Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

Rimaszombat város területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek és alkalmazottai bérének dotációjáról

Účinnos: 1.1.2010

103/2009 számú – Rimaszombat város területén létesített iskolák és oktatási intézmények fenntartási költségeinek és alkalmazottai bérének dotációjáról szóló általános érvényű rendelet

Rimaszombat városa a 369/1990 számú közigazgatási törvény és annak módosításai 6. § 1. cikkelye és az 569/2003 számú, az oktatásügyi és az iskolai önkormányzatok államigazgatásáról szóló törvény és egyes törvények változásai és módosításai értelmében, az 523/2004 számú, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvény és módosításai 19. § értelmében és az 583/2004 számú, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény és módosításai 7 § értelmében
kiadja
ezt az általános érvényű rendeletet.

1. cikkely
Bevezető rendelkezések

Ezen általános érvényű rendelet célja a bérekre és az üzemeltetésre használható dotációk felhasználása módjának meghatározása, amelyet az alábbi oktatási intézményeket látogató tanulók és gyermekek száma alapján folyósítják:
a) a város területén Rimaszombat városa (továbbá város) által létrehozott óvodák, alapiskolák részeként működő óvodák, gyermekek számára fenntartott iskolai klubok, művészeti alapiskolák, szabadidőközpontok, alapiskolás és óvodás gyermekek iskolai étkeztetését biztosító étkezdék (továbbiakban csak iskolák és oktatási intézmények),
b) a város területén államilag elismert egyház vagy vallási csoportosulás által alapított iskolai étkeztetést biztosító intézmények (továbbiakban csak iskolai intézmények),
és amelyek a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által besorolásra kerültek a Szlovák Köztársaság iskola és oktatásügyi hálózatába.

2. cikkely
Fogalmak meghatározása

(1) A bérek dotációja, olyan anyagi juttatás, amely az első cikkelyben meghatározott iskolák és oktatási intézmények rendes kiadásainak fedezésére szolgál és tartalmazza az 553/2003 számú közérdekű munkát végző alkalmazottak bérezéséről szóló törvényben és annak módosításaiban meghatározott pedagógiai és nem pedagógiai munkát végző iskolai és oktatási intézményi alkalmazottak bérét és az egyes a pedagógiai és nem pedagógiai munkát végző alkalmazottak után a munkáltató által fizetendő biztosításokat.
(2) Az üzemeltetésre szánt dotáció, olyan anyagi juttatás, amely az első cikkelyben meghatározott iskolák és oktatási intézmények rendes üzemeltetése során felmerülő a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma által kibocsátott besorolás 630-as kategóriájába (áruk és szolgáltatások) besorolt kiadások fedezésére szolgál. Ezen kiadások pontos meghatározása a gazdasági besorolás 631-es és 637-es elemei alatt található.

(3) A potenciális étkező alatt óvodás gyermek vagy alapiskolás tanuló értendő.
(4) Teljesítménymutató alatt az iskolát illetve oktatási intézményt látogató gyermekek száma értendő.
(5) Ezen rendelkezés alapján a dotáció igénybe vevője alatt a következők értendők:
a.) az első cikkelyben felsorolt iskolák és oktatási intézmények, amelyek jogi hovatartozásuk alapján a város fennhatósága alá tartoznak,
b.) az első cikkely b.) pontjában felsorolt, állam által elismert egyház és vallási szervezet vagy olyan más jogi illetve természetes személy, amely oktatási intézmény létrehozójának számít (továbbá magán alapító), amelynek székhelye a város területén található, abban az esetben, ha dotációt igényel.

3. cikkely
A dotáció nagysága és célja

(1) A város által alapított és a város hatáskörébe tartozó magánintézmények által alapított oktatási intézmények és iskolák adott évre szóló dotációja mértékének kiszámítása ezen általános érvényű rendelt 1. számú melléklete alapján történik.
(2) Rimaszombat város költségvetésében foglalt összeg a következőképpen oszlik meg a jövő év során:
a.) a város által alapított iskolákban és oktatási intézményekben az adott intézménybe felvételt nyert és az iskolaügyi minisztérium által kibocsátott 40-01 számú iskolai jegyzékben a folyó év szeptember 15.-ig vezetett tanulók száma alapján,
b.) magán iskolák és oktatási intézmények esetében a 15 évnél fiatalabb és az iskolaügyi minisztérium által kibocsátott 40-01 számú iskolai jegyzékben a folyó év szeptember 15.-ig vezetett tanulók és gyerekek száma alapján.
(3) Az iskolai étkezdék számára szánt összeg a potenciális étkezők száma alapján oszlik meg.
(4) A dotációkra szánt összeg mértéke a város számára átutalt személyi jövedelemadóból befolyt összeg mértékétől függ.
(5) A város és a magánszemélyek által alapított iskolák és oktatási intézmények dotációjának mértéke változhat az adott költségvetési év szeptember 15.-ig jelentett teljesítménymutató változása függvényében.
(6) Magánintézmények által alapított iskolák és oktatási intézmények esetében ezen általános érvényű rendelet alapján kiszámított dotáció mértéke minimális. Az egyes iskolák és oktatási intézményeknek való odaítélése során, az egyes intézmények szükségletei egyéni elbírálásban részesülnek, amely során figyelembe veszik a dotáció mértékét meghatározó tényezőket a város elfogadott költségvetésének keretein belül.
(7) Magán oktatási intézmények és iskolák esetében maximum a dotáció 10 %-a fordítható bérletre, karbantartásra és javításokra.
(8) A város által alapított iskolák és oktatási intézmények esetében ezen általános érvényű rendelet alapján kiszámított dotáció mértéke minimális. Az egyes iskolák és oktatási intézményeknek való odaítélése során, az egyes intézmények szükségletei egyéni elbírálásban részesülnek, amely során figyelembe lesznek véve a dotáció mértékét meghatározó tényezők a város elfogadott költségvetésének keretein belül.
(9) A vagyon karbantartására, javításokra, károk eltávolítására és tőkekiadásokra szánt célzott dotációk nem képezik részét a dotációk kiszámításának alapjául szolgáló normatív intézkedésnek. Ezen dotációk a város által alapított iskolák és oktatási intézmények szükségletei és a város költségvetésének lehetőségei alapján kerülnek odaítélésre.
(10) A második cikkelyben meghatározott dotáció igénybe vevője köteles a dotációt az adott célra felhasználni biztosítva felhasználásának gazdaságosságát és hatékonyságát.
(11) A megítélt dotációk 1/12 része havonta kerül átutalásra.
(12)
4. cikkely
Számvetés és a dotáció felhasználásának ellenőrzése

(1) A város által alapított iskolák és oktatási intézmények esetében a dotációk elszámolása a havi pénzügyi kimutatásban történik.
(2) A magánintézmények kötelesek negyedévente, legkésőbb az elmúlt negyedévet követő folyó hónap 15-kéig a városnak bemutatni a dotáció elszámolását. Az elszámolás módját és formáját a dotáció nyújtója határozza meg.
(3) A város a pénzügyi ellenőrzést az ezen általános érvényű rendelet alapján megítélt anyagi javak esetében a város főellenőre és a megbízott alkalmazottak révén végzi.
(4) A dotáció címzettje köteles az ellenőrző szervnek bemutatni az összeg felhasználását bizonyító dokumentumokat.
(5) A dotáció odaítélése feltételeinek megszegése esetén a címzett köteles a jogosulatlanul felvett összeget maradéktalanul visszatéríteni.
(6) Abban az esetben, ha a dotáció december 31.-ig nem kerül felhasználásra, a címzett köteles a fel nem használt összeget átutalni a város számlájára az adott év december 31.-ig. A dotáció évente elszámolás-köteles a város költségvetésével szemben.

5. cikkely
Záró rendelkezések

(1) Ezen általános érvényű rendeletet a városi képviselő-testület 2009. december 15-én fogadta el a városi képviselő-testület 153/2009 számú határozatában.
(2) Jogerőre 2010. január 1.-én emelkedik.

 


MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

,

 

1 számú melléklet

2010 évre szóló normatív rendelkezés, amely a bérekre és üzemeltetésre szánt dotáció kiszámítására szolgál a rimaszombati székhelyű művészeti alapiskolát, óvodát, oktatási intézményt látogató gyermek és tanulók száma alapján.


Az iskola, oktatási intézmény kategóriája 1 teljesítménymutatóra jutó normatív Rimaszombat város által alapított iskolákban és oktatási intézményekben euróban. 1 teljesítménymutatóra jutó normatív az egyházi iskolákban és oktatási intézményekben euróban.

Óvodás gyermek
1 497, 00 X
Művészeti alapiskolai tanuló egyéni tanítási rendben 678, 00 X
Művészeti alapiskolai tanuló csoportos tanítási rendben 416, 00 X

Iskolai gyermekklub tanulója
352, 00 X

Szabadidőközpont tanulója
177, 00 X
Iskolai étkezde potenciális étkezője – alapiskolás tanuló 73, 00 65,00
Iskolai étkezde potenciális étkezője – óvodás 253, 00 X


 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal