Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén

Účinnos: 23.3.2009

Rimaszombat Város 97/2009 számú
általános érvényű rendelete
a gépkocsik állásáról és parkolásáról
Rimaszombat város területén


A rimaszombati Városi Képviselőtestület az SZNT törvénye, a Tt. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvényének 6. §-ának és a Tt. 135/1961 számú, a közutakról szóló törvény (Közúti Törvény) 3. §-ának 2. bekezdése értelmében, a későbbi változások és kiegészítések hangzásában,

kiadja ezt az általános érvényű rendeletet

a gépkocsik állásáról és parkolásáról Rimaszombat város területén.

 

1. cikkely
A rendelet célja

Rimaszombat város a városi közlekedési viszonyok megoldása érdekében ezzel az
általános érvényű rendelettel határozza meg minden gépkocsi és utánfutó valamint motorkerékpár állásának és parkolásának feltételeit a városi közútakon - a közlekedési sávokban és a parkolóhelyeken – Rimaszombat város területén, össszhangban a közúti közlekedésről szóló törvénnyel ( a továbbiakban csak „közúti közlekedés”) és annak végrehajtó határozatával, a T.t. 9/2009 számú Rendelettel, együttműködve az illetékes közlekedési felügyelőséggel.


2. cikkely
Alapvető rendelkezések

1) Rimaszombat város (a tobábbiakban csak a „város”), képviselve a város
polgármesterével, mint a helyi állami igazgatás szerv, egyben a helyi közutak illetékes igazgatási szerve is.

2) A helyi közutak a következők: az általánosan hozzáferhető és használatos utcák, a
város tulajdonában lévő parkolóhelyek és nyilvános területek, amelyek a helyi közlekedést szolgálják és a helyi közutak hálózatába vannak besorolva. A parkolóhelyek a helyi közutak részét alkotják.

3) A közlekedési felügyelőség az illetékes államigazgatás szerve az útiközlekedés
részére.

4) A város a helyi közutakon – az illetékes közlekedési felügyelőség
jóváhagyásával – meghatározza közlekedési jelzések, a közlekedési rendszerek használatát, engedélyezi a kijejölt parkolóhelyeket és meghatározza a szállítási vállalatok állomáshelyét a város területén kívül.


3. cikkely
Parkolás a város területén


(1) A gépkocsik állására és parkolására a város területén a parkolóhelyek,
parkolósávok és a közutak mentén húzódó sávok szolgálnak, beleértve a célirányú közutakat is, melyek nincsenek megjelölve B 33 és B 34 közlekedési jelzésekkel (tilos megállni és tilos állni), ha a leállított gépkocsik nem okoznak akadályt a közúti közlekedésben a közúti közlekedésre érvényes előírások alapján.

(2) A vároa területén a következő parkolóhelyek vannak:
- nyilvános, rendszeres működtetésű (pl. parkolási szolgáltatással),
- nyilvános, rendszeres működtetés nélküli,
- egyéb, melyek nem képezik a város tulajdonát.

(3) A járdákon és a közterületeken, amelyek erre a célra nincsenek kijelölve vagy
illetékes közlekedési jelzéssel ellátva, tilos mindennemű gépkocsival állni.

(4) 21.00 órától 6.00 óráig terjedő időszakban tilos a közutakon és egyéb nyilvános
területeken tehergépkocsival, közlekedési szerelvényekkel, autóbuszokkal és közlekedési gépekkel állni és parkolni. Ezen gépjárművek vezetői kötelesek az állást és parkolást saját objektumaikban vagy területeiken biztosítani vagy a Rimaszombat város által kijelölt területeken. Ennek a cikkelynek a rendelkezése nem vonatkozik olyan járművekre, amelyek javítási, karbantartási és községi szolgáltatásokat végeznek, a mentőszolgálat és tűzoltóság gépkocsijaikra arra az időszakra, amely feltétlenül szükséges feladatuk végrehajtására.


4. cikkely
Fenntartott parkolóhelyek (Reservé)

(1) Parkolóhelyeket a nyilvános parkolókon kizárólag a város határozza meg.

(2) A város kijelöli a parkolási helyeket a közutakon és más jelzéssel ellátott
nyilvános területeken, együttműködve az illetékes közlekedési felügyelőséggel a súlyos testi sérült polgárok gépkocsijai részére, akik sajátos 01-es jelzést használnak (a T.t. 8/2009 számú törvényének 44. §-a, 2. bekezdése alapján), miközben a fenntartott rész a parkoló összes parkolási helyének csak a 2 %-át teheti ki.

(3) A parkolási helyeket a közutakon és az egyéb nyilvános területeken a város jelöli
ki és az illetékes közlekedési felügyelőséggel együttműködve megállapítja azok feltételeit az indokolt írásbeli kérvények alapján a következő személyeknek:
a. vállalkozásra jogosult fizikai személyek szükségleteire, jogi személyeknek és intézményeknek működési helyük közelében (maximálisan csak 3 parkolási helyet),
b. egészségileg súlyos betegeknek vagy mozgássérült személyeknek, akik individuális közlekedésre szorulnak vagy akik gyakorlati ill. teljes vakságban szenvednek azok lakóhelyei közelében, éspedig 1 parkolási helyet.

(4) Vállalkozásra jogosult fizikai személyek szükségleteire, jogi személyeknek és
intézményeknek napközben korlátozott időre ki lehet jelölni, de legtovább 06.00 óra és 22.00 óra időszakban. Individuális esetekben egész 24 órai időszakra, vállalkozási helyük közelében. Individuális esetekben ezeket a parkolási helyeket ki lehet jelölni tömeges lakótömbök előtt is.

(5) A kijelölt parkolóhelyek kiadásának feltétele egészségileg súlyos betegeknek vagy
mozgássérült személyeknek, akik individuális közlekedésre vannak szorulva, vagy akik gyakorlati ill. teljes vakságban szenvednek, parkolási igazolvány felmutatása.

(6) A kérvényt a kijelölt parkolóhelyre a kérvényező köteles személyesen leadni, vagy
a kérvényező által felhatalmazott személy által a Városi Hivatal közlekedési és közúti osztályán.

(7) A kérvények alapján a város határozatot ad ki, amellyel a kérvényezőnek
engedélyezi a fenntartott parkolóhely használatát meghatározott időre. A 3. bekezdés a) pontjában feltüntetett kérelmezők esetében a használati idő 1 év és a 3. bekezdés b) pontjában feltüntetett kérvényezők esetében 3 év. Ennek az időszaknak a letelte előtt a kérvényező köteles a várostól meghosszabbítást kérni, ellenkező esetben a fenntartott parkolóhely megszűnik.

(8) A fenntartott parkolóhely használatáért az adó sajátos jogi előírások alapján van
meghatározva. Az adó összege fel van tüntetve a helyi adókról és helyi illetékekről szóló általános érvényű városi rendeletben.

(9) A kérvényező – a testi sérült polgár, aki 01-es jelzésű sajátos jelzést használ, nem
fizet adót a fenntartott parkolóhely után.

(10) Fenntartott parkolóhelyet jelölő közlekedési jelzések a közutakon kizárólag a
Városi Technikai Szolgálat által vannak elhelyezve a kérvényező költségére – kivételt képeznek a súlyos testi sérült polgárok (kérvényezők).

(11) Közlekedési jelzést csak április 1-jétől október 31-ig lehet elhelyezni az illető kalendáriumi évben.

(12) Ha az illetékes közlekedési jelzésen (kiegészítő táblán) nincs feltüntetve a
gépkocsi rendszáma, csak a vállalat vagy szervezet neve van feltüntetve (pl. 2x az ABC részére - 2x pre ABC), akkor a város igazoló kártyát adhat ki azokra a gépkocsikra, amelyek a parkolóhelyet használják.

(13) A fenntartott helyeken való parkolásért és a közlekedési jelzésének állapotáért az
a felelős, aki használja a fenntartott parkolóhelyet.

(14) Bármilyen változás esetén, mely a fenntartott parkolóhelyet érinti, a kérvényező
köteles azt haladéktalanul jelenteni a Városi Hivatal illetékes osztályán.

(15) A már meglévő közlekedési tábla változtatásáért az anyagi terheket a fenntartott
parkolóhely kérvényezője viseli.

(16) A város indokolt esetben (főleg a közlekedési jelzés elkopása esetén) bejelentés
nélkül is eltávolíthatja a közlekedési jelzést, amellyel a parkolóhely fenn van tartva.

(17) Rimaszombat Város jogosult kérvényt visszautasítani fenntartott parkolóhelyre:

a) a közlekedési helyzet ezt nem teszi lehetővé,
b) a lakótömb előtt kevesebb, mint 10 parkolóhely található,
c) a fenntartott parkolóhely kijelölése a közúti forgalom folyamatosságát gátolná,
d) erről határozatot hoz az illetékes közlekedési szerv,
e) ha a parkolóhelyek kijelölése ellen a városrész bizottságának jelentős kifogásai
vannak.

5. cikkely
A helyi közutak gondnokának kötelességei

(1) A helyi közutak gondnokságát a Városi Technikai Szolgáltatások (a továbbiakban
csak „gondnok”) hajtja végre.

(2) A gondnok a város területén biztosítja főleg a helyi közutak gondnokságát és
karbantartását, azok technikai állapotát, a parkolók működését, a parkolási kártyák beszerzését és eladását, a tartós függőleges és vízszintes közlekedési jelzések és közlekedési berendezések kötelező ellenőrzését és felújítását.

6. cikkely
Ellenőrzés és büntetések

(1) Ennek az általános érvényű rendeletnek a betartását a Városi Rendőrség vagy a
Városi Hivatal megbízott személy és a városi főellenőr jogosult végrehajtani.

(2) Ezen rendelet határozatainak megsértéséért a fizikai személyek a 372/1990 számú,
a kihágásokról szóló törvény érvényes hangzása értelmében, a fizikai személyek helyi illetve kihágási eljárás keretén belül lehetnek megbüntetve.

(3) Büntetést helyi büntetőkártya keretén belül a Városi Rendőrség alkalmazottai és a
Városi Hivatal által megbízott személyek adhatnak.

(4) Ezen rendelet határozatainak megsértéséért a város polgármestere jogi
személyeknek a T.t. 369/1990 számú, a községi szervezetekről szóló törvény 13. §-a értelmében adhat büntetést.

7. cikkely
Átmeneti és befejező rendelkezések


(1) Azokban az esetekben, amelyeket nem tárgyal ez az általános érvényű rendelet, az
érvényes földi közlekedésről szóló törvény, az Úti Törvény stb. értelmében kell eljárni.

(2) Ennek az általános érvényű rendeletnek érvénybe lépese időpontjától megszűnik
az 85/2007 számú, a Rimaszombat város területén a motorgépkocsik állását és parkolását tárgyaló általános érvényű rendelet hatásköre.

(3) A 85/2007 számú általános érvényű városi rendelet alapján kiadott határozatok a
kijelölt parkolóhelyekről érvényben maradnak addig az időpont lejártáig, amíg a határozat ki volt adva.

(4) Ezt az általános érvényű rendeletet a rimaszombati Városi Képviselőtestület 2009.
március 3-án hagyta jóvá a 15/2009-MsZ számú határozatával.

(5) Érvenybe lépésének határideje kifüggesztésétől számított 15 nappal kezdődik.


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere
 

 

 

 

 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal