Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÁÉR

amellyel kihirdetésre kerül Rimaszombat város területrendezési tervének – 1/2009 számú változásai és kiegészítései

Účinnos: 13.5.2010

Rimaszombat város 106/2010 számú általános érvényű rendelete, amellyel kihirdetésre kerül Rimaszombat város területrendezési tervének – 1/2009 számú változásai és kiegészítései

Rimaszombat város képviselő-testülete a 369/1990 számú közigazgatási törvény 6.§ 1. bekezdése, 11.§ 4. bekezdésének g.) betűje és az 50/1976 számú területrendezésről és építési rendről szóló törvény és azok módosításai alapján kiadja ezen általános érvényű rendeletét.
1. cikkely
1. Kihirdetésre kerül Rimaszombat város területrendezési tervének kötelező érvényű része – 1/2009 számú változások és kiegészítések. A javaslat térbeli behatárolása a 2. számú mellékletben található (Rimaszombat város területrendezési terve – 1/2009 számú változások és kiegészítések grafikai része).
2. A térbeli elrendezés alapelvei és a kötelező érvényű funkciós és térbeli elrendezés szabályozásában meghatározott funkcionális felhasználása korlátai kötelező érvényű részét alkotják Rimaszombat város területrendezési terve – 1/2009 számú változásainak és kiegészítéseinek.
2. cikkely
Rimaszombat város területrendezési terve – 1/2009 számú változásai és kiegészítései elfogadott javaslatának dokumentációja a rimaszombati Városházán van elhelyezve, ahol igény szerint megtekinthető.
3. cikkely
Rimaszombat város általános érvényű rendelete a rimaszombati városi Képviselő-testület 2010. április 27.-én kelt 45/2010 számú határozatával került elfogadásra. Az általános érvényű rendelet a hivatali táblára 2010. április 12.-én lett kifüggesztve és jogerőre 2010. május 13.-án emelkedik.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
a város polgármestere

1. számú melléklet: Rimaszombat város területrendezési tervének – 1/2009 számú változásai és kiegészítései
2. számú melléklet: A területrendezési tervdokumentáció grafikai részének metszete – 1. számú rajzlap; 1:50 000 méretarányban, és a 3.1; 3.2; 3.3; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 8.1; 8.2; 8.3 számú rajzlapok 1:10 000 méretarányban

Rimaszombat város 106/2010 számú általános érvényű rendeletének 1. számú melléklete

Kötelező érvényű rész

a) A térbeli elrendezés elvei és szabályozásai és a terület funkcionális felhasználása funkcionális és térbeli homogén egységekként
• a terület térbeli elrendezése
Rimaszombat város Területrendezési terve 1/2009 számú javaslataiban és kiegészítéseiben javasolt megoldások az alábbi Rimaszombat város területrendezési tervében szereplő kerületeket érintik:
- 9a – Alsópokorágy és további urbanizálatlan terület,
- 6a - Szőlős és további urbanizálatlan terület,
- 3a – Dúsa úti lakótelep és további urbanizálatlan terület.
A projektben szereplő területek térbeli szabályozása során az egyes telkek felhasználásának során határértékek lettek megállapítva azok hasznosítása intenzitásának függvényében.
• a telek hasznosításának intenzitása – a területi műszaki infrastruktúrára szánt teljes tér 90%-a.
• a terület funkcionális kihasználása
A projektben szereplő helységekhez termeléssel kapcsolatos új funkcionális kihasználtság lett rendelve, amely alapjaiban nem érinti a város fejlődésének urbanisztikai koncepcióját.
b) A megengedett, korlátozó vagy kizáró feltételek meghatározása az egyes területek felhasználási feltételeinek és azok kihasználtságának intenzitása alapján, és az egyes területek kihasználtságának szabályozása leírása közérthető magyarázat formájában.
Termelés – V. – fotovoltaikus naperőmű
A telkek kivétel nélkül fotovoltaikus naperőművek elhelyezésére vannak fenntartva. Ezek közé tartoznak az erőművek műszaki és közlekedési infrastruktúrája számára fenntartott telkek is.
Megengedettek:
- fotovoltaikus naperőmű,
- az erőmű műszaki és közlekedési infrastruktúrája, műszaki kiszolgáló objektumok és berendezések,
- védő és szigetelő zöldterületek.

Korlátozottak:
- készenléti lakás céljait szolgáló objektumok,
- sportterületek és egészségügyi berendezések területei.
Tiltottak:
- minden olyan épület és berendezés, amely nem függ össze közvetlenül a megengedett felhasználással,
- olyan berendezések, amelyek nappal magasabb zajt keltenek mint 50 dBA és éjszaka magasabbat, mint 45 dBA,
- lakóépületek.
a) A terület lakossági szolgáltatásainak szabályozása és alapelvei
A város területrendezési terve változásai és kiegészítései által nincsenek érintve, ezért változatlanul maradnak.
b) A terület nyilvános közlekedési és nyilvános műszaki infrastruktúrájának szabályozása és alapelvei
• A terület nyilvános közlekedési ellátottságának alapelvei:
- az területek bekapcsolásra kerülnek a meglévő és tervezett helyi határi utak hálózatába.
• A terület műszaki infrastruktúrájának alapelvei:
 ivóvízellátás:
• a területek nem lesznek rákötve a nyilvános ivóvízvezeték hálózatra.
 Haszonvízellátás:
• a területek nem lesznek ellátva haszonvízzel.
 Szennyvizek hatástalanítása:
• a területek nem lesznek rákötve a nyilvános csatornahálózatra,
• a csapadékvizek a környező terepbe való beszivárogtatással lesznek elvezetve.
 Elektromos energia ellátás
• a hálózat kezelőjének feltételei alapján,
• az energiaellátás új transzformátorállomások magasfeszültségű csatlakoztatásával lesz megvalósítva.
 Földgázellátás:
• a területek nem lesznek rákötve a földgázhálózatra.
 A telekommunikációs hálózatra való csatlakozás:
• A telekommunikációs hálózatra való csatlakozás mobil hálózat segítségével történik.
Az egyes hálózatok és csatlakozási pontok elhelyezése során figyelembe be kell tartani az STN műszaki szabványok által előírt védősávokat.
c) A kulturális és történelmi örökség, a természeti kincsek védelmének és felhasználásának, a természet védelmének és alakításának, az ökológiai stabilitás fenntartásának, a zöld területeket is beleértve, szabályozása és alapelvei.
• A kulturális és történelmi örökség megőrzésének alapelvei.
 A műemlékvédelmi zónán kívüli területekre az alábbi alapelv érvényes:
• minden földmunkával járó építési tevékenységet el kell fogadtatni a Műemlékvédelmi Hivatallal, az esetleges archeológiai lelőhely előfordulása okán.
 A természet és környezet védelmének alapelvei:
• a projektben szereplő Samarinka és Tamásfalva területeken érvényes az 543/2002 számú környezetvédelmi törvény és annak későbbi módosításai 12§-nak az alábbi előírása: A Szlovák Köztársaság területén érvényes az első fokú védelem, ha az a törvény, vagy ezen törvényen alapuló más általánosan kötelező előírás nem határoz másképp. Az elsőfokú védelmet élvező területeken a törvény második részében foglalt természet és környezet védelmi határozatok érvényesek.
• az alsópokorágyi területre, amely a Csér hegység – Rima Menti Madárvédelmi Terület része érvényes a Szlovákia környezetvédelmi minisztériumának 30/2008 számú rendelete, amelyben kihirdetésre kerül a NATURA 2000 európai védett területek hálózatába tartozó Csér hegység – Rima mente Madárvédelmi Terület.
 A természet és környezet védelmének és az ökológiai stabilitás fenntartásának, a zöld területeket is beleértve, szabályozása.
• a napelemek alatt található füves területeket évente rendben tartani – legeltetéssel vagy kaszálással – hogy az érintett területeken ne jöhessen létre elvadult vegetáció,
• megakadályozni a növények invázióját, a betelepült növényeket kiirtani,
• a fotovoltaikus napelemek tartó szerkezetét a földdel nem tartós kapcsolatot tartó szerkezetként kialakítani, csavarhorgonyok segítségével,
• a berendezések jövőbeli felszámolás során – eltávolítania a beton és acél elemeket, kerítést és az egész területet revitalizálni,
• Alsópokorágy térségében megfigyelni a panelok hatását a költöző madarakra, annak ellenére, hogy ezeknek jelenleg nem ismertek negatív hatásai, pl. a panelok felületének a vízfelülettel való összetévesztése stb. Abban az esetben, ha bebizonyosodik bármilyen negatív hatás, hatályba lép az 543/2002 számú környezetvédelmi törvény erre vonatkozó 4§-a.
• a fotovoltaikus naperőmű szerkezeti elemeit természetes színűre festeni, hogy csökkenjen a táj jellegének megbontása,
• az érintett területeken az erőművek engedélyeztetési eljárási dokumentációban szerepelniük kell az ökostabilitási elemeknek és ökostabilizációs megoldásoknak is.
d) A környezetről való gondoskodás alapelvei és szabályozása.
• A légkör védelme:
- az érintett területeken csak olyan technológiai berendezések helyezhetőek el, amelyek minimális mennyiségű káros anyagot bocsátanak ki a légkörbe és nem rontják a légkör minőségét,
- a berendezések működtetése összhangban kell, hogy legyen a 478/2002 számú légkör védelméről szóló törvénnyel, amely kiegészíti a 401/1998 számú a légkör szennyezéséért kiróható büntetésekről szóló törvényt és annak módosításaival.
• Zaj elleni védelem
- a fotovoltaikus naperőmű nem növeli a zajszintet és nem termel vibrációkat, mivel teljesen zajtalan a működése.
• Sugárzás elleni védelem
- a fotovoltaikus erőmű működtetése során nem keletkezik sem sugárzás, sem egyéb erőtér, elhelyezésük a területen nem növeli a radon sugárzás és mágneses erőtér nagyságának mértékét számottevően.
• A talaj védelme – mezőgazdasági és erdőtalajok
- a termőtalajokon történő beavatkozások minimális szükséges mértékben történnek majd összhangban a termőtalajok védelmét ellátó szervek által meghatározott szabályokkal,
- a naperőmű élettartalmának végén (25-30 év) szükséges a terület visszaállítása az eredeti hasznosítható állapotba,
- a projekt nem érinti az erdőtalajokat.
• Hulladékgazdálkodás
- a biológilag lebomló (a fák metszéséből, fű kaszálásából származó) hulladékot konténerekben kell elhelyezni és elszállítani a biológiai hulladékot hasznosító komposztálóüzembe,
- az építkezés során keletkező hulladékot osztályozni kell, konténerekbe rakni és irányított hulladéktárolóban elhelyezni.
e) A község beépített területének kijelölése
• A kijelölt területek a beépített területen kívül helyezkednek el, ennek okán javaslat lett téve a beépített terület kibővítésére
f) A védőövezetek és a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt védett területek meghatározása
• A külső terület védelmét az ártalmas hatásokról a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 255/2007 számú a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvénye írja, valamint a Szlovák Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 549/2007 számú rendelete írják elő.
• Rimaszombat város területrendezési terve 1/2009 számú módosításai és változásainak javaslata Alsópokorágy területét a Csér hegység – Rima Mente Madárvédelmi Terület részeként jelöli meg, amely a Szlovák köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 30/2008 számú rendeletében került kihirdetésre. Ennek célja az egyes kijelölt állat és növényfajok populációjának és a biotópok kedvező feltételeinek megőrzése, ami nem zárja ki a gazdasági tevékenységet a területen mindaddig, míg az nem befolyásolja negatívan ezt az állapotot.
g) A közérdekű épületek számára, a telkek osztására és egyesítésére, aszanációra és a környezet védett részei számára fenntartott területek
• A közérdekű épületek területei:
- a fotovoltaikus naperőmű területe,
- a C3 funkciós osztályú kiszolgáló utak területe,
- a transzformátorállomás területe,
- az elektromos hálózat nagyfeszültségű kábeleinek és a csatlakozók területe.
• A terület védett részei:
- Alsópokorágy területe a Csér hegység – Rima Mente Madárvédelmi Terület része, amely a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 30/2008 számú rendeletében került kihirdetésre. Ennek célja az egyes kijelölt állat és növényfajok populációjának és a biotópok kedvező feltételeinek megőrzése, ami nem zárja ki a gazdasági tevékenységet a területen mindaddig, míg az nem befolyásolja negatívan ezt az állapotot.
h) A község azon részeinek meghatározása, amelyeknél szükséges a zóna területrendezési tervének kidolgozása
• Nincs változás.
i) A közérdekű épületek jegyzéke
II. A műszaki ellátottság közérdekű épületei:
II/45 alsópokorágyi fotovoltaikus naperőmű, beleértve a teljes berendezést (kerítés, transzformátorállomás, nagyfeszültségű csatlakozás),
II/46 samarinkai fotovoltaikus naperőmű, beleértve a teljes berendezést (kerítés, transzformátorállomás, nagyfeszültségű csatlakozás, bekötőút),
II/47 tamásfalvai fotovoltaikus naperőmű, beleértve a teljes berendezést (kerítés, transzformátorállomás, nagyfeszültségű csatlakozás).
j) A közérdekű épületek kötelező érvényű részei megoldásának sémája.
A megoldás kötelező érvényű részei és közérdekű épületek javaslatai a dokumentáció grafikus részében találhatóak az alábbiakban:
• a területek területi és funkcionális kihasználtsága a 3.1, 3.2, 3.3 számú mellékletekben vannak dokumentálva,
• területek nyilvános műszaki kihasználtsága az 5.1, 5.2, 5.3 és a 6.1, 6.2, 6,3 számú mellékletekben vannak dokumentálva
A közérdekű épületek javaslatai és a megoldás kötelezően érvényű része a dokumentáció szöveges részében vannak feltüntetve: a kötelezően érvényű rész javaslatában.

Obsah
Kötelező érvényű rész 2
a) A térbeli elrendezés elvei és szabályozásai és a terület funkcionális felhasználása funkcionális és térbeli homogén egységekként 2
b) A megengedett, korlátozó vagy kizáró feltételek meghatározása az egyes területek felhasználási feltételeinek és azok kihasználtságának intenzitása alapján, és az egyes területek kihasználtságának szabályozása leírása közérthető magyarázat formájában. 2
c) A kulturális és történelmi örökség, a természeti kincsek védelmének és felhasználásának, a természet védelmének és alakításának, az ökológiai stabilitás fenntartásának, a zöld területeket is beleértve, szabályozása és alapelvei. 4
d) A környezetről való gondoskodás alapelvei és szabályozása. 5
e) A község beépített területének kijelölése 6
f) A védőövezetek és a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt védett területek meghatározása 6
g) A közérdekű épületek számára, a telkek osztására és egyesítésére, aszanációra és a környezet védett részei számára fenntartott területek 7
h) A község azon részeinek meghatározása, amelyeknél szükséges a zóna területrendezési tervének kidolgozása. 7
i) A közérdekű épületek jegyzéke 7
j) A közérdekű épületek kötelező érvényű részei megoldásának sémája. 7

 

 


 

ma 2019.04.20 van

ma Marcel névnapja van

webygroup
Slovenská verzia
English version
FőoldalFőoldal