik, meg kell oldani a hulladék kezelését (a hulladék begyűjtése, szállítása, felértékelése és a hulladék megsemmisítése, beleértve a gondosságot a megsemmisítés helyéről is) sajátos előírásokat kell betartani: Hulladékgazdasági program. A hulladék kezelésének helyiségeit és létesítményeit az egészség és az életkörülmények követelményeivel összhangban kell elhelyezni,
- a hulladékok, amelyek a kistermelés területén közvetlenül a termelési tevékenység végrehajtásánál keletkeznek, egyes szubjektumok tevékenységük keretén belül technológiai feltételek mellett fogják felértékelni, esetleg az így fel nem használt hulladékot felajánlják más feldolgozónak értékelésre. Ha nem lehetséges vagy nem lesz célszerű a hulladék felértékelése, biztosítják annak megsemmisítését saját hatáskörük keretén belül vagy azokat átadják a hulladék kezelésével jogosult személynek a hulladékről szóló törvény értelmében. A községi hulladék kezelését a város általános érvényű rendelete írja elő.

• vízvédelem

- A változásokra és kiegészítésekre meghatározott területeken nem találhatók földfelszíni vagy földalatti vizek amelyek sokoldalú védelmet kívánnának az SZNT 364/2004 számú, avizekről szóló törvény alapján.

• a légkör védelme

- A változásokra és kiegészítésekre meghatározott területeken csak olyan formájú és tulajdonságú termelési létesítményt, termelési szolgáltatást vagy raktárat lehet elhelyezni, amelyek nem fognak meghatározott mennyiség feletti szennyező anyagokat a légkörbe bocsátani és ezzel annak szennyezését okozni. A termelési létesítmények elhelyezése és üzemeltetése feltételezve lesz az SZNT törvénye, a T.t. 478/2002 számú, a légkör védelméről szóló törvénnyel, a későbi előírások hangzásában,

- Az építmények belső légkörének és a kisugárzások elbírálásánál a T.t. 549/2007 számú törvénye alapján kell eljárni, amely részletesen meghatározza a megengedett zaj, infrazaj és vibráció értékeit a környezetben, ez a hirdetmény hajtja végre a T.T.355/2007 számú törvényének határozatait a közegészség védelméről, ápolásáról és fejlesztéséről, és egyes változások és kiegészítésekről.• Talajvédelem

- A változásokra és kiegészítésekre meghatározott területek a beépített területek határán van, ez 1990.1.1-jén lett kijelölve Rimaszombat város és tamásfala városrészre. A mezőgazdasági földeken nincsenek kiépítve hidromeliorizációs berendezések.

g) A község beépített területének meghatározása
Változatlanok

h) A védőövezetek és a védett területek meghatározása sajátos előírások alapján
Változatlanok

i) Közjóléti épületek területei, a felosztás vagy egyesítés területei, lebontási
területek és táj védett részei

Közjóléti épületek területei a következők:

- helyi kiszolgáló közutak, C3-as működési osztályúak,
- kiszolgáló nyugalmi közutak, D1-es működési osztályúak,
- a szétágazó vízvezeték hálózat,
- a szennyvízelvezető kanalizációs hálózat,
- a gázcsatlakozások és gázvezetékhálózat,
- a villanyenergia kábeles csatlakozása és az elektromos hálózat
- a trafóállomások
- az optikai transporthálózat csatlakozása
Lebontási területek és tájvédelmi területek az adott térségben nem találhatók.

j) Határozat, hogy a község melyik részére szükséges biztosítani és jóváhagyni a
zóna területi tervét

- a kistermelés területén (Iskola utca) szükséges biztosítani és jóváhagyni a zóna területi tervét.

k) Közjóléti épületek jegyzéke

1. helyi kiszolgáló közutak, C3-as működési osztályúak,
2. kiszolgáló nyugalmi közutak, D1-es működési osztályúak,
3. a szétágazó vízvezeték hálózat,
4. a szennyvízelvezető kanalizációs hálózat,
5 a gázcsatlakozások és gázvezetékhálózat,
6. a villanyenergia kábeles csatlakozása és az elektromos hálózat,
7. az optikai transporthálózat csatlakozása.

l) A kötelező részek vázlata és a közjóléti épületek

A megoldások kötelező részei és a közjóléti épületek terve a tervdokumentáció grafikai részében van ábrázolva, a következő képpen:
- a közúti közlekedésű területek működési kihasználása – 3. számú rajz.


Verzia pre tlač vzn89.pdf vzn89.pdf (715.6 kB)

ma 2019.04.24 van

ma Juraj névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal